Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Itinerariu Sacrae Scripturae]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1592. Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko), sign. SC 2393/1,2, p3r–p6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<p3rp3vp4rp4vp5r>>10>>
Skrýt ediční aparát

[p3r]číslo strany rukopisu

Urozenému pánu, panu Karlovi mladšímu z Žerotína, na Náměšti, Dřevohosticích a Brandejse etc.cizojazyčný text, pánu literního a poctivého umění milovníku a patronu mně dobrotivě a laskavě příznivému.

Jest nepochybně Vaši Milosti, urozený pane, pane mně laskavě příznivý, i jiným vůbec dobře vědomé a známé, kterak mnozí slavní a znamenití muží za předešlých let i našeho věku putování aneb cesty do města Jeruzaléma aneb, jakž obyčejně říkali, k hrobu Božímu, i do Palestiny pro shlédnutí té země, kteráž Svatá slove, a na onen čas vskutku byla, předsebrali a z dalekých končin s nemalými outratami i nejednou s nebezpečenstvím života pro mnohé od nepřátel jména křesťanského i jiné překážky vykonávali a snad i podnes někteří vykonávají. Jaké pak kteří k tomu příčiny měli aneb potřeby strany duše i těla, na ten čas toho nechci vykládati; však dosti podobné jest, že na větším díle, a snad všickni, dělali to z horlivé žádosti a dobrým pobožným úmyslem, chtíce ohledati a shlédnouti ta svatá místa, na nichž Pán Bůh a svatí jeho divy a zázraky činili a o nichž často v Písmích zákona Božího čítali, aby se tim prostředkem v bázni Boží rozhorlovali a v pravé pobožnosti hojnějších prospěchův nabývali. Poněvadž vždycky mocněji v srdce náše vkládá se to, nač očima svýma patříme, nežli o čemž toliko čteme aneb slyšíme, vedlé onoho propovědění poety pohanského: Segnius irritant animos demissa per aures, quam quae sunt oculis commissa fidelibus.cizojazyčný text

Ale jakož rozdílní jsou v povahách lidé a jedni druhých jak vtipnější, tak bedlivější a zdílnější bývají, tak i mezi poutníky Země svaté nacházeli se jedni pilnější nežli druzí, a když někteří, což tam dobrého a užitečného nabyli, to sami sobě zachovali a za[p3v]číslo strany rukopisutajili,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).