otjinud | StčS |

otjinud adv.; k jinudy

1. [u výrazů směřování n. existence, zvl. v opozici k danému určení místa] odjinud, z jiného místa; [o ději opakovaném] z jiných míst: die, by tepruv znova byl [beran] stvořen, ale otgynud anděl ho přinesl ComestC 30b aliunde; musejí obilé odgynud tam [do Adenu] vézti z jiných vlastí CestMil 123b de regionibus aliis; červ druhdy zarodí se v ušě a druhdy odgynud přileze LékRhaz 68; buď domácím kořením, buď odginud přivezeným KorMan 88b; odginud sou, a ne z ovčince Kristova AktaBratr 1,328b; pakli kto, odginud se přibera, k vašie chtěl vieře přistúpiti BiblPraž Ex 12,48 (kto cizí ~Card, ~Lit, cizí ~Ol, kto z hostí ~Pad) quis peregrinorum z cizích krajů; ║ aby se vám [dánům poddaní] také zprotivili a odjinud proti vám pomoci žádali ArchČ 20,549 (1467) z jiných panství (?) otjinud z čeho [sídla] a (dále) z něčeho, jinak (zvaný) z něčeho; navazovací část dalšího šlechtického přídomku: Břenko de Rysenberg odjinud z Nasedlovic Půh 4,547 (1412); urozený pan Jindřich z Vartmberka odjinud z Valšteina ArchČ 37,14 (1454); rytieře Jana řečeného Drha z Dolan odjinud z Kněžic ArchČ 10,385 (1492). Srov. jinako, seděnie. – Srov. otjinad, otjinovad

2. [v určení původu osoby] odjinud, pocházející odjinud; [v opozici k domácímu] cizí: pakli nenie znám [jemu], ale [jej odginud BřezSnářM 121b; všichni biskupové efezští a odginud sešli se RokJanK 1a; jaká vojska bývala z Míšně i od ginud RokPostB 543; VMti z sebe lidi staré tu [v Kamenném Újezdě] rodilé i také odjinud staré lidi jmenujeme ArchČ 21,339 (1464); Kraličané neb odjinud lidé ArchČ 16,216 (1480)

3. [v opozici k danému určení původce n. příčiny] odjinud, z jiného zdroje; [o bytí] jiného původu; [o vzniku] jinak, jiným způsobem: odkud jsi [lidská vůle], od sebe li sama čili odginud?…Protož jsi li odginud, tehdy jse ukazuješ, že z jiného počátku si Čtver 67b aliunde…aliunde; pakli vidí král, že odginud [než od lampy] duom jeho hoří BřezSnářM 107a; pakli by zbožie jiná [než po rodičích] neb dědictvie měl, ješto by jemu odgynud přišlo MajCarA 71 aliunde — v omez. konstrukci po záporu: i v menších věcech nejmá [Kristus] moci odgynud, jediné od otcě MatHom 245 aliunde; odginud nic nebéře [Bůh], nebo vždy od věčnosti jest jednostajné velikosti ŠtítPař 6b; aniž odgynud povstala kacierstva…, než když božieho kněze nebývá poslúcháno HilPřijA 9 aliunde; upokojení nepřátel…ne odginud než skrze modlitby…bývá AktaBratr 1,301a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).