Pseudo-Bernardus z Clairvaux: Epištola Bernarta Silvestra (na konci kněh svatého Bernarta položená) o pořádném hospodářství k Rajmundovi, rytíři hradu svatého Ambrože

Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. ET XIII 36, 101–120. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

[101]číslo strany rukopisu

Epištola Bernarta Silvestra (na konci kněh svatého Bernarta položená) o pořádném hospodářství k Rajmundovi, rytíři hradu svatého Ambrože

Žádal jsi ode mne naučen být o užitečném hospodářství neb domácím zpravování, a jak by se měl hospodář k své čeledi chovati. Načež tobě nejprvé nětco veřejně odpovídám, že ačkoli začátek i konec všech věcí na světě šťastně se řídí, však pro ten strach nemáme se jistého pravidla v hospo[102]číslo strany rukopisudaření spouštěti. Slyš tedy a pozorúj.

1. Jest li v tvém domu neb hospodářství užitek rovný s vydáním, může nenadálá[a]nenadálá] nenadála příhoda celý tvůj stav a možnost změniti.

2. Dům na padnutí jest znamení hospodáře nedbalce.

3. Jistá škoda jest více utráceti, nežli důchod přináší.

4. Co jest nedbánlivost hospodáře? Veliký oheň v domě roznícený.

O správcích statku

Pilně uvažúj pilnost i oumysl těch, kteří tvůj statek zpravují.

[103]číslo strany rukopisu

Často spatřovati, které a jak tvé věci jsou, jest veliká opatrnost.

Menší jest hanba časně a před pádem než teprv po pádu neb škodě nákladu uskrovniti.

O dobytku

Starej se o vyživení dobytka, nebo ač lační a žížní, však nemůže sobě dáti rozkázati.

O nákladu

Náklad na rytířstvo poctivý jest a slušný.

Náklad k spomožení přátelům hodný a chvalitebný.

Náklad pak k vůli a zvůli mrhačům daremný jest a ztracený.

[104]číslo strany rukopisu

O čeledi

Hleď, aby tvá čeleď měla podstatný pokrm nikoli rozkošný.

Lakotný čeledín těžce své obyčeje, leč s samou smrtí[b]smrtí] Smrti promění.

Lakota člověka pečlivého a pracného jest potěšení, nedbalce pak a lenocha zahynutí.

V dni sváteční, zvláště velikonoční, hojnějí živ čeleď svou, však ne lahodnějí.

O lakotě

Hleď, aby se lakota s tvou tobolkou hádala: Šetř se, abys žádné strany z těch dvú nezastával.

Budeš li vždy soudcem mezi lakotou a taškou, častějí (však ne vždycky) a radši tašku a tobolku zastaneš. Poněvadž lako[105]číslo strany rukopisuta má za své svědky, a to nejisté a nepřísežné, toliko nezřízenou žádostí[c]žádostí] žádoſti; taška pak má jistého svědka (nímžto svou pravdu dóvodí), totižto prázdnou truhlu a sklep, aneb že v brzkém prázdni budou. Pročež sluší tak jísti a píti, aby měl dlouho co jísti.

O lakomství

Tehdáž zle se soudí proti lakotě, když skoupost neb lakomství měšec zaváže.

Lakomství mezi měšcem a lakotou nikdy právě neorteluje.

Co jest lakomství? Strach chudoby vždy se bojící a vždycky v chudobě vězící.

Lakomec právě činí, zboží jiným chovaje, a téhož pro sebe ne[106]číslo strany rukopisuužívaje,

X
anenadálá] nenadála
bsmrtí] Smrti
cžádostí] žádoſti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).