ottad | StčS | MSS |

ottad, ottud adv., též ottudť; k tady, tudy

1. v přímé řeči [o pohybu] odtud, odsud, z tohoto místa; ukazuje na místní východisko děje směřujícího od mluvčího: vecě [Ježíš prodavačům holubů v chrámu]: Odneste toto odtad EvVíd 11b (J 2,16: odtud BiblLit, odtudto EvZimn, BiblDrážď, ~Pad, ot teť do odtadto EvBeneš, otsud nebo odtudto BiblOl, odsud ~Praž, pryč EvOl, ven ~Praž) hinc; si quis in me [v Kristovi] non manserit, mittetur foras (ottat bude preč gl.) sicut palmes Káz KapPraž E 61, 4a (J 15,6: ven EvOl a ost.) ode mne; odtud z Třeboně vozku najímati těžko najdu…, ale otonud [tj. z Bukovska] vezmu ji [zvěřinu] sami ArchČ 6,177 (1478); ║ Odtud mrtvého krále tělo pláč vytahuje, odjinud okovy královny [zajaté] slitování zbuzují SilvKron 75a hic…inde zde – tam, tu – tu otsud roźený (rodilý), -ého m. v této zemi narozený, zdejší rodák: tak z odtud rodilých, jako z příchozích BiblPad Lv 17,15 (z bydlcóv ~Card, ~Lit, z bydlitelóv ~Ol, buďto domácí ~Praž) de indigenis; buď mezi vámi jako odtud rozený BiblPad Lv 19,34 (~Praž, bydlec ~Card, ~Lit, bydlitel ~Ol) indigena ♦ ottud – otonad v. otonad 1

2. [o pohybu] odtud, odsud, z toho místa; [vzdálenějšího] odtamtud; odkazuje na uvjedené místo jako na místní východisko děje: chodě Ježíš podlé moře Galilee, viděl dva bratry…, jda odtad, uzřě jiná dva bratry EvVíd 36a (Mt 4,21: ottud ~Beneš, BiblDrážď, ~Pad, ~Praž, ottud…dále ~Ol, ~Lit, odtud, t. s toho miesta HusSvátA 484b, odtovad EvOl) inde; třetie sieho světa strana Azia jest jmenována…, to všecko [tj. drahokamy a zlato] ottad přichodí AlxV 623; sstúpie li [Izraelci] až do pekla, ottad ruka má [Hospodinova] vyvede jě, a vstúpie li až na nebe, ottad strhnu jě BiblDrážď Am 9,2 (~Lit, odtud…ottud ~Ol, ~Pad, ~Praž) inde…inde; quos které inde odtud, t. z ráje, depulit odehnal byl huc sem, t. na svět HymnUKA 31a; ne na stěně [jest barva], neb jie nižádný odtud nemuože shladiti PasKal C20b; slýchal [Mojžíš] hlas božie, an k němu mluví z stoličky zlaté…, a odtud mluvieval k němu BiblPraž Nu 7,89 (var. v. otňavadž 1) unde; matka panie Brigidy…v tom domu…seděla a odtad paní Brigidu vdala TeigeMíst 1,172 (1455); přiekop má se odtud počieti metati, jako mezníky osazeno jest ArchČ 18,354 (1479) od toho místa; z tej cesty, kteráž jde z Uher na Březovú, odtud svozuje a shání [pohnaný] lidi Půh 6,261 (1492) — fig. (jako místo pojat děj): lid israhelský v súžení byl a pak sem [Bůh] divně skrze zázraky pomohl jemu odtud ŠtítBrigP 78a; s nebe skočil [Ježíš] v život panny Marie…, z jesliček ke křtu, odtud na kříž VýklŠal 45a v čele přiřazené věty: jenž [Kristus]…sedí na pravici boha Otce všemohúcieho, ottud přídě súdit živé i mrtvé LyrDuch 60 (Athan. 37: ŽaltWittb, ~Pod, Odtad ~Klem); podbichu…zemici Lydu, Ottad když zasě přijidu do Tyře AlxV 1175 (odňadž ~H); když přijidech do zákona…Odtad jidech mezi měšťany…Odtad pak jidech k sedlákóm PísPravdaJ 85,93 souvztažně s relat. adv.: jmenoval [žalovaný ?] dědinu. Když odtad sehnán, odňadž svú dědinu pověděl RožmbA 39 ottad otevšad, (kdež) co má kto [poháněný] jur. [o pohánění] ze všeho ničího majetku (na nějž může žalobce po získání pře vést exekuci): Aneška z Děhylova pohoním Jindřicha z Děhylova i odtud odevšud, což jmá a což ku právu opavskému slušie PrávOpav 1,46 (1447); pohoním…pána Jiřího…odtad odevšad, kdež co má, ješto slušie k olomúcskému právu,…ze sta hřiven TovačA 27a, pod. Půh 4,2 (1459); pohoním Jiříka Tunkle z Brníčka a z Zábřehu z dědin i zástav i odtad i odevšad, kdež co má, ježto sluší k olomúckému právu Půh 6,1 (1480)

3. [u jm. osob.] z čeho [místa] odtud, z téhož místa (jsoucí, pocházející ap.): Jiřík mlynář z Prakšic žaluje na Jana starého fojta z Chylec, tu jemu vinu dávaje, že jsem byl frajmark udělal s…Vrncem odtahd z Chylec NaučBrn 162 ottud (také, též) z čeho [místa] rovněž (odtud); navazovací část šlechtického přídomku: já svrchupsaný Hron z Lipnice první prodajce a my Ondrášek odtud z Lipnice syn jeho ArchČ 9,248 (1418); na svědomie prosil sem [Smil z Kremže]…slovutných panoší Jana Odrance z Drahonic a Racka odtud také z Drahonic ListářRožmb 1,260 (1422); Jiřík z Veledúbrav poh. Mikšových synuov…, že drží dvuor…, kterýž jest na mně spad po nebožčíku otci mém, jménem po Benešovi též odtud z Veledúbrav Půh 6,63 (1480). – Srov. otjinud 1, ottadž 3

4. [o umístění] jak [daleko, blízko ap.] odtud, odtamtud, od toho(to) místa; odkazuje na uvedené místo jako na výchozí bod určené vzdálenosti: jenžto [město] viec než za míli od tad vzdáli jest, a to za velikú PulkS 217 (odtavad ~B, ~Lobk, ~N) abinde; do všie země Jessen a odtud až do hór múřenínských, k těm ke všem poslal jest své posly Nabuchodonozor BiblOl Jdt 1,9 (~Lit, donidž by sě nepřišlo k horám ~Pad, dokovadž ~Praž) quousque; na té hoře…stojí studnice…a nedaleko odtad stojí bez CestMandA 181b; o ráně…v střieslech a bliz odtud LékSalM 417 in…partibus adiacentibus; lán dědin…, kteréž leží…vedle Hradiščka a luk odtud dále mezi horkami blíž k Zlýčině ArchČ 26,295 (1458)

5. [o braní, získávání, poznávání ap.] odtud, z něho (z ní ap.); odkazuje na uvedenou věc jako na zdroj (původ) děje: král jěda vezřě na hvězdy,…Odtad mnohé časy věda LegPil 2a5; bojova s ním [Izraelem král Arad] a obdržě, a pojě ottad kořist ComestC 101a (Nu 21,1: od něho BiblCard, ~Ol, z něho ~Pad) ex eo; pro poplatky a požitky, kteříž sú odtud [z odloučených královských hradů] obyčejně měli poplacováni býti MajCarA 7 inde; sám k stádu běžal [Abrahám] a vzal odtud tele mladé…i dal sluzě BiblPad Gn 18,7 (~Praž) inde; jest cierkev svatá…veliké moci,…odtud, od matky své, slušie křesťanuom naučenie bráti KorMan 4b; aby…městečané…se spravovali právem brněnským i odtat aby právo brali ArchČ 9,312 (1460) — souvztažně s relat. adv.: naučenie vezmeme odtud, kdež řád a zřiezenie obecné z povinnosti jest KorMan 3a; odtad škody bráti, odkud nadál si se pomoci přijíti AlbnCtnostA 112a

6. [o vznikání, začínání ap.] odtud, z toho; odkazuje na uvedený děj jako na příčinné východisko jiného děje: diviechu sě ti, kteříž sú ho znali, řkúc: I zdali je Saul mezi proroky?…a ottud vyšlo jest příslovie:…ComestC 142b (1 Rg 10,12 propterea: a protož BiblCard, ~Ol, ~Lit, protož ~Pad, ~Praž) exinde; dušě tam myslí, což slyší neb vonie neb čehož dotýká,…odtud ona zlú žádost přijme AlbRájA 7b; synové Setovi…pojímali je [dcery Kainovy] sobě za ženy a od tad pošli sú obrové BřezSvět 6b a tak; hněv náramný neb smutek raní srdéčko a odtud sě nemoc stává i smrt LékMuz 138a; neb odtud pošla kacieřstva, ješto dobré písmo zle brali RokJanK 30a; voda hýbe kolem…a tu se mele pšenice a živnost odtud béřem RokLukA 44b; Vlachové divili se řkúce: Pape, pape…I zuostalo jest jemu [Silvestrovi] odtud to jméno…A odtudṫ ty věci počátek mají AktaBratr 1,165a; ║ aby mocem najvyšším daně platili [věřící křesťané] a jinak vhodných věcech a služebných jim poddáni byli…, aby odtud útoku na ně nemohli učiniti páni pohané těch zboží ChelčSíť 11b pro to

7. proto, z toho důvodu, odtud (kniž.); odkazuje na uvedený děj jako na příčinu jiného děje: počě [císař] Gallikána násilím k diáblovým modlám přihoniti,…odtad sě vzdvih Gallikán, do vlasti Arecie sě bral PasMuzA 283; ktož mnoho mluví, tenť málo přežívá a slovo západčivé odtut vyříhá Čtver 35b hinc; od tud snad svobodně hřeší svět, že Krista má sobě přítomného KorMan 147a; aby…ta všecka zboží…jměli [Vilém z Pernštejna s dědici]…, žádných služeb nám [králi]…nejsúce odtud povinni činiti DeskyMorBrn 32 (1490) za to

8. od té chvíle, od té doby, odtud (kniž.); odkazuje na uvedené dovršení děje jako na počátek trvání jiného děje (n. lhůty jeho uskutečnění): juž běchu pominuli ottad, jakož na moře vzplynuli [Alexander s vojskem], časi jednoho měsiece AlxV 560; zákon i proroci [trvají] až do Jana [Křtitele]; ottud sě králevstvie [„božie“] zvěstuje BiblDrážď L 16,16 (~Ol, ~Pad, od té chvíle ~Praž) ex eo; jsú vždy lidé od Adama až do sie doby, ale žádný živ nebyl odtud dosovad LékŽen 1b od oné doby, od onoho času; přímiřie křesťanské do svatého Ducha, a odtud za plné dvě létě pořád zběhlé stalo se jest ArchČ 6,52 (1474); ║ počě rýpati a buosti [mládenec] své prsi…a odtad bodl i rýpal i zde i onde, až to sladké svaté jméno…vyryl OrlojK 486 sic (dotad ~A) od té chvíle tak dlouho

9. [o ději dokonaném po dovršení děje předchozího] potom, poté, nato: přěbývajícím v kraji v stieni smrtedlném světlost sě jest zjevila. Pak odtuud počě Ježíš kázati BiblDrážď Mt 4,17 (tehdy ~Ol, a tu ~Praž, potom ~Pad, a potom EvOl, BiblLit) exinde; tuť svú smlúvu utvrdichu [král s Arnoštem] a odtud se rozlúčichu BawArn 5058; ano prvnie rúcho bylo z kóže…Odtud pošlo k vlně, potom k hedvábí WaldhPost 96b; deinde odtud SlovKlem 3a

Srov. otňad, otonad, otsad, ottavad

Ad 1: za lat. hinc stč. též s této strany (MamVíd 144a); za indigena též tu rodilý (BiblOl Nu 9,14). – Ad 2: srov. otkad 5 (nepravé věty vztažné). – Ad 7: srov. též proto. – Ad 8: srov. též ot té doby (ComestC 95a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ottad(to), ottad, ottadto, ottud(to), ottud, ottudto; ottuď adv. odtud, odtamtud, z toho místa; od té doby, od té chvíle; tedy, proto
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).