Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<20r20v21r21v22r22v23r23v24r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ulo[22r]číslo strany rukopisužil toho v srdcích našich, ež chce nás zbaviti obého toho, najprvé jest toho svú matku zbavil obého. Radost k radosti. Radost, ež to vědúce, v téj jsme naději posilněni, ež také skrzeň hanby zbudem i bolesti. Druhá radost, ež ta výborná dievka, skrze niž nám vše dobré přišlo, tak divným, tak výborným činem matkú učiněna, cti panenské neztrativši, ani trpěla které strasti, ni v početí ni v porodu syna svého. Bezpečně budu skrzeň čekati slibu neporušenie po zmrtvých vstání těla mého, skrzeňž jest i matka jeho v neporušení panenstva zachována. Ač by pak tak divná věc nebyla vzácna bez užitka, ale to nám má radosti přispořiti, že j’ taky nám užitek přišel skrz to. Ačť se j’ zřejmě v své slavnosti nám neukázal, všakť jest drahá moc skrytá síly jeho. A proto j’ skryt ten drahý náš poklad dietěcím kolébaním a jinými takými věcmi dětem jiným obyčenými, aby tak svatá věc psóm nebyla dána. Ale již se j’ nám ukázala dobrota spasitele našeho. Byla j’ moc božie v stvoření světa ukázána, múdrost v divném všeho světa zpořiezení, ale zvláště v tomto jeho svatém narození ukázala j’ sě dobrota jeho. Židóm zvláště byl ukázal velikú svú moc, pro něž v jich zákoně die k nim často: Já Pán, já Pán. A pohanským filozofóm, ješto svým úfajíc smyslóm, hledali Boha, také skrze svého světa zpořiezenie oznámena chvála božie, jakož die svatý Pavel: To, co j’ zřejmého o Bohu, zeveno j’ jim. Ale moc jen vrobuje a velebnost chvály božie v múdrosti jeho všech smysly omráčí; ež člověk některéhož toho nemohl snésti, ukázala j’ sě dobrota božie, k nížto by přistúpil člověk, jakož praví svatý Pavel: Ukázala j’ sě štědrost milosti božie a spasitele našeho Jezu Krista všem lidem, aby nás zvedl, abychom, ostanúc všie zlosti a žádostí světských, střiezvě a spravedlivě a šlechetně živi byli v světě tomto, čakajíc blažené naděje. Ukázalo j’ sě světlo, k němuž nelze přistúpiti, slyšán jest pokoj, jehož nelze vypraviti, ješto j’ nevzcházalo to člověku v srdce, jest li hrdostí naduté; ale pokorné obé to přijme.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).