[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[394r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcea učené, a z těch zabiete a ukřižujete a z těch bičovati budete v svých školách a puditi z města do města, Mt23,35 aby přišla na vás každá krev spravedlivá, kteráž jest vylita na zemi ot krve Abele spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, jehož ste zabili mezi chrámem a mezi oltářem. Mt23,36 Věru pravi vám, přídú tyto všecky věci na pokolenie toto. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, jenž zabíjieš proroky a kamenuješ ty, ješto k tobě posláni sú, kolikrát sem chtěl shromažditi syny tvé, jakožto slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídle, a nechtěl si. Mt23,38 Aj, bude opuštěn vám dóm váš pust. Mt23,39 Zajisté pravi vám, neuzříte mne viece, až i diete: Požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie[204]božie] Domini lat..“

XXIIII.

Mt24,1 A vyšed Ježíš z chrámu, jdieše, i přistúpichu k němu[205]k němu] navíc oproti lat., + ad eum var. učedlníci jeho, aby jemu ukázali ustavenie chrámové. Mt24,2 A on otpověděv, vece jim: „Vidíte li tyto všecky věci? Věru pravi vám, nebude tuto ostaven kámen na kameni, jenž by nebyl zkažen.“

Mt24,3 A když sedieše na hoře Olivetské, přistúpichu k němu učedlníci jeho[206]jeho] navíc oproti lat., + eius var. tajně řkúce: „Pověz nám, pane[207]pane] navíc oproti lat., kdy ty věci budú a které znamenie příštie tvého bude a skonánie světa?“ Mt24,4 A otpověděv Ježíš, vece jim: „Vizte, aby vás nižádný nesvedl, Mt24,5 neb mnozí přídú ve jméno mé řkúce: Já sem Kristus, a mnohé svedú. Mt24,6 Neb uslyšíte boje a domněnie [bojóv]text doplněný editorem[208]bojóv] praeliorum lat., vizte, abyšte se nemútili, neb musí to býti. Ale ne inhed[209]ihned] + est lat. konec. Mt24,7 A povstane zajisté lid proti lidu a králevstvie proti králevství a budú morové a hladové a země třesenie po miestech, Mt24,8 ale tyto všecky věci počátek sú bolestí.“

Mt24,9 „Tehdy zradie vás v zamúcenie a zmordují vás a budete v nenávist všem lidem pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy pohoršie se mnozí a vespolek budú se zrazovati a budú sebe nenáviděti vespolek. Mt24,11 A mnozí falešní prorokové vstanú a mnohé svedú, Mt24,12 a že se přemnoží zlost, zstydne láska mnohých. Mt24,13 Ale ktož setrvá do konce, ten spasen bude. Mt24,14 A bude kázáno toto čtenie po všem [b]označení sloupcekrálevství světu na svědečstvie všem lidem, [a]text doplněný editorem[210]a] et lat. tehdy přijide skonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte kterú ohavnost opuštěnie, kteráž pověděna jest ot Daniele proroka, stojieci na miestě svatém – ktož čte, rozuměj –, Mt24,16 a tehdy, ktož sú v Židovstvě, utiekajte na hory, Mt24,17 a kteří na střeše, nestupujte, by něco vzěli z svého domu, Mt24,18 a ktož na poli, nevracuj se vzieti sukně své. Mt24,19 Ale běda těhotným, a ješto u prsí krmie, v těch dnech.“

Mt24,20 „Protož modlte se, ať by nebylo utiekanie vaše v zimě neb v sobotu. Mt24,21 Neboť tehdy bude zamúcenie veliké, jakéž nikdy[211]nikdy] navíc oproti lat. nebylo ot počátku světa až do dnešnieho času, aniž bude, Mt24,22 jedné leč by ukráceni byli ti dnové, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené budú ukráceni dnové ti. Mt24,23 Tehdy řek li by vám kto: Aj, tuto jest Kristus neb ondeno, neroďte věřiti, Mt24,24 neboť vstanú falešní kristové a falešní prorokové a dadie znamenie veliká a zázraky, tak aby v blud uvedeni byli, by to mohlo býti, také i vyvolení. Mt24,25 Aj, napřed pověděl sem vám, Mt24,26 protož budú li vám řéci: Aj, na púšti jest, neroďte vycházeti. Aj, v jeskyniech jest[212]jest] navíc oproti lat., neroďte věřiti. Mt24,27 Nebo jakožto blesk vychodí ot východa slunce a zjevuje se na západ, tak bude i příchod syna člověka. Mt24,28 Kdež kolivěk bude tělo, tu se sberú [i]text doplněný editorem[213]i] et lat. orlice.“

Mt24,29 „A inhed po zamúcení těch dnóv slunce sě zatmí a měsiec nedá světla svého a hvězdy padati budú s nebe a moci nebeské hýbati se budú. Mt24,30 A tehda ukáže se znamenie syna člověka na nebi a tehda kvieliti budú všichni národové zemští i uzřie syna člověčího jdúcieho v oblacech nebeských s mocí mnohú a s velebností. Mt24,31 A pošle anjely své s trúbú a s velikým hlasem i shromaždie vyvolené jeho od čtyř větróv, od svrchkóv nebeských až do mezí jich.“

Mt24,32 „A ot dřeva fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho tenká bude a listie se vypustilo, vězte, že blízko jest léto. Mt24,33 Takež i vy, když uzříte tyto všechny věci, vězte to, že blízko jest a ve dveřech[214]dveřech] jinou rukou přepisováno v dveřích. Mt24,34 Věru pravi vám, že nemine toto pokolenie, až se všecko[215]všecko] + haec lat., nemá var.

X
204božie] Domini lat.
205k němu] navíc oproti lat., + ad eum var.
206jeho] navíc oproti lat., + eius var.
207pane] navíc oproti lat.
208bojóv] praeliorum lat.
209ihned] + est lat.
210a] et lat.
211nikdy] navíc oproti lat.
212jest] navíc oproti lat.
213i] et lat.
214dveřech] jinou rukou přepisováno v dveřích
215všecko] + haec lat., nemá var.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).