[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<10<469v470r470v471r471v472r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tvú, kterýž připraví cestu tvú před tebú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšti: Připravte cestu páně, pravé čiňte stezky jeho. Mc1,4 Byl jest Jan na púšti, křtě a káže křest pokánie na odpuščenie hřiechóv. Mc1,5 A vycházéchu k němu všickni Jeruzalémští a všecka krajina Židovstva a křstiechu sě od něho v Jordánské řece, vyznávajíce hřiechy své. Mc1,6 A bieše Jan oděn srstmi velblúdovými a provaz kožený u bedr jeho a štěvík a stred lesný jedieše. Mc1,7 A kázáše řka: „Přijdeť silnější mne po mně, jehož nejsem hoden padna rozvázati řeménka obuvi jeho. Mc1,8 Já křstím vás u vodě, on pak křstíti bude vás v duchu svatém.“

Mc1,9 A stalo sě jest ve dnech těch, přišel jest Ježíš od Nazaretu galilejského a křstěn jest od Jana v Jordáně. Mc1,10 A ihned vystupuje z vody, viděl jest nebesa otevřěná a ducha svatého jakožto holubici sstupujícieho a zóstávajícieho na něm. Mc1,11 A hlas stal sě jest z nebes: „Ty jsi syn mój milý, v tobě zalíbil sem sobě.“

Mc1,12 A ihned duch vyhnal jest jeho na púšť. Mc1,13 A bieše na púšti čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí a pokúšěn bieše ot diábla a bieše s hovady a anjelé přisluhováchu jemu.

Mc1,14 Když pak zrazen jest Jan, přišel jest Ježíš do Galilee, káže čtenie královstvie božieho Mc1,15 a řka, že naplněn jest čas a přiblíží sě královstvie božie, kajte sě a věřte čtení. Mc1,16 A pomíjeje podlé moře Galilejského, uzřel jest Šimona a Ondřeje, bratra jeho, púštějíce sieti do moře, nebo biechu rybáři. Mc1,17 A řekl jest jim Ježíš: „Poďte po mně, káži vám býti rybáři lidskými.“ Mc1,18 A ihned opustivše sieti, následovali sú jeho. Mc1,19 A pošed odtud maličko, uzřel jest Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, i ty v lodí skládajíce sieti, Mc1,20 a ihned zavolal jest jich. A opustivše otcě svého Zebedea v lodí s námezdníky, následovali sú jeho.

Mc1,21 A vcháziechu do Kafarnaum. A ihned v svátky všed do sboru, učieše je. Mc1,22 A diviechu sě nad učením jeho, nebo bieše uče je jakožto moc maje, a ne jakožto mistři. Mc1,23 A bieše v sboru jich člověk v duchu nečistém, a vykřikl jest Mc1,24 řka: „Co nám a tobě, Ježíši Nazaretský? Přišel si před časem zatratiti nás? A viem, že byl by svatý boží.“ Mc1,25 A pohrozil jest Ježíš jemu řka: „Oněměj a vyndi od člověka!“ Mc1,26 A sápaje jeho duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel jest z člověka. Mc1,27 A divili sú sě všickni, tak že otazovali by mezi sebú řkúce: „Co však jest toto? Kteraké však toto učenie nové, že v moci a v síle duchóm nečistým přikazuje, a poslúchají jeho?“ Mc1,28 A vyšla jest pověst jeho ihned do všie krajiny galilejské.

Mc1,29 A ihned vyšedše z sboru, přišli sú do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a Janem. Mc1,30 Bieše pak svekruše Šimonova zimnici majíci, a ihned pověděchu jemu o niej. Mc1,31 A přistúpiv vzdvihl jest ji, pochopiv ruku její. A ihned opustila jest ji zimnice a přisluhováše jim.

Mc1,32 Večera pak učiněného, když zapadlo bieše slunce, přinesechu k němu všecky zle majície a diábelstvie majície. Mc1,33 A bieše všecko město shromažděno ke dveřóm. Mc1,34 A uzdravil jest mnohé, kteříž trápeni biechu rozličnými neduhy, a diábelstvie mnohá vymietáše a nedopúštieše jim mluviti, nebo vědiechu jeho syna božieho.

Mc1,35 A velmi ráno vstav, vyšed odšel jest na pusté miesto a tu modléše sě. Mc1,36 A následoval jest jeho Šimon, a kteříž s ním biechu. Mc1,37 A když nalezli biechu jeho, řekli sú jemu, že všickni hledají tebe. Mc1,38 I vece jim: „Poďme do najbližších ulic a měst, ať i tam káži, nebo k tomu přišel sem.“ Mc1,39 A bieše káže v sbořiech jich ve všie Galilei a diábelstvie vymietaje.

Mc1,40 A přišel jest k němu malomocný, prosě a kolenem klek, řekl jest: „Ač chceš, móžeš mě očistiti.“ Mc1,41 Ježíš pak slitovav sě nad ním, ztiehl jest ruku, a dotek sě jeho, vece jemu: „Chci, čist buď!“ Mc1,42 A když to řekl bieše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).