Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

A s tvú radú hnáti je chcem,

takto jednaj, ať jich vždy zbudem!“

Svoboda

Svoboda otpověděv velmi krátce:

„A totoť pravím na počátce:

Jáť jich tuto mnoho velmi vidím

a za mnohé se z srdce stydím.

A nevzal bych jmění všelikého,

bych jich nesehnal se dvora tvého!

Nynie chci krátce mluviti,

zač mě žádáš, chci to učiniti,

a jest mé to přirození

s velikých pánuov vládaní.

A já, by mi poručeno nebylo,

kdež mám vlásti, tu mi jest milo,

než povohlédna se na dvoře

ve všech koutech, i po tvé komoře,

chciť pověděti zdání své.

A proto ty učiníš vedlé vuole tvé,

neb jest snadné rozkazovánie,

kdež v ničemž nedostatku nenie.

A já kdežkolivěk pohledím,

než musíť se také přihlédati,

když budeme veselé mievati.

Bez tohoť býti nemuož na tvém dvoře

při tvém velikém zboře.

Protož já to vše zřídím,

kohož hodného býti k tomu uzřím.

Než jest jeden pán, tvój poddaný,

slove Neštěstí a jest velmi odraný,

ale protoť se bude hoditi také

pro rozličné lidi mnohé,

kteréž tvá milost rád všecky vidí,

ač někteří se tebe ovšem stydí.

I protož, který se líbiti nebude,

nechť on toho moc míti bude,

ať jej po své vóli treskce.

Ktoť pak povolen býti nechce,

buď v světě ktož chce koli,

a nechtěl býti tobě k vuoli,

buď césař, král, ktožkoli chce,

onť jej připraví k vuoli lehce,

neb on těch pod sebú dosti má,

jichžto tvá milost ještě nezná,

s nimižť muož sobě k vuoli připraviti,

kohožkoli jediné bude ráčiti.

Toť sú ti jeho služebníci,

Nemoc, Chudoba, Psota i všichni bídníci.

Tiť mají houfy veliké,

i rozličné lidi všelijaké,

na něž vy také pohledíte

a viem, že je rádi uzříte,

ješto nenie mezi nimi, mám za to, jednoho,

abyšte žádali na svuoj dvuor toho.

Ale však tak na veliké pány sluší,

že rozličné lidi u sebe míti musí:

jedni ať veselé a radost plodí,

a kto ví, kteří se k čemu hodí,

onen k tomu a onen k jinému –

neb tak sluší pánu takovému.“

Tuž pak i řídil týž Svoboda,

že bíše taková lahoda

na tom dvoře, kdež bylo Štěstí,

tak, že trubači všudy třeští,

pištci, hudci, rozliční kratochvilníci,

zpěváci, preláti i také žáci.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).