[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<186v187r187v188r188v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[186v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počínají sě čtenie svatého Marka

Mc1,1 Počátek čtenie Jezukrista, syna božieho. Mc1,2 Jakož jest psáno v Izaiáši proroku: Aj toť, pošli anjela mého před tvým obličejem, jenž zpósobí cěstu[1]cěstu] cestu Kyas tvú před tobú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšti: Zpósobte cěstu hospodinovu, jisté čiňte jeho stezky. Mc1,4 Byl jest na púšti Jan, křtě i kážě křest pokánie na otpuště[b]označení sloupcenie hřiechóv. Mc1,5 A vycháziechu k němu všichni Jeruzalémští i vešken kraj židovský a křtiechu sě ot něho v řěcě Jordánské, zpoviedajíce sě svých hřiechóv. Mc1,6 A bieše Jan oblečen srstmi velblúdovými a motovúz kožěný na jeho ledvích a jědiešě štěvík a stred lesní. Mc1,7 A kázáše a řka: „Přijde po mně silnější mne, jehož nejsem dóstojen[2]dóstojen] + procumbens lat., nemá var. rozvázati řeménka jeho obuvi. Mc1,8 Já vás křtím u vodě, ale on vás [bude]text doplněný editorem křtíti[3]<bude> křtíti] baptizabit lat. v dušě svatém.“

Mc1,9 I sta sě v těch dnech, že přijide Ježíš z Nazareta galilejského i křti sě ot Jana v Jordáně. Mc1,10 A inhed vystúpiv z vody, uzřě nebesa otevřena a ducha svatého[4]svatého] navíc oproti lat., + sanctum var. jako holúbka sstupujícieho a ostávajícieho na něm. Mc1,11 A hlas stal sě s nebes a řka[5]a řka] navíc oproti lat., + dicens var.: „Ty jsi mój syn zmilelý, v tobě mi sě slíbilo.“

Mc1,12 A inhed duch jej zahna na púšti. Mc1,13 I bieše na púšti čtyřidcěti dní a čtyřidcěti nocí a pokúšieše jeho satan. I bydléše[6]bydléše] erat lat. s zvieřaty a anjelové jemu slúžili[7]slúžili] ſluſſili rkp..

Mc1,14 A když by Jan zrazen, přijide Ježíš do Galilee, kážě zvěstovánie královstvie nebeského Mc1,15 a řka, že sě jest doplnil čas a přiblížilo sě královstvie božie, kajte sě a věřte kázaní. Mc1,16 A tak jda podlé moře Galilejského, uzřě Šimona a Ondřeje, bratra jeho, mecíce sieti v moře, nebo biešta rybářě. Mc1,17 I vecě jima Ježíš: „Poďta za mnú[8]mnú] + et lat., učiním vás[9]vás] + fieri lat. rybářě lidské.“ Mc1,18 A inhed ostavivše sieti, jidešta za ním. Mc1,19 A otšed odtud maličko, uzřě Jakuba Zebediášova a Jana, bratra jeho, ani skládáchu sieti v lodí, Mc1,20 a inhed zavola jich. A ostavivše otcě[10]otcě] + suo Zebedaeo lat. v lodí s otroky, jidešta po něm.

Mc1,21 I vjidechu do Kapharnaum. A inhed Ježíš[11]Ježíš] navíc oproti lat. všed do školy v sobotu, učieše jě. Mc1,22 I diviechu sě jeho učení. I učieše jě jakožto jmajě moc[12]moc] + et lat., ne jako jiní[13]jiní] navíc oproti lat. mudráci. Mc1,23 I bieše v jich škole člověk s duchem nečistým, jenž zvola Mc1,24 a řka: „Co jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský,

X
1cěstu] cestu Kyas
2dóstojen] + procumbens lat., nemá var.
3<bude> křtíti] baptizabit lat.
4svatého] navíc oproti lat., + sanctum var.
5a řka] navíc oproti lat., + dicens var.
6bydléše] erat lat.
7slúžili] ſluſſili rkp.
8mnú] + et lat.
9vás] + fieri lat.
10otcě] + suo Zebedaeo lat.
11Ježíš] navíc oproti lat.
12moc] + et lat.
13jiní] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).