[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[248r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce„Zdali já?“ Mc14,20 A on vece jim: „Jeden ze dvanádcti[267]dvanádcti] dwananadċti rkp., jenž sáhá se mnú rukú v mísu. Mc14,21 A syn zajisté člověka [jde, jakož psáno jest o něm. Ale běda člověku tomu, skrzě něhož syn člověka]text doplněný editorem[268]jde, jakož psáno jest o něm. Ale běda člověku tomu, skrzě něhož syn člověka] vadit sicut scriptum est de eo: vae autem homini illi per quem Filius hominis lat. zrazen bude! Dobré bieše jemu, aby se byl nenarázěl člověk ten.“

Mc14,22 A když oni jediechu, vze Ježíš chléb a požehnav zláma i dáváše jim a vece: „Beřte, toť jest tělo mé.“ Mc14,23 A vzem kalich, dieky vzdávaje, dal jim i pili z toho všichni. Mc14,24 I vece jim: „Toť jest krev má nového svědectvie, jenž za mnohé vylita bude. Mc14,25 Věrně pravi vám, že již nebudu píti z[269]z] + hoc lat., nemá var. plodu vinného kmene až do dne onoho, kdyžto jej píti budu nový v království božiem.“

Mc14,26 A chválu řekše, vyšli sú na huoru Olivetskú. Mc14,27 I vece jim Ježíš: „Všichni vy pohoršíte se nade mnú v této noci. Neb psáno jest: Bíti budu pastýře a rozběhnú[270]rozběhnú] rohbiehnu rkp. se ovce stáda[271]stáda] navíc oproti lat., + gregis var.. Mc14,28 Ale když jeliž z mrtvých vstanu, předejdu vy do Galilee.“ Mc14,29 A Petr vece jemu: „Ač by všichni pohoršili by se[272]se] + in te lat., nemá var., ale ne já.“ Mc14,30 I vece jemu Ježíš: „Věrně pravi tobě, že ty dnes v noci této, prvé než dvakrát kokot hlas dá, třikrát mne zapříš.“ Mc14,31 A on viece mluvieše: „A ač bych měl spolu umřieti s tebú, nezapřím tebe.“ A též i všickni praviechu.

Mc14,32 I přijidechu na dědinu, jiež jméno Gethsemany. I vece učedlníkóm svým: „Seďte tuto, doniž se nepomodlím.“ Mc14,33 A přije s sebú Petra a Jana a Jakuba i poče se lekati a teskliv býti. Mc14,34 I vece jim: „Smutnať jest duše má až do smrti. Strpte tuto a bděte.“ Mc14,35 A když odjide maličko, pade na zemi a modléše se, mohlo li by to býti, aby odešla od něho hodina. Mc14,36 I vece: „Abba, [b]označení sloupceotče, všěcky věci možné sú tobě, přenes kalich tento ode mne. Ale ne, co já chci, ale co ty.“ Mc14,37 I přijide a naleze je, ani spie. I vece Petrovi: „Šimone, a ty[273]a ty] navíc oproti lat. spíš? Nemohls jedné hodiny bdieti se mnú[274]se mnú] navíc oproti lat., + mecum var.? Mc14,38 Bděte a modlte se, aby nevešli u pokušenie. Duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.“ Mc14,39 A opět odšed, modléše se túž řečí řka. Mc14,40 A vrátiv se, opět naleze jě, ani spie, neb biechu oči jich obtieženě, i nevědiechu, co by jemu odpověděli. Mc14,41 I přijide třetie a vece jim: „Spětež již a odpočívajte. Dostiť jest, přicházieť hodina, aj, syn člověka zrazen bude v ruce hřiešných. Mc14,42 Vstaňte, poďme! Aj, jenž mě zradí, blízko jest.“

Mc14,43 A když ještě mluvieše, přijide Jidáš Škariot, jeden ze dvanádcti, a s ním zástup mnohý s mečmi a z dřievím od najvyšších kněží a mistróv a od starších. Mc14,44 A byl jim dal zrádce[275]zrádce] + eius lat., nemá var. znamenie řka: „Kohož kolivěk políbím, tenť jest, držte jej a veďte opatrně.“ Mc14,45 A když bieše přišel, ihned přistúpiv k němu, vece: „Mistře[276]Mistře] Ave Rabbi lat., Rabbi var.!“ I políbi ho. Mc14,46 A oni uvržechu naň ruce své[277]své] navíc oproti lat. a držiechu ho. Mc14,47 A jeden z těch, ješto okolo stáchu, vytáh meč, bil jest sluhu najvyššieho kniežate i utě jemu ucho. Mc14,48 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Jako k lotru vyšli ste popadnúti mě s meči a z dřievím. Mc14,49 Na všaký den u vás biech v chrámě uče, a nezdrželi ste mne. Ale aby naplněna byla písma.“ Mc14,50 Tehdy učedlníci [jeho]text doplněný editorem[278]jeho] eius lat. nechavše[279]nechavše] nechawſie rkp. ho, všickni utečechu. Mc14,51 Ale jeden mládenec jdieše za ním, oděn jsa košilí po náhu, i lapichu jej. Mc14,52 A on pustiv košili, náh uteče[280]uteče] + ab eis lat..

Mc14,53 I přivedechu Ježíšě k[281]k] na k rkp. najvyššiemu knězi a sjidechu se v hromadu v[248v]číslo strany rukopisušickni

X
267dvanádcti] dwananadċti rkp.
268jde, jakož psáno jest o něm. Ale běda člověku tomu, skrzě něhož syn člověka] vadit sicut scriptum est de eo: vae autem homini illi per quem Filius hominis lat.
269z] + hoc lat., nemá var.
270rozběhnú] rohbiehnu rkp.
271stáda] navíc oproti lat., + gregis var.
272se] + in te lat., nemá var.
273a ty] navíc oproti lat.
274se mnú] navíc oproti lat., + mecum var.
275zrádce] + eius lat., nemá var.
276Mistře] Ave Rabbi lat., Rabbi var.
277své] navíc oproti lat.
278jeho] eius lat.
279nechavše] nechawſie rkp.
280uteče] + ab eis lat.
281k] na k rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).