[Bible litoměřická, Markovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 397r–405r. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<402v403r403v404r404v405r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

neotpovieš? Vidíš, kterak v mnohých věcech na tě žalují?“ Mc15,5 A Ježíš nic neotpovědě, tak že se podivi Pilát. Mc15,6 A na den slavný mějieše obyčej propustiti jim jednoho z vězňóv, za kohož by prosili. Mc15,7 I bieše, jenž slovieše Barnabáš, kterýžto s svárlivými vězieše, jenž v svádě bieše učinil vraždu. Mc15,8 A když vzhóru vstúpi zástup, poče prositi, aby učinil, jakož vždy činieše jim. Mc15,9 Tehdy Pilát otpovědě jim a vece: „Chcete li, pustím vám krále židovského?“ Mc15,10 Neb vědieše, že pro závist sú jeho vydali najvyššie kněžie. Mc15,11 A biskupové popudichu zástupóv, aby radějše Barnabáše propustil jim. Mc15,12 Tehdy Pilát [opět]text doplněný editorem[289]opět] iterum lat. otpovědě i vece jim: „Co tehdy chcete, ať učiním králi židovskému?“ Mc15,13 A oni opět vzvolachu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,14 A Pilát jim vece: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,15 Tehdy Pilát chtě dosti učiniti lidu, pusti jim Barnabáše a da jim Ježíše bičovaného, aby byl ukřižován.

Mc15,16 Tehdy rytieři vedechu jej vnitř do domu radného [a]text doplněný editorem[292]a] et lat. svolachu všicku zběř Mc15,17 i oblekú jej v zlatohlav a vzložichu jemu, vzpletše z trnie, korunu. Mc15,18 I počechu jeho pozdravovati řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mc15,19 A tepiechu jeho hlavu trestí a plváchu naň, a kladúce kolena, klaniechu se jemu. Mc15,20 A když se jemu posmievachu, svlekli sú s něho zlatohlav i oblečechu jej v rúcho jeho i vyvedechu jeho, aby jej ukřižovali.

Mc15,21 I přinutichu jednoho, an pominuje, Šimona Tyrenského, jdúcieho ze vsi, otce Allexandra a Ruffa, aby nesl kříž jeho. Mc15,22 I přivedechu jej na miesto Golgota, jenž se vykládá Miesto popravné. Mc15,23 I dáváchu jemu píti víno s myrú, a nerodil přijieti. Mc15,24 A ukřižovavše jej, rozdělichu rúcho jeho, mecíce los o ně, kto by co vzal. Mc15,25 A bieše hodina třetie a ukřižovachu jej. Mc15,26 A bieše příčina viny jeho napsána: Král židovský. Mc15,27 A s ním ukřižovali sú dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici jeho. Mc15,28 A naplnilo se jest písmo, ješto praví: A s hřiešnými domněn jest. Mc15,29 A chodiece mimoň, rúháchu se jemu, hýbajíce hlavami svými [a]text doplněný editorem[295]a] et lat. řkúc: „Vach, jenž kazíš chrám boží a po třech dnech jiný zasě vzděláš, Mc15,30 spas se samého, sstup s kříže!“ Mc15,31 Takež i najvyšší kněžie posmieváchu se jemu, jeden k druhému s mistry praviechu: „Jiné jest uzdravoval, sám sebe uzdraviti nemóž. Mc15,32 Kristus, král židovský jest liť, nechť nynie sstúpí s kříže, ať uzříme a uvěříme.“ A ta, ješto s ním ukřižována biesta, haniechu jeho.

Mc15,33 A když by šestá hodina, učinichu se tmy po vší zemi až do hodiny deváté. Mc15,34 A v hodinu devátú vzvola Ježíš velikým hlasem a řka: „Heloy, heloy, lamazabatani?“, jenž se vykládá: „Bože mój, bože mój, i co si mě opustil?“ Mc15,35 A někteří z těch, ješto okolo stojiechu, to slyšiece, praviechu: „Aj, Eliáše volá.“ Mc15,36 A běžev jeden, naplni húbu octem, a vloživ na trest, dáváše jemu píti a řka: „Nechte, uzříme, příde liť Eliáš k složení jeho.“ Mc15,37 A Ježíš vypustiv hlas veliký, pusti duši.

Mc15,38 A opona chrámová rozedře se na dvé ot vrchu až dolóv. Mc15,39 A vida to centurio, jenž proti stáše, že tak volaje pusti duši, vece: „Věru člověk tento syn boží bieše.“

Mc15,40 A biechu tu ženy zdaleka přihlédajíce, mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria menšieho Jakuba a Jozefova mátě a Salomé. Mc15,41 A když bieše v Galilei, následováchu jeho a přisluhováchu jemu, i jiné mnohé, kteréž biechu s ním spolu sstúpily do Jeruzaléma. Mc15,42 A když již bieše večer, že bieše pátek, jenž jest před sobotú, Mc15,43 přijide Jozef ot Aromatie, šlechtic, dvořenín, neb i on bieše čakaje králevstvie božieho, i směle vjide k Pilátovi i uprosi tělo Ježíšovo. Mc15,44 A Pilát se podivi, již li by umřel. A přivolav centuriona, otáza jeho, již li by umřel. Mc15,45 A když pozna ot centuriona, dal jest tělo Jozefovi. Mc15,46 Jozef pak kúpi plátna, a složiv jej, uvinu u plátno i položi jej v hrob, jenž bieše vytesán z kamene, i přivalil jest kámen ke dveřóm hrobovým.

Šestnádctá

Mc15,47 Ale Maria Magdalena a Maria Jozefova přihlédášta, kde by byl položen. Mc16,1 A když bieše minula sobota, Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salomé kúpichu masti, aby jdúce mazaly

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).