Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věděti, že čímž viece blížíme sě k konci dne prospěchu našeho, tiem čistšie a svrchovanějšie žádosti máme. A to miení čtenie, že ti, ješto pozdějie přídú, prvé peniez vezmú. Neb v těch, ješto prospievají, to, což potom mají ku posledku, vzdy j’ jim to bližšež bližšež svrchované plnosti. A od najposledních počne sě řád odplaty. Neb najprv podnět hřiechu bude odjat, ješto zvláště panuje v žádaní, a bude k svéj mieře pravé žádost přivedena a cělosti plné peniezem darována, nežli bude člověk oslaven v jiných svých čitedlnostech. Neb jakož nikdy vóle nebude opravena, jen poznáním pravdy a ustanovením rády, a nebude li vóle opravena, čichové a žádost tělesná nebude také opravena: takež pravie, prvé nežli u vóli bude upokojenie a u pokoji sladkém odpočinutie, musí býti zkažena vada žádanie tělesného a zbořena. Tuž teprv počne býti pokoj u vóli. A pak všichni dělníci, kteříž dokonají té vinnice dielo, k večeru, k skonání práce, k hodině odpočinutie, k času odplaty vezme každý svój peniez, když všichni čichové člověčí budú k svrchovanéj svéj cělosti přivedeni. A jeden čas bude odplatě všech, neb nikdy sě práce klizenie té vinnice ovšem nedokoná, jeliž prospěch k cíli svrchovánie přiveden bude.

Ale co j’ to, že každému též miery peniez dán bude, nic viece prvním, ani méně posledním? Vieme to všichni, že v klizení té vinnice poznánie pravdy a rady ustanovenie prvé jest, nežli žádost dobrá a než skutci, a také prvé jest dielo myšlenie dobrého, nežli trží dobré. Protož donidž jsme v životu tomto, donidž děláme vinnici tuto, viece j’ toho, jehož sě myšlením o plnosti svrchovánie dotknúti móžem, nežli móžem takú žádost jmieti k tomu, až by nás vzdy tržala v mysli, aneb nežli

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).