[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

sta[225v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcela sě jest tichost veliká. Mt8,27 Tehdy lidé divili sú se a řkúce: „Kteraký jest tento, že větrové a moře poslúchaji jeho?“

Mt8,28 A když přejide přes moře[71]přes moře] zapsáno na okraji do vlastí Gerasenských, potkasta jej dva člověky diábly majíce, z hrobóv vyšedše, líta přieliš, tak že ižádný nemóž jíti po té cestě. Mt8,29 A aj, zvolasta a řkúce: „Co nám a tobě, Ježíši, synu Davidóv? Přišel si sem před časem mučiti nás?“ Mt8,30 A bieše nedaleko od nich stádo vepřóv mnohých pasících. Mt8,31 Tehdy diáblové prosiechu ho a řkúce: „Vyvržeš[72]Vyvržeš] Wywrzieſ rkp. li nás odtudto, pusť nás v stádo vepřóv.“ Mt8,32 I vece jim: „Jděte!“ A oni vyšedše, vjidechu u vepře. A aj, prudkostí velikú[73]velikú] navíc oproti lat., + magno var. odjide všecko stádo velmě rychle v moře i zemřechu u vodách. Mt8,33 A pastýři utečechu, a přišedše do města, pověděchu ty všěcky věci i o těch, kteříž diábly mějiechu. Mt8,34 A aj, všecko město vyjide proti Ježíšovi, a uzřěvše jej, prosiechu ho, aby vyšel od krajin jich.

IX.

Mt9,1 A vstúpiv v lodíčku, převezl sě přes moře a přišel jest do města svého. Mt9,2 A aj, obětováchu jemu dnú zlámaného, v loži ležícieho. A vida[74]vida] vidu rkp. Ježíš vieru jich, řekl jest dnú zlámanému: „Doúfaj, synu, odpúštějíť se tobě hřiechové tvoji.“ Mt9,3 A aj, někteří z mistróv řekli sú v sobě: „Tento rúhá sě.“ Mt9,4 A když uzře Ježíš myšlenie jich, řekl jest: „I co myslíte zlé věci v srdcích vašich? Mt9,5 Co jest snáze[75]snáze] ſnazie rkp. řéci: Odpúštějí se tobě hřiechové tvoji, čili řéci: Vstaň a choď? Mt9,6 Ale abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpúštěti hřiechy,“ tehdy vece dnú zlámanému: „Vstaň a vezmi lože[76]lože] lozie rkp.[b]označení sloupcesvé a jdi do domu svého.“ Mt9,7 I vstal jest a odšel do domu svého. Mt9,8 A vidúce zástupové, báchu se a velebili sú boha, jenž dal moc takú lidem.

Mt9,9 A když jdieše odtud Ježíš, uzřěl člověka, an sedí na cle, Matúše jménem, i vece jemu: „Jdi po mně!“ A vstav šel[77]šel] ſiel rkp. jest po něm. Mt9,10 I stalo sě jest, když on stoléše v domu, aj, mnozí zevní hřiešníci i jiní hřiešníci přišedše, stolili sú s Ježíšem a s učedlníky jeho. Mt9,11 A vidúce zákonníci[78]zákonníci] zakonci rkp., řekli sú učedlníkóm jeho: „Proč [s]text doplněný editorem[79]s] cum lat. zjevnými hřiešníky i s jinými hřiešnými jie mistr váš?“ Mt9,12 Tehdy Ježíš uslyšav, řekl jest: „Nenie potřebie zdravým lékaře, ale zle se majícím. Mt9,13 Ale jdúce naučte sě[80]naučte sě] + quid est lat.: Milosrdenstvie chci, ale ne oběti. Neb nepřišel sem volati spravedlivých, ale hřiešných.“ Mt9,14 Tehdy přistúpili k němu učedlníci Janovi řkúce: „Proč my a zákonníci postíme se často, ale učedlníci tvoji nepostie se?“ Mt9,15 I řekl jim Ježíš: „Zdaliť mohú synové ženichovi mútiti se, dokud s nimi jest ženich? Ale přijdúť dnové, když otjat bude od nich ženich, a tehdyť budú se postiti. Mt9,16 A ižádnýť nevšívá sukna nového v rúcho staré, neb otjímá celost jeho od rúcha, a horšie rozedřenie bývá. Mt9,17 Aniž lejí víno nové v sudy staré, jinak rozpučie se sudové a víno bude rozlito a sudové zahynú. Ale víno nové v sudy nové lejí a obé bude zachováno.“

Mt9,18 Tyto věci když on mluvieše k nim, ej, knieže jedno přistúpi[81]přistúpi] piſtupi rkp. a klanieše se jemu řka: „Pane, dcera má nynie umřela jest, ale poď a vlož ruku na ni a budeť živa.“ Mt9,19 A vstav Ježíš, šel jest po něm

X
71přes moře] zapsáno na okraji
72Vyvržeš] Wywrzieſ rkp.
73velikú] navíc oproti lat., + magno var.
74vida] vidu rkp.
75snáze] ſnazie rkp.
76lože] lozie rkp.
77šel] ſiel rkp.
78zákonníci] zakonci rkp.
79s] cum lat.
80naučte sě] + quid est lat.
81přistúpi] piſtupi rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).