Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Itinerariu Sacrae Scripturae]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1592. Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko), sign. SC 2393/1,2, p3r–p6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<p3rp3vp4rp4vp5rp5vp6rp6v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[p5r]číslo strany rukopisuvysvětlil; tak, aby to vše netoliko církvi Boží k snadnějšímu vyrozumění Písmům svatým, ale i k běhu světskému pro mnohá politická napomenutí[a]napomenutí] napomentj a potřebná naučení užitečně sloužiti mohlo. Třetí, poněvadž v Písmích svatých mnohá se nacházejí slova hebrejská i řecká, jimž čtenář těch dvou slavných jazykův nepovědomý nerozumí a tudy nemalou překážku mívá při čtení Písem Zákona Božího, snažil se také i k tomu, aby ta vlastní jména, buďto osob, aneb míst, vlastně vyložil, aby jim každý rozuměl a tudy lepší chuti a horlivosti ke čtení nabýval. Čtvrté, kdež se trefiti mohlo, i alegorií střídmě dotekl, aby čtenář netoliko historický, ale i duchovní smysl a tajné figúrou zastřené vyznamenání k svému v pobožnosti vzdělání a u víře posilnění obrátiti uměl. Nebo poněvadž všecken Starý zákon na Krista patřil a stínem byl pravdy i světla sv. evanjelium jakožto smlouvy nové Kristem založené a učiněné, velmi rozkošné jest i to rozvažovati, kterak Mojžíš a proroci nejsou odporní Kristu a jeho apoštolům, ale že to vše, což se při konání spasení našeho od Krista dálo, prvé dávno u figúrách lidu izraelskému slovem i svátostmi, obětmi i jinými zákonními řády vydáno a předukázáno bylo. Pročež i Kristus o sobě vysvědčil, že nepřišel rušiti Zákona, ale naplniti. A Židům chlubícím se Mojžíšem a proroky pověděl, že oni svědectví o něm vydávají. Naposledy i toto má zvláštní kniha tato, že jsou k ní přidány tabule geografické, v nichž se maluje a čtenáři před očí staví netoliko země židovská, jakáž byla za Kananejských, před rozlosováním mezi dvanáctero pokolení izraelské, i potom a za času Krista Pána, s poznamenáním těch míst a měst, na nichž svatí putovali, ale i všeho okršlku zemského a každé částky jeho, totiž Europy, Azie i Afriky. Jest vymalován i konterfekt Svatého města i chrámu jeruzalémského a dílů jeho, což jistě k srozumění těch věcí a historií, kteréž se v Písmích svatých i v kníze této přivozují, náramně jest potřebné. Nebo geographiacizojazyčný text neb chorographiacizojazyčný text, jakž o tom učení smyslí a zkušení ukazuje, druhé oko jest každé pravdivé historie po chronologii, to jest po vypsání časův a let, bez kteréhožto, kdož se s historiemi Písem svatých obírá, jest jako jednooký, a tomu, což čte, nijakž dobře a dokonále rozuměti nemůže. Ještě v Novém zákoně doložená jest i tabule putování sv. Pavla, apoštola poha[p5v]číslo strany rukopisunům

X
anapomenutí] napomentj
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).