[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<93v94r94v95r95v96r96v97r97v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kterých hovádek vnesena bývá krev za hřiech do svatiny skrze biskupa, těch těla spálena bývají zastány. Hb13,12 Protož i Ježíš, aby posvětil skrze krev svú lidu, před branú trpěl jest. Hb13,13 Protož vyjděm k němu ven z stanóv, pohaněnie jeho nesúce, Hb13,14 neb nemáme zde miesta zuostávajícieho, ale budúcieho hledajme. Hb13,15 Protož skrze něho obětujeme obět chvály vdycky bohu, to jest užitek rtóv, vyznávajících jméno jeho. Hb13,16 Dobroděnstvie pak a obecenstvie neroďte zapomínati, neb takovými obětmi zaslúžen bývá buoh. Hb13,17 Poslušni buďte vladařóv vašich a poddáni buďte jim, neb oni snažně bdie jakžto počet za duše vaše majíce vídati, aby s radostí to činili, a ne zámutkem, neb to užitečné jest vám.

Hb13,18 Modlte se za nás, doúfáme zajisté, že dobré svědomie máme, ve všech dobře chtiece obcovati. Hb13,19 A viece prosím vás, abyste to učinili, čím spiše navrácen budu vám. Hb13,20 Buoh pak pokoje, jenž vyvedl z mrtvých pastýře velikého ovec ve krvi svědectvie věčného, pána našeho Jezukrista, Hb13,21 zpósob vás v každém skutku dobrém, abyšte činili vóli jeho, čině v vás to, což by se líbilo před ním skrze Ježíše Krista, jemuž jest sláva na věky věkuov, amen. Hb13,22 Ale prosím vás, bratřie, abyšte trpělivě snesli slovo utěšenie, neb aj, skrze nemnoho slov psal sem vám. Hb13,23 Poznajte bratra našeho Timotea poslaného, s nímž ač pospěšnějie přijde, uzřím vás. Hb13,24 Pozdravte všech vladařóv vašich i všech svatých. Pozdravují vás všickni bratřie z Vlach. Hb13,25 Milost božie se všemi vámi, amen.

ProlPředmluva v Skutky apoštolské

Lukáš antiocenský, rodem syrský, jehož chvála ve čtení se ohlašuje, u Antiochie lékarského řemesla doktor výborný a apoštolóv Kristových učedlník byl jest. Potom až do vyznánie Pavla následuje apoštola, bez hřiechu v panictví trvaje, pánu radše chtěl poslúžiti. Jenž sedmdesáté a čtvrté věku svého konaje léto, oznamuje se v Bityní z toho světa vyjíti, pln sa ducha svatého. Protož ten, božským nabádán sa přikázaním, když v končinách achaitských napsav čtenie, věrným Řekóm vtělenie páně věrným vypravováním ukázal. Téhož také, z pokolenie Davidova a z rodu že pošel, ukázal jest. Jemuž hodně také, aby sepsal skutky apoštolské, moc v poslúžení dána jest, aby po smrti syna zatracenie skrze modlitbu od apoštolóv učiněnú, losem božieho vyvolenie bohu, v boha dokonalého počet byl naplněn, a tak aby Pavel skutkóm apoštolským naplněnie dal, kteréhož dlúho proti ostnu se zpěčujícieho vyvolil pán. Což i čtúcím i hledajícím boha krátkú řečí chtěl sem okázati, nežli bych delšieho nětco těm, jenž v ošklivost mají, zdál se darmo praviti, věda, že pracovitý oráč má najprvé z požitkóv svých jiesti. Kteréhožto Lukáše taková postihla jest milost, že netoliko tělóm, ale také i zdraví dušem jeho prospievá lékařstvie.

Počínají se Skutkové apoštolští. I.

A1,1 Najprvnější zajisté řeč učinil sem o všech věcech, ó, Teofile, kteréž jest počal Ježíš činiti a učiti, A1,2 až do dne, v němž přikázav apoštolóm skrze ducha svatého, kteréž jest vyvolil, vzat jest. A1,3 Jimž také sám se ukázal po svém umučení v mnohých duovodiech, přes čtyrydceti dní ukazuje se jim a mluvě o

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).