Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Okresní muzeum Klatovy (Klatovy, Česko), sign. RK 62974, 164v–167r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<164v165r165v166r166v167r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

vynde, přijde chvála a dieka tobě.

O herciech

Slyším, že u tebe bývají herci. Znamenaj, co z toho. Člověk, který ty herce a žertéře k sobě vine a snábdí jich, bude brzo ženu mieti, jiežto jméno jest chudoba, a takto bude syn zajisté posměch. Líbí liť se tobě řeči a žerty těch hercóv, čiň se jich neslyše, jako by jiné myslil, neb raduješ li se a směješ jeho řeči a žertóm, již mu základ a posilu dal. A který ten herec a žertéř mluví šeredné a nepoctivé řeči, hoden jest šibenice. Co jest žertéř neb herec? Herci sú, jenž oplzlé a nepoctivé řeči mluvie a duši vražedlníka s sebú nesú. Skutkové žertéřští pánu bohu se nelíbie. Slyš o sluhách. Sluhy srdce vysokého a hrdého, varuj se jeho jako nepřietele budúcieho. Sluhy, jenž tvým obyčejóm pochlebuje a povoluje, zažeň a nemiluj jeho. Sluze a súsedu, jenž tě chválí, protiv se jemu, neb jinak oklamán budeš. A rci jim: Zdali mě nenie prodati chcete, co mě chválíte? Ale sluhu, kterýž z lehké věci a brzce se zastydí, miluj jej jakožto syna svého.

Chceš li duom stavěti

Vediž tě k tomu pilná potřeba, ustavíš ne proto žádost, ale nežádost. Neb žádost stavenie, ač jedno ustavíš, ne proto žádost pomine. A tak přielišné a nepotřebné žádosti stavenie co čekají? Jedno toho ustaveného prodánie. A tak dóm a věže dokonalá a měšec, truhla vyprázdněná, pozdě velmi činie člověka múdrého.

Dědičstvie uprodati

Chceš li a mieníš li co prodati, varuj se, aby kusu dědičstvie svého sebe silnějšiemu neprodával, ale raději chudšiemu a nižšiemu. Ale chceš li všecko prodati, daj tomu, ktož viece dá. Lépe jest těžký hlad za čas trpěti než dědičstvie prodati. Ale však lépe jest stránku a kus dědičstvie prodati než v lichvu a v škodu vniknúti. Neb lichva jest jed dědičstvie a jest tajný a chytrý lotr a zloděj, jiné slibuje a mluví a jiné mluví. Nic nekupuj vespolek silnějšieho. Malého a chuzšieho súseda trpělivě zachovaj a drž ho podlé sebe, aby toho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).