ottavad | StčS | MSS | ŠimekSlov |

ottavad, ottovad adv.; k tady

1. v přímé řeči [o pohybu] odtud, odsud, z tohoto místa (srov. ukazovací „ottad“ 1): vece [Klavik králi]:…Protož pravím tobě, jediž odtawad pryč ApolBaw 211b (odtad ~P); vece Bruncvík:…doufámť já [Bruncvík] svému bohu…, že mi odtawad [z nepřátelského města] také pomuož BruncU 207b (odtudto ~Baw) ♦ ottovadto – ottovad v. ottavadto

2. odtud, odsud, z toho místa; [vzdálenějšího] odtamtud (srov. odkazovací „ottad“ 2): beř se do Mezopotanie syrské do domu Batuelova…a pojmi odtawad ženu sobě BiblCard Gn 28,2 (~Ol, odtad ~Pad, odtud ~Praž) inde; náh jsem odtawad [ze země] přišel, náh sě tam navrátím zasě JeronM 27b (srov. Job 1,21) inde; vsed [Svatopluk] na svój kóň, odtawad sě preč bral PulkB 20 (odtovad ~R) abinde; ješto [osel a vůl] sě…otavú dá k jeslem a odtawad na smrt přilúditi TkadlA 34a; my [Václav IV.] chcme…sě na zbožie naše lomnické položiti, a ottavad kláštera našeho nepomuckého brániti ArchČ 3,291 (1410); aby paní Anna trávila tu [v Břežanech] píci, kteráž tu jest…, odtavad jí nic neprodávajíc ArchČ 26,116 (1441) — souvztažně s relat. adv.: o<d>ňadž byl všel [Kristus], tamež vznide a odtowad opět příde LegKat 2009; poněvadž jest odtavad pohnal, ježto jest mateří věno Půh 3,55 (1419); Václav Rus z Doloplaz pohánie Kateřinu z Braviné odtowad, kdež co jmá [Kateřina], jenž příslušie k právu opavskému PrávOpav 1,26 (1437; jur.)

3. [o umístění] jak [daleko] (s příslovečným určením místa n. způsobu) odtud, odtamtud, od toho(to) místa (srov. odkazovací „ottad“ 4): jide [Agar] pryč i sěde odtawad vzdál jakžto na dostřelení lučištěm BiblCard Gn 21,16 (MamKapR, var. v. naproti 1) e regione; tu sě nižádná sěmena nemohú uroditi…A odtowad nedaleko jedna krajinka bieše málo lepšie OtcB 105a; tu [v nebi], kdež jest všěcka radost,…daleko jest odtawad smrt JeronM 36b ibi; jenžto [město] viec než za míli od tawad vzdáli jest za velikú PulkB 146 (odtawad ~Lobk, od tad ~S) abinde; Židé blízko odtawad bydléce HusSvátA 561b

4. [o získávání ap.] odtud, z něho (z ní ap.), tj. z uvedené poddanské vsi (srov. odkazovací „ottad“ 5): kteří [desátky v Nové Vsi] příslušejí kostelu mému v Přibyslavicích, ježto odtovad na každý rok mně k mému kanovnictví má vydáváno býti Půh 4,8 (1459); jestliže bude chtíti při sobě Bzenec zachovati…3000 a 200 f. bude moci splatiti odtavad se Bzence ArchČ 16,236 (1481)

5. [o důsledku uvedeného faktu] odtud, z toho; [o pojmenování] podle toho (srov. odkazovací „ottad“ 6): rozpadly sú okovy loktóv i rukú jeho [Josefa]…, Odtawad pastýř vyšel jest BiblCard Gn 49,24 (~Lit, ~Pad, odtowad ~Praž) inde; zvěstuje li pak [smilný muž čistotu], který užitek odtowad posluchačóm příde? JeronM 7a inde; odkad bojové a svárové u vás? Však odtawad, z žádostí vašich BiblLitTřeb L2, Ja 4,1 hinc; hora, jenž slóve Karmelus…, a odtawad Karmelitští mužie slovú CestMandD 477 (a odtad ~A); práh dělá [tesař] a odtowad městu dáno jest jméno Praha SilvKron 10b indeque

6. souvztažně se spojkou časovou od té chvíle, od té doby (srov. odkazovací „ottad“ 8): nebo odtawad, jakž sem všel k faraonovi, abych mluvil ve jmě tvé [Hospodinovo Mojžíš], snuzilť jest lid tvój BiblCard Ex 5,23 (~Ol, ~Lit, od toho času ~Pad, z té chvíle ~Praž) ex eo…quo; odtawad, jakž sem zbil [Hospodin] prvorozené v zemi ejiptské BiblCard Nu 3,13 (~Ol, ~Lit, od toho času ~Praž) ex quo; deinceps odtowad SlovVodň ad 59; deinde odtud, deinceps odtawad SlovKlem 3a

7. potom; poté, nato (srov. odkazovací „ottad“ 9): najprvé počě [sv. Antonín] málo dále od vésky na púšti přěbývati. Odtowad pak, když nalezl kterého bedlivého…, duojda k ňemu OtcB 173a (odtawad pak, když ~A, ~C, ~D, odtawad, když pak ~E) exinde…si

Srov. ottad

Ad 3: za lat. e regione stč. též z onéj strany (SlovOstřS 76)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ottavad, ottovad adv. odtamtud, tam odtud, z toho místa; potom, pak; dále, nato, od té doby
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


ottavad, ottovad adv. = (tam) odtud, od té doby; ottovadto = tady odtud
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).