[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<54v55r55v56r56v57r57v58r58v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a zavolav Ježíše, řekl jest jemu: „Ty li si král židovský?“ J18,34 Odpověděl Ježíš: „Sám li od sebe to pravíš, čili jiní pověděli sú tobě o mně?“ J18,35 Odpovědě Pilát: „Zdali já Žid sem, lid tvój a biskupové dali sú mi tě, cos učinil?“ J18,36 Odpověděl Ježíš: „Královstvie mé nenie s tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo královstvie mé, služebníci zajisté moji bojovali by, abych nebyl dán Židóm. Ale nynie královstvie mé nenie odsud.“ J18,37 I řekl jemu Pilát: „Tehda král ty jsi?“ Odpověděl Ježíš: „Ty pravíš, že král sem já. Já k tomu narodil sem se a proto přišel sem na svět, abych svědectvie vydával pravdě. Každý, ktož jest z pravdy, slyší hlas muoj.“ J18,38 Die jemu Pilát: „Co jest pravda?“ A když to povědě, vyjide opět k Židóm a die jim: „Já žádné viny na něm nenalézám. J18,39 Ale jestiť obyčej, abych jednoho vám pustil na Veliku noc. Protož chcete li, pustím vám krále židovského.“ J18,40 Zavolali sú opět všickni řkúce: „Ne tohoto, ale Barrabáše.“ A bieše Barrabáš lotr.

Kapitola XIX.

J19,1 Tehda skrúti Pilát Ježíše a bičova jeho J19,2 a rytieři spletše korunu z trnie, vstavili sú na hlavu jeho a v rúcho zlatohlavové oblekli jej. J19,3 A přicháziechu k němu a praviechu: „Zdráv buď, králi židovský!“ A dáváchu jemu políčky. J19,4 Vyjide opět Pilát k nim a die jim: „Aj, přivedu vám jeho ven, abyšte poznali, že žádné viny na něm nenalézám.“ J19,5 Tehda vyjide Ježíš, nesa korunu trnovú a zlatohlavové rúcho. I die jim: „Aj, člověk!“ J19,6 Protož když uzřechu ho biskupové a služebníci, voláchu řkúce: „Ukřižuj, ukřižuj jeho!“ Die jim Pilát: „Vezměte vy jej a ukřižujte, neb já nenalézám na něm viny.“ J19,7 Odpověděchu jemu Židé: „My zákon máme a podlé zákona má umřieti, neb synem božím se činil.“ J19,8 Tehda když uslyše Pilát tu řeč, viece se bál. J19,9 I všel do radného domu i řekl Ježíšovi: „Odkud jsi ty?“ A Ježíš odpovědi nedal jemu. J19,10 Die jemu Pilát: „Mně nemluvíš? Nevieš, že moc mám ukřižovati tě a moc mám pustiti tě?“ J19,11 Odpověděl Ježíš: „Neměl by proti mně moci žádné, byť nebylo tobě dáno shuory. Protož kto mě jest dal tobě, věčí hřiech má.“ J19,12 A od té chvíle Pilát hledáše propustiti jeho, ale Židé voláchu řkúc: „Pustíš li tohoto, nejsi přietel ciesařuov. Neb každý, ktož se králem činí, protiví se ciesaři.“ J19,13 Protož Pilát když uslyše tuto řeč, přivedl jest ven Ježíše a sedl na súdné stolici na miestě, ješto slove Licostratos a židovsky Golgata. J19,14 A bieše pátek před Velikonoci hodina jako šestá. Die Židóm: „Aj, král váš!“ J19,15 Ale oni voláchu: „Vezmi, vezmi, ukřižuj jeho!“ Die jim Pilát: „Krále vašeho ukřižuji?“ Odpověděli biskupové: „Nemáme krále, jedné ciesaře.“ J19,16 Protož dal jim jeho, aby byl ukřižován. I přijali sú Ježíše a vyvedli.

J19,17 A nesa sobě kříž, vyšel jest na to miesto, ješto slove Popravné a židovsky Golgata, J19,18 kdežto ukřižovali sú jej a s ním jiná dva s obú stranú, ale uprostředce Ježíše. J19,19 Napsal jest také i nápis Pilát a položil na kříži, a bieše napsáno: Ježíš Nazaretský, král židovský. J19,20 Protož ten nápis čtli sú mnozí z Židuov, neb blízko od města bieše miesto, kdež ukřižován jest Ježíš. A bieše napsáno židovsky, řecky a latině. J19,21 Tehda praviechu Pilátovi biskupové židovští: „Neroď psáti král židovský, ale on že řekl: Král sem židovský.“ J19,22 Odpověděl Pilát: „Co sem psal, napsal sem.“ J19,23 Rytieři

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).