[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

v[248v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcešickni kněžie a mistři a starší. Mc14,54 A Petr zdaleka jdieše po něm až vnitř do domu najvyššieho kniežete i sedieše s sluhami, a hřěje se u ohně. Mc14,55 A najvyššie knieže a vešken zbor hledáchu proti Ježíšovi svědectvie, aby ho smrti poddali, aniž nalezechu. Mc14,56 [Nebo]text doplněný editorem[282]Nebo] enim lat. mnozí svědectvie falešné praviechu proti němu, [a podobná svědectvie nebiechu]text doplněný editorem[283]a podobná svědectvie nebiechu] et convenientia testimonia non erant lat.. Mc14,57 [A někteří vstavše, falešné svědectvie dáváchu proti němu]text doplněný editorem[284]A někteří vstavše, falešné svědectvie dáváchu proti němu] Et quidam surgentes, falsum testimonium ferebant adversus eum lat. řkúce, Mc14,58 že my slyšeli sme jej, an praví: Já obořím chrám tento rukú udělaný a po třech dnech jiný [ne]text doplněný editorem[285]ne] non lat., rukú udělaný, ustavím. Mc14,59 A nebieše jich svědectvie slušné. Mc14,60 A povstav najvyšší biskup uprostřed, otáza Ježíše řka: „Neodpoviedáš ničehož k tomuto, co tito proti tobě líčie?“ Mc14,61 A on mlčieše a nic neodpovědě. Opět najvyšší kněz otáza ho a řekl jest jemu: „Ty lis Kristus, syn boha požehnaného?“ Mc14,62 A Ježíš vece jemu: „Já sem. A uzříte syna člověčieho sedícieho na pravici moci[286]moci] + Dei lat., nemá var. a jdúcího s uoblaky nebeskými.“ Mc14,63 Tehdy najvyšší biskup roztrhl rúcho své, vece: „Co viece žádáme svědkóv? Mc14,64 Slyšeli ste porúhanie. Co se vám zdá?“ A oni všichni potupichu jej, že jest vinen smrti. Mc14,65 I počechu někteří plivati naň a zakrývati tvář jeho a zášijky[287]zášijky] + eum lat. dávati, bíti[288]dávati, bíti] caedere lat. a řéci jemu: „Prorokuj!“ A sluhy jej políčky tepiechu.

Mc14,66 A když bieše Petr v domu dole, přijide jedna k němu[289]k němu] navíc oproti lat. z dievek najvyššieho biskupa. Mc14,67 A když uzře Petra, an se hřěje, vzezřevši naň vece: „A ty s Ježíšem Nazaretským bieše.“ Mc14,68 A on zapřel řka: „Ani viem, ani sem znal, co dieš.“ I výde ven před dóm a kokot zazpieva. Mc14,69 A opět když uzře jej jiná[290]jiná] navíc oproti lat. dievka, poče řéci okolo stojícím, že[291]že] + hic lat. z oněch jest. Mc14,70 A on opět zapře. A po maličku opět, kteříž tu stáchu, praviechu Petrovi: „Jistě z uoněch jsi, neb i Galilejský [b]označení sloupcejsi.“ Mc14,71 A on poče se kléti a přisáhati, že neznám člověka toho, jehož diete. Mc14,72 A ihned opět kokot zazpieval. I rozpomenul jest se Petr na slovo, kteréž bieše řekl Ježíš jemu: „Prvé než kokot dvakrát zapěje, třikrát mne zapříš,“ i poče plakati.

Kapitola XV.

Mc15,1 A ihned radu učinivše najvyššie kniežata kněžská [s]text doplněný editorem[292]s] cum lat. staršími a s mistry a se vší obcí, svázavše Ježíše vedli sú a dali sú ho[293]ho] navíc oproti lat., + eum var. Pilátovi. Mc15,2 I otáza ho Pilát: „Ty li si král židovský?“ A on odpověděv, vece jemu: „Ty dieš.“ Mc15,3 I žalováchu naň najvyšší kněžie ve mnohých věcech. Mc15,4 A Pilát opět otáza ho řka: „Neodpoviedáš ničehož? Viz, kterak v mnohých věcech žalují na tě.“ Mc15,5 Ale Ježíš viece nic neodpovědě, tak že se podivi Pilát. Mc15,6 A na den slavný mějieše obyčej pustiti jim jednoho z vězňóv, za kohož[294]kohož] koz rkp. by kolivěk prosili. Mc15,7 I bieše, jenž slovieše Barabáš, kterýžto s svádcemi vězieše, jenž v svádě bieše učinil vraždu. Mc15,8 A když vzhóru vstúpi zástup, poče prositi, aby učinil[295]aby učinil] navíc oproti lat., jako vždy činieše jim. Mc15,9 Tehdy Pilát odpověděv jim, vece: „Chcete li, pustím vám krále židovského?“ Mc15,10 Neb vědieše, že pro závist vydali[296]vydali] dali rkp. ho najvyšší kněžie. Mc15,11 Ale biskupové popudichu zástupu, aby radějše Barnabáše jim propustil. Mc15,12 Tehdy Pilát opět odpověděv jim, vece: „Což tehdy chcete, ať učiním králi židovskému?“ Mc15,13 A oni opět zvolachu: „Ukřižuj jej!“ Mc15,14 A Pilát vece jim: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu: „Ukřižuj ho!“ Mc15,15 Tehdy Pilát chtě lidu dosti učiniti, pusti jim Barabáše a da jim[297]jim] navíc oproti lat., + illis var. Ježíše

X
282Nebo] enim lat.
283a podobná svědectvie nebiechu] et convenientia testimonia non erant lat.
284A někteří vstavše, falešné svědectvie dáváchu proti němu] Et quidam surgentes, falsum testimonium ferebant adversus eum lat.
285ne] non lat.
286moci] + Dei lat., nemá var.
287zášijky] + eum lat.
288dávati, bíti] caedere lat.
289k němu] navíc oproti lat.
290jiná] navíc oproti lat.
291že] + hic lat.
292s] cum lat.
293ho] navíc oproti lat., + eum var.
294kohož] koz rkp.
295aby učinil] navíc oproti lat.
296vydali] dali rkp.
297jim] navíc oproti lat., + illis var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).