Pasovský zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/16, 2 ff. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r1v2r2v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[2r]číslo strany rukopisu

Ps27,4 […]text doplněný editorem[33]…] Da illis secundum opera eorum, et secundum nequitiam lat. nalezenie[34]nalezenie] |nie rkp., adinventionum lat. jich. Podlé skutkóv rukóv jich otplať[35]otplať] tribue lat., retribue var. jim, navrac otplatu jich jim. Ps27,5 Nebo nerozoměli sú skutkóm božím a v skutciech[36]skutciech] ſkuttyech rkp. rukú jich[37]jich] eius lat. rozruš[38]rozruš] destrues lat., destrue var. jě a neploditi budeš jich. Ps27,6 Požehnaný hospodin, nebo uslyšal hlas modlitvy mé. Ps27,7 Hospodin pomocník mój a obráncě[39]obráncě] obrantye rkp. mój a[40]a] navíc oproti lat., + et var. v něm naději mělo sirdce mé a pomoženo mi jest. A otkvetlo jest maso mé a volí mojí zpoviedati sě budu jemu. Ps27,8 […]text doplněný editorem[41]…] Dominus fortitudo plebis suae, et protector salvationum christi sui est lat., verš připsán jinou rukou na horní okraj, ale je nečitelný kvůli oříznutí Ps27,9 Spasen[42]Spasen] Spaſenu rkp. učiň ľud svój, hospodine, a požehnaj dědictví svému a zprav jě a povyš jich až na věky. Chvála otci…[43]Chvála otci] navíc oproti lat.

Ps28,1 Přineste[44]Přineste] v lat. předchází Psalmus David, in consummatione tabernaculi hospodinu, synové boží, přineste hospodinu syny beranóv. Ps28,2 Přineste hospodinu chválu a čest, přineste hospodinu chválu jménu jeho, modlete sě hospodinu v stolení svatém jeho. Ps28,3 Hlas hospodina na vodách, buoh veleslavnosti vzehřměl, hospodin na vodách mnohých. Ps28,4 Hlas hospodinóv v cnosti, hlas hospodinóv u velelibnosti. Ps28,5 Hlas hospodinóv zdřískajícieho[45]zdřískajícieho] zdrziſkagytyeho rkp. cedroscizojazyčný text a zdříská hospodin cedros Libanicizojazyčný text Ps28,6 a rozdrobí jě jakož tele Libanicizojazyčný text a milé své[46]milé své] dilectus lat. jakož koli syny[47]syny] filius lat., filios var. jednorožcóv[48]jednorožcóv] giednorozczow rkp.. Ps28,7 Hlas hospodinóv zachvacujícieho[49]zachvacujícieho] zachwatugytyeho rkp. plamen ohně, Ps28,8 hlas hospodinóv sražujícieho[50]sražujícieho] ſrazugytyeho rkp. púšči a zamútí hospodin púšči Cades. Ps28,9 Hlas hospodinóv připravujícieho[51]připravujícieho] prziprawugytyeho rkp. cedroscizojazyčný text[52]cedros] cervos lat. a zjěví srostliny a v chrámě jeho všickni vzdadie chválu. Ps28,10 Hospodin

X
33…] Da illis secundum opera eorum, et secundum nequitiam lat.
34nalezenie] |nie rkp., adinventionum lat.
35otplať] tribue lat., retribue var.
36skutciech] ſkuttyech rkp.
37jich] eius lat.
38rozruš] destrues lat., destrue var.
39obráncě] obrantye rkp.
40a] navíc oproti lat., + et var.
41…] Dominus fortitudo plebis suae, et protector salvationum christi sui est lat., verš připsán jinou rukou na horní okraj, ale je nečitelný kvůli oříznutí
42Spasen] Spaſenu rkp.
43Chvála otci] navíc oproti lat.
44Přineste] v lat. předchází Psalmus David, in consummatione tabernaculi
45zdřískajícieho] zdrziſkagytyeho rkp.
46milé své] dilectus lat.
47syny] filius lat., filios var.
48jednorožcóv] giednorozczow rkp.
49zachvacujícieho] zachwatugytyeho rkp.
50sražujícieho] ſrazugytyeho rkp.
51připravujícieho] prziprawugytyeho rkp.
52cedros] cervos lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).