[Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě a škodě skrze povětří u města Opavy…]

Praha: Černý z Černého Mostu, Jiří, 1574. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. BC VI 115 přív. neúpl., A1r–A4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v–A4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

ebné a těžké hříchy, upřímým srdcem a pravou vírou [v]text doplněný editorem [p]text doplněný editoremána Ježíše Krista obrátili a životy své zlé v dobré změ[nili]text doplněný editorem a že již sekera jest k kořenu přiložena. Lukáš v 3. U[káz]text doplněný editoremkáz[káz]text doplněný editorem jím pán z své božské štědré ruky hojnost všelikého [ob]text doplněný editoremilí, že stálo jako břehové, a každý hospodář ke žni se [stro]text doplněný editoremjil; ale jakž ráčil ukázati, tak také ráčil odníti, a což z [po]text doplněný editoremžehnání božského prostředkem jejích práce vzrostlo, to [v]text doplněný editorem okamžení téměř v nic jest obráceno, neb se s zemí a prstí [zm]text doplněný editoremátlo. Hrozná a žálostivá jest to příhoda a jest od pána [b]text doplněný editoremoha na ně dopuštěná, ne jako aby oni najhorší v svě[tě]text doplněný editorem hříšníci byli, ale pro napomenutí, jakž dí svatý Pa[vel]text doplněný editorem 1. Cor. 10., naše a obražení kamenného a tvrdého k slo[vu]text doplněný editoremvu[vu]text doplněný editorem božímu srdce našeho, abychom my pokání (jakž sám [p]text doplněný editoremán u svatého Lukáše 14. napomíná) činili. Ačkoli pak [ta]text doplněný editoremké u nás takto rok okolo Sedlčan a Písku od povětří a [k]text doplněný editoremrup škody sou se na obilí i na dobytcích i na jiných mno[hý]text doplněný editoremch věcech staly, ale aby mezi všemi lidmi jaké napravení [ži]text doplněný editoremvota bylo, ano aby takového trestání božského jaká pa[m]text doplněný editoremátka hodná pochazející z skroušeného srdce pozůstáva[la]text doplněný editorem, nikdý se toho při žádném ani duchovním, ani svět[sk]text doplněný editoremsk[sk]text doplněný editorem nic nenachází. Protož my nebývejme tak zhovadilí, [ja]text doplněný editoremko bychom sobě v srdci svém myslili (vedlé řeči žal[m]text doplněný editoremu 13.), že hrozného pána boha není nad námi; ale mějme [p]text doplněný editoremozor na slovo boží, neb pán buoh nebude posmíván, [a]text doplněný editorem obraťme se ku pánu bohu v celém srdci svém, a cizím [se]text doplněný editorem kárajíce neštěstím, životy své nešlechetné v dobré šleche[tn]text doplněný editoremé a pobožné změňme, žádajíce jeho svaté božské milosti, [a]text doplněný editoremby daruov svých božských a nadělení nám z svého požehnání na rolích, na vinicích, na zahradách i chmelnic[ích]text doplněný editorem ukázaného ráčil dáti užiti, aby obilíčko, ne pro mrzuté [vo]text doplněný editoremžralce a hodokvasy a šantrocké překupníky, ale pro své vyvolené a pro chudinu, ode všech zlých neřestí zachovati, a nám, abychom ho v napraveném životě z pravé a upřímé víry chváliti, ctíti a jemu ze všech darův jeho díky vzdávati usilovali.

Amen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).