Maiestas Carolina, rukopis B

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 18, 1r–11v. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[1r]číslo strany rukopisu

Počínají se práva, které učinil velebný Karel, ciesař římský a český král, s pomocí ctného kněze Arnošta, prvého arcibiskupa pražského

Všeho světa stvořitel a zprávce, svrchovaný učinitel jeden buoh, stvoření všech najušlechtilejší, člověka k obrazu svému a podobenství učinil jest. A netoliko od anjeluov ponížil jest, předkládaje jej jiným stvořením, kteréhož když bieše stvořil jednostajného a prostého, on dobrovolenstvie svého zle poživ, což moc dóstojenstvie zvláštnieho božská byla jest pójčila, v nesnáze a v nedokonalé uvalil se jest.

Odtudž pokolenie jeho otcovským hřiechem zprzněno. Jakožto ot kmene svého prútek se nedělé, mezi sobú hněvy zbúřilo jest a nenávisti. A s taluov panovánie, kteréž právem přirozenie měli jsú i obyčejem býti obecná, rozdělenými úmysly jsú rozdielny. Odtud zvláštnosti sobě každý hledie slepotú lakomstvie poražen. Onen zlodějstva, onen zjevné lúpeže činie. Potom nesnáze, sváry a jiné človečské psoty, zlosti počaly jsú častokrát vynikati.

Protož pro nuzné připuzenie a neměnie božské opatrnosti rozšafností kniežata lidská jsú učiněni a vyzdviženi, skrze něžto zlým zlostí jich svoboda bude súzena a pokojným jistá bezpečnost bude přidána, kterážto kniežata řády a práva činili a k zprávě všecky věci zpósobili, aby osoby a pře seznajíce mezi lidmi budúcie nesnáze a sváry rozomně rozdělili. Tak tehda boží milostí království našemu českému na nás dědičsky poslúpně připadlému osviecenie našeho mysl pečlivú mnohá starost počala jest podjímati. Nedostatky rozličné, kteréž činí člověčského přirozenie neustavičné položenie, rozmáhajíce se již přieliš v království tom ustavičně opatrně na potřebné opravy pomysliti, abychom moci králové nám od boha dané viděni bychom byli zle požívati a obecného dobrého pečlivost poddaných našich upokojenie, kteréž na nás spadli jsú, ohyzdy[a]ohyzdy] ohydy zmeškanie nám byly připsány.

Poněvadž tehda mezi jinými věcmi, kteréž jsú příčina větčie škody prvé řečeného královstvie, poznali jsme odlúčenie mnoha rozličnými zápisy znamenané, že my hraduov mnohých pravému královu panství příslušíciemi a k spravedlivosti vedeny královsky i k jeho stolu dávno otjaté a dáno osobám zvláštním a jistým i mnohým, točiž pánom a šlechticóm prvepsaného královstvie skrze některé předky naše krá[1v]číslo strany rukopisule

X
aohyzdy] ohydy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).