[Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě a škodě skrze povětří u města Opavy…]

Praha: Černý z Černého Mostu, Jiří, 1574. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. BC VI 115 přív. neúpl., A1r–A4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v–A4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

týmž povětřím jeden urozený a statečný rytíř, které[ho]text doplněný editorem když zastíhlo, jej asi po třikrát s vozem převrhlo, který[ž]text doplněný editorem, opustivše vůz, pěšky do jedné vsi běžel, a pachole je[ho]text doplněný editorem, jenž mu ten pán strejc byl, kteréž před ním na koni je[lo]text doplněný editoremlo[lo]text doplněný editorem, to jest stratil. Teprva na zajtří dal ho hledati, i našli [je]text doplněný editorem umrlého, k zemi tváří svou ležícího, v nějaké roklič[ce]text doplněný editorem, a kůň také jinde nalezen jest též mrtvý.

Na zajtří v sobotu po Božím těle přinášeli l[idé]text doplněný editorem do města zbité od povětří zajíce, kačata divoké, k[o]text doplněný editoremroptvy, škřivany, vrabce i jiné věci, nebo což k[de]text doplněný editorem postihlo na polích, to vše pobilo. V městě pak na m[no]text doplněný editoremhých místech střechy šindelné i cihelné proráže[ny]text doplněný editorem. A tak moc boží veliká spravedlivě pro nepravosti lid[í]text doplněný editorem v těch končinách jest se ukázala.

Slyšiž teď, pobožný čtenáři, o přehro[z]text doplněný editoremné moci věčného, mocného, spravedlivého a horlivé[ho]text doplněný editorem soudci a mstítele hříchův naších pána boha, kterýž, nemoha nás od hanebných oplzlostí a od utískání i ssuž[o]text doplněný editoremvání naších bližních, od bezbožného a nehodného užív[a]text doplněný editoremní darův božských skrze kázaní slova svého svaté[ho]text doplněný editorem ku pokání a života napravení přivésti, povětří proti ná[m]text doplněný editorem i jiné příhody a zhouby nešťastné zbuzuje, aby nám (jako[ž]text doplněný editoremto dobrotivý a na nás pro svého najmilejšího syna, p[á]text doplněný editoremna a spasitele našeho, Ježíše Krista laskavý otec) náv[ě]text doplněný editoremští dal, že již jest na času, abychom se k němu, poznajíce sv[é]text doplněný editorem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).