Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[148r]číslo strany rukopisupustil, {strom společní}marginální přípisek mladší rukou a protož strom bliz končin sazený pustí li kořen do súsedského dna, obecní buď.

O stavování hovad, rúcha a věcí vlastních, cizích, puojčených, zastavených neb prodaných

Staré právo jest, že ostavení krav, koní a jiných věcí čas obecnie války pod korúhví neb v odpovědi kniežecie v takých daremnie jest a prázdné. {cizí věci obstaveny býti nemohú}marginální přípisek mladší rukou Opět věci panské v moci sluhy neb vládaře pro dluh, kterýž jest sluha vinen sám, zase nemohú býti obstaveny, ale pro dluh panský mohú, a bylo li by to stavovánie v ciziem soudu a zvláště nepříleží li právu, pod nímž pán těch věcí obydlé své má, ač by se stalo od obstavujícieho, jenž siedlo má se pánem toho sbožie v jednom soudu aneb jest spoluměštěnín nebo soused. Avšak ještě týž pán s tiem, kto jest obstavil, má přijeti k tomu soudu, v kterémž jsú jeho věci obstaveny, pro jich vypravenie.

Opět ač pán své věci neb sbožie ne po služebníku a vládaři, ale po některém svém sousedu neb spoluměštěnínu, jenž také má své vlastnie věci, poslal by do města jiného soudu, tehda jest li to známo neb před dobrými lidmi o poslánie a poručenie toho sbožie prvé osvědčeno, ač by pak při tom, jenž jest sbožie přivezl, bylo obstaveno pro dluhy, jenž jest sám zase dlužen, neb některé proviněnie, jehož se dopustí, by pak i řekl, že jest to jeho sbožie, ještě takové obstavenie pánu toho sbožie žádné škody

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).