[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[393v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesnidechu se v hromadu, Mt22,35 a otáza ho jeden z nich, učitel zákona, pokúšeje jeho: Mt22,36 „Mistře, které jest přikázanie veliké v zákoně?“ Mt22,37 Vece jemu Ježíš: Milovati budeš pána boha ze všeho srdce svého a ze všie duše své a ze všie mysli své. Mt22,38 Toto jest přikázanie najvětčie a prvnie božie[187]božie] navíc oproti lat.. Mt22,39 A druhé jest podobné tomuto: Milovati budeš bližnieho svého jako sám se. Mt22,40 Na túto dvú přikázaní vešken zákon visí i proroci.“

Mt22,41 A sebrav zákonníky, otáza jich Ježíš Mt22,42 řka: „Co se vám zdá o Kristovi, čí syn byl by?“ Vecechu jemu: „Davidóv.“ Mt22,43 [Vece jim:]text doplněný editorem[188]Vece jim] Ait illis lat. „Kterakž tehdy David v duchu nazývá ho pánem řka: Mt22,44 Řekl jest pán pánu mému: Seď na pravicech mých, ažť položím nepřátely tvé podnož noh tvých? Mt22,45 A poňavadž tehdy David nazývá ho pánem, kterakž syn jeho bude?“ Mt22,46 A nižádný nemohl jest jemu odpověděti slova, aniž směl byl kto od toho dne jeho viece otázati.

Třimezdcietmá

Mt23,1 Tehdy mluvil jest k zástupóm Ježíš a k učedlníkóm svým Mt23,2 řka: „Na stolici Mojžiešově seděli jsú mistrové a zákonníci. Mt23,3 Protož vše, co vám dějí, zachovajte a čiňte, ale podlé skutkóv jich neroďte činiti, neboť pravie, a nečinie. Mt23,4 A přivazují břěmena těžká a nesnesitedlná, vkládají na ramena lidská, ale sami svým prstem nechtie se jich doteknúti. Mt23,5 A všecky skutky své činie, aby byli viděni [od lidí]text doplněný editorem[189]od lidí] ab hominibus lat.. A rozšiřují své nápisy a veliké[190]veliké] magnificant lat., srov. veličie BiblBosk podolky. Mt23,6 A milují prvnie seděnie na večeřiech a prvnie stolice v školách Mt23,7 a pozdravovánie na tržišti a nazýváni býti od lidí mistři. Mt23,8 Ale vy neroďte nazýváni býti rabi, nebť jeden jest mistr váš, a všickni vy bratřie ste. Mt23,9 A otce neroďte sobě nazývati na zemi, nebť jest jeden otec váš, jenž v nebesiech jest. Mt23,10 Ani nazýváni buďte[191]buďte] byti rkp. mistři, neb jeden jest mistr váš, Kristus. Mt23,11 Kto mezi vámi jest větčí, bude sluha váš, Mt23,12 neb kto by se výšil, bude ponížen, a kto se poníží, bude povýšen.“

Mt23,13[A]text doplněný editorem[192]A] autem lat. běda vám, mistři a zákonníci, [pokrytci]text doplněný editorem[193]pokrytci] hypocritae lat., jenž zavieráte králevstvie nebeské před lidmi. Neb sami nevchodíte, ani vcházejících dopustíte vjíti. Mt23,14 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž žéřete do[b]označení sloupcemy vdovské, na modlitbě dlúhé modléce se, protož vezmete súd větčí. Mt23,15 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž obchodíte moře i zemi, abyšte učinili jednoho novověrce. A když bude[194]bude] vċínite bude rkp. učiněn, učiníte jej syna pekelnieho dvakrát viece než sami se. Mt23,16 Běda vám, vódce slepí, jenž pravíte: [Ktož by kolivěk přisáhl skrzě chrám boží, nic nenie.]text doplněný editorem[195]Ktož by kolivěk přisáhl skrzě chrám boží, nic nenie] Quicumque iuraverit per templum, nihil est lat. Ktož by přisáhl[196]přisáhl] pṙiſahli rkp. na zlatě chrámovém, vinen jest. Mt23,17 Blázni a slepí, viete li[197]viete li] navíc oproti lat., co jest větčie: zlato li, čili chrám, jenž svato činí zlato? Mt23,18 A když by kolivěk přisáhl na oltáři, nic nenie, ale by přisáhl na daru, jenž na něm jest, povinen jest. Mt23,19 Slepí, co[198]co] + enim lat. jest větčie: dar li, čili oltář, jenž svat činí dar? Mt23,20 Protož ktož přisáhá na oltáři, přisáhá [na]text doplněný editorem[199]na] in lat. něm a na všem, což na něm jest. Mt23,21 A když by přisáhl na chrámě, přisáhá na něm i na tom, jenž v něm přěbývá. Mt23,22 A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici boží i na tom, ktož sedí na ní. Mt23,23 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž obětujete z desátkóv mátu a anéz a kmín, a opúštíte, což jest těžšieho v zákoně: súd a milosrdenstvie a vieru. Tyto větčie[200]Tyto větčie] haec lat., srov. Tyto věci BiblBosk měli ste činiti a oněch neopúštěti. Mt23,24 Vódce slepí, vycezující komára, a velblúda požierajíce. Mt23,25 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž čistíte, což zevnitř jest čieše a mísy, ale vnitř plni ste lúpeže a nečistoty. Mt23,26 Zákonníci slepí, vyčisťte[201]vyčisťte] vyčiſte rkp. prvé, což zevnitř jest čieše a mísy, aby bylo i to, což zevnitř jest, čisto. Mt23,27 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž podobni ste hrobóm zbieleným, ješto se zdají lidem zevnitř krásní, ale vnitř plni jsú kostí mrtvých a všie nečistoty. Mt23,28 Též i vy zajisté [zevnitř]text doplněný editorem[202]zevnitř] a foris lat. zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plni ste pokrytstvie a nepravosti. Mt23,29 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž děláte hroby proročie a okrašlujete hroby spravedlivých Mt23,30 a diete: Bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich ve krvi proročie. Mt23,31 Protož na svědečstvie ste sami sobě, že synové ste jich, kteřížto sú proroky zbili. Mt23,32 A vy naplníte mieru otcóv vašich. Mt23,33 Hadové, ksenci násilorodníkóv, kterak utečete ot súdu věčného ohně?“

Mt23,34 „Protož aj, já k vám posielám proroky [a]text doplněný editorem[203]a] et lat. múdré

X
187božie] navíc oproti lat.
188Vece jim] Ait illis lat.
189od lidí] ab hominibus lat.
190veliké] magnificant lat., srov. veličie BiblBosk
191buďte] byti rkp.
192A] autem lat.
193pokrytci] hypocritae lat.
194bude] vċínite bude rkp.
195Ktož by kolivěk přisáhl skrzě chrám boží, nic nenie] Quicumque iuraverit per templum, nihil est lat.
196přisáhl] pṙiſahli rkp.
197viete li] navíc oproti lat.
198co] + enim lat.
199na] in lat.
200Tyto větčie] haec lat., srov. Tyto věci BiblBosk
201vyčisťte] vyčiſte rkp.
202zevnitř] a foris lat.
203a] et lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).