Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<405r405v406r406v407r407v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[405v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceposlán jest Gabriel anděl ot boha do města galilejského, jemužto jmě Nazareth, L1,27 ku panně otdané muži, jemužto jmě bieše Jozef, z domu Davidova, a jmě panně Maria. L1,28 A všed anděl k ní, vece: „Zdráva, milosti plná, buoh[15]buoh] Dominus lat. s tebú, požehnaná ty mezi ženami.“ L1,29 Kterážto když uslyše, smúti se v řeči jeho a mysléše, kteraké by to bylo pozdravenie. L1,30 I vece jí anděl: „Nelekaj se, Maria, neb si nalezla milost u hospodina[16]hospodina] Deum lat.. L1,31 Aj, počneš u břiše a porodíš syna a budeš nazývati jméno jeho Ježíš. L1,32 Tenť bude veliký a syn Najvyšieho nazván bude. A dá jemu pán buoh stolici Davida, otce jeho, a bude kralovati v domu Jakubovu na věky L1,33 a králevství[17]králevství] kralewſtuie rkp. jeho nebude konce.“ L1,34 A řekla jest Maria k andělovi: „Kterak se to stane? Neb já muže neznaji.“ L1,35 A otpověděv anděl, vece k ní: „Duch svatý vejde v tě a moc Najvyšieho zastiení tě. A protož co se narodí z tebe svaté, bude slúti syn boží. L1,36 Aj, Elžběta, rodička tvá, i tať jest počala syna v starosti své. A tento měsiec jest šestý té[18]té] to rkp., ješto slove bezdětkyně, L1,37 neb nebude nemožné u boha všeliké slovo.“ L1,38 I řekla jest Maria k andělovi[19]k andělovi] navíc oproti lat., + ad angelum var.: „Aj, dievka božie, staň mi se vedlé slova tvého.“ I otjide anděl ot nie.

L1,39 Povstavši pak Maria ve dnech těch, otjide k horám s chvátaním, do města Judova, L1,40 i vjide do domu Zachariášova a pozdravila Elžběty. L1,41 I stalo se jest, když uslyše Elžběta pozdravenie Marie[20]Marie] Maria rkp., vzradova se dietě v břiše jejiem a naplněna jest ducha svatého Elžběta L1,42 a vzvola velikým hlasem řkúc[21]řkúc] et dixit lat., dicens var.: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod břicha tvého. L1,43 A otkavad mi to, aby přišla matka pána mého ke mně? L1,44 Neb aj, jakž se jest stal hlas pozdravenie tvého v uší mých, radovalo se jest v radosti dietě v břiše mém. L1,45 A blažená si[22]si] navíc oproti lat., + es var., jenžs uvěřila, neb budú dokonány[23]dokonány] do ſkonanie rkp. ty věci na tobě[24]na tobě] navíc oproti lat., kteréž pověděny sú tobě ot boha[25]boha] Domino lat..“ L1,46 I vece Maria: „Velebí duše má hospodina L1,47 a veselil se jest duch mój v boze, spasiteli mém, L1,48 že jest zezřel na pokoru dievky své, neb aj, z toho blaženú[26]blaženú] blażenie rkp.[b]označení sloupcemě budú nazývati všickni národové, L1,49 neb mi jest učinil veliké věci ten, jenž mocen jest, a svaté jméno jeho L1,50 a milosrdenstvie jeho ot národu do národóv bojícím se jeho. L1,51 Učinil jest moc v rameni svém, rozptýlel pyšné myslí srdce jich. L1,52 Ssadil jest mocné s stolice a povýšil pokorných. L1,53 Lačné naplnil dobrých věcí a bohaté opustil marné[27]marné] marníe rkp.. L1,54 Přijal jest Izrael, dietě své, rozpomenuv se milosrdenstvie svého, L1,55 jakož jest mluvil k otcóm našim, k Abrahamovi a k plemeni jeho na věky.“ L1,56 I byla jest Maria s ní jednak tři měsiece i vrátila jest se do domu svého.

L1,57 A naplnil jest se Elžbětě[28]Elžbětě] ċas elżbieta rkp. čas porozenie i porodila jest syna. L1,58 A uslyšechu súsedé i rodiči její, že pán jest zvelebil své milosrdenstvie s ní, [i radovali sú sě s ní]text doplněný editorem[29]i radovali sú sě s ní] et congratulabantur ei lat.. L1,59 I stalo se jest v den osmý, přišli sú obřezovat dietete a nazýváchu ho jménem otce jeho, Zachariáše. L1,60 I otpověděvši mátě jeho, vece: „Nikoli, ale bude slúti Jan.“ L1,61 I vecechu k ní: „Však nenie nižádný v tvém rodě, aby[30]aby] qui lat. slul tiem jménem.“ L1,62 I ponúkáchu otci jeho, kým by je[31]je] eum lat. chtěl nazvati. L1,63 A požádav lístku[32]lístku] pugillarem lat., tabulam var., napsa řka: „Jan jest jméno jeho.“ I podivichu se všickni. L1,64 A inhed se otevřechu usta jeho i jazyk jeho i mluvieše chvále boha. L1,65 I stal se strach nade všemi súsedy jich a na všecky hory židovské rozhlašováchu se ta všecka slova. L1,66 I položichu všickni, kteřížto sú slyšeli, v srdci svém řkúce: „Ktoť se zdá, dietě toto bude?“ Neb ruka božie bieše s ním. L1,67 A Zachariáš, otec jeho, naplněn jest ducha svatého i prorokoval jest řka: L1,68 „Požehnaný [pán]text doplněný editorem[33]pán] Dominus lat. buoh izrahelský, že jest navštievil a učinil vykúpenie lidu svého L1,69 a vzvedl nám roh spasenie v domu Davida, dietete svého, L1,70 jakož jest mluvil skrze usta svatých, kteřížto od věku sú, prorokóv jeho, L1,71 spasenie ot nepřátel našich [i]text doplněný editorem[34]i] et lat. z rukú všech, ktož sú nás nenáviděli, L1,72 k učinění milosrdenstvie s otci našimi i ku pamatování svědečstvie jeho svatého, L1,73 právo přísežné, kterak jest přisáhl k Abrahamovi, otci našemu, chtě se nám dáti, L1,74 abychom bez strachu, z ruky nepřátel našich vysvobozeni, slúžili jemu L1,75 v svatosti a v spra[406r]číslo strany rukopisuvedlivosti

X
15buoh] Dominus lat.
16hospodina] Deum lat.
17králevství] kralewſtuie rkp.
18té] to rkp.
19k andělovi] navíc oproti lat., + ad angelum var.
20Marie] Maria rkp.
21řkúc] et dixit lat., dicens var.
22si] navíc oproti lat., + es var.
23dokonány] do ſkonanie rkp.
24na tobě] navíc oproti lat.
25boha] Domino lat.
26blaženú] blażenie rkp.
27marné] marníe rkp.
28Elžbětě] ċas elżbieta rkp.
29i radovali sú sě s ní] et congratulabantur ei lat.
30aby] qui lat.
31je] eum lat.
32lístku] pugillarem lat., tabulam var.
33pán] Dominus lat.
34i] et lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).