Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<405r405v406r406v407r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[405r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počíná se třetí evanjelista

Kapitola I.

L1,1 […]text doplněný editorem[1]…] verš nepřeložen L1,2 […]text doplněný editorem[2]…] verš nepřeložen L1,3 […]text doplněný editorem[3]…] verš nepřeložen L1,4 […]text doplněný editorem[4]…] verš nepřeložen

L1,5 Byl jest ve dnech Erodesa, krále židovského, kněz jeden jménem Zachariáš z střiedy Abiášovy a žena jeho bieše[5]bieše] navíc oproti lat. ze dceř Aaronových a jméno [b]označení sloupce[jejie]text doplněný editorem[6]jejie] eius lat. Elžběta. L1,6 I biešta oba spravedlivá před bohem, chodiece ve všech přikázaních i v spravedlnostech božích bez žaloby. L1,7 A nebieše jima syn, protože bieše Elžběta bezdětkyně a oba biešta sešla v svých dnech. L1,8 I stalo se jest, když kněžstvie požíváše Zachariáš[7]Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var. v úřadu své střiedy před bohem, L1,9 podlé obyčeje kněžstvie losem všel jest[8]všel jest] exiit lat., aby zápal kladl, všed do chrámu božieho. L1,10 A všecko množstvie lida bieše vně modléce se v hodinu zápalné oběti. L1,11 I ukáza se jemu anjel boží, stoje na pravici oltáře zápalu. L1,12 A Zachariáš uzřev, zamúti se a hróza padla na něho. L1,13 I vece k němu anděl: „Neboj se, Zachariáši, neb uslyšána jest prosba tvá a Elžběta, žena tvá, urodí tobě syna a budeš nazývati jméno jeho Jan. L1,14 A bude tobě radost a veselé a mnozí v narození[9]narození] narozenie rkp. jeho budú se radovati, L1,15 nebť bude velikým před bohem[10]bohem] Domino lat. i vína i opojné věci nebude píti a ducha svatého bude naplněn ještě z života mateře své L1,16 a mnohé z synóv izrahelských obrátí ku pánu bohu jich. L1,17 A on pójde před ním v moci a v duchu Eliášově, aby [obrátil]text doplněný editorem[11]obrátil] convertat lat. srdce otcóv v syny a nevěřície k opatrnosti spravedlivých, připraviti pánu obět[12]obět] plebem lat., místo obec dokonalú.“ L1,18 I vece Zachariáš k andělovi: „Odkud to zviem? Neb sem já stár a žena má starala se jest ve dnech svých.“ L1,19 A otpověděv anděl, vece jemu: „Já sem Gabriel, jenž stojím před bohem, a poslán sem mluviti k tobě a ty věci zvěstovati tobě. L1,20 A aj, budeš mlčeti a nebudeš moci mluviti až do dne, v němž to se stane, protožes nevěřil slovóm mým, ješto se vyplnie v svém času.“ L1,21 A bieše lid čakaje Zachariáše a diviechu se, že on meškáše v chrámě. L1,22 A vyšed nemože k nim mluviti. I poznachu, že jest viděnie viděl v chrámě. A on bieše ponúkající jim i osta něm. L1,23 I stalo se jest, když se naplnichu dnové úřadu jeho, otjide do svého domu. L1,24 Po těch[13]těch] + autem lat. dnech počala jest Elžběta, žena jeho, a tajieše se za pět měsiecóv řkúci, L1,25 že mi jest tak učinil pán ve dnech, v nichžto jest vzezřel, aby otjal ote mne[14]ote mne] navíc oproti lat. potupu mú mezi lidmi.

L1,26 Pak v šestém měsieci

X
1…] verš nepřeložen
2…] verš nepřeložen
3…] verš nepřeložen
4…] verš nepřeložen
5bieše] navíc oproti lat.
6jejie] eius lat.
7Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var.
8všel jest] exiit lat.
9narození] narozenie rkp.
10bohem] Domino lat.
11obrátil] convertat lat.
12obět] plebem lat., místo obec
13těch] + autem lat.
14ote mne] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).