otonad | StčS | MSS |

otonad, otonud adv.; k onde, onady

1. v přímé řeči (často v opozici s „sěm“) [o pohybu] odtamtud, tamodtud, z tamtoho místa; ukazuje na vzdálenější místní východisko děje směřujícího k mluvčímu: ti, ješto chtí tam [do pekla] jíti k vám, nemohú, ani odonud sem [do nebe] jíti EvVíd 27b (L 16,26: odsovad…k vám…odonud sěm ~Klem, odsud k vám…ot onud sem BiblLit, ~Pad, ~Praž, tam…k vám…odonovad sem EvOl, otsud…k vám…ot vás k nám BiblDrážď, ~Ol, ot nás k vám…ot vás sem EvSeit, od nás k vám…od vás k nám ~Rajhr) ad vos…neque inde huc; odsud [z města] jdúce i tam [v Holofernově ležení] jsúce i otonud sěm sě vracijíce BiblOl Jdt 13,20 (~Lit, ~Pad) inde; odkud přijde [Kristus] súdit? Odtudto li z svátosti, čili od onud z nebe? RokJanB 96b; nenieť…jako trest: udeří vietr odonad, ana se sem hne RokLukA 143b; ║ jeden [stál] otsud nad řěkú a druhý odonud s druhé strany řěky Pror Dn 12,5 (var. v. ondeno 1) hinc…inde tam na druhé straně ottud – otonad odsud – odtamtud, z jedné strany – z druhé strany: hinc odtud varie volucres rozliční ptáci concinite zpievajte…ast ale illinc oduonad respondeant odpoviedajte alte voces vysocí hlasové [zvířat] HymnUKA 24a (srov. otonudno); ║ mnozí odtud i odonud raněni jsú SilvKron 16b hinc atque inde na obou stranách

2. relig. z onoho světa, z mimopozemského světa: k smutku přispievá smrt…, ale zapuď jej ot sebe a vzpomínaj na poslednie časy…Neb ot onud nenie navrácenie BiblOl Sir 38,22 (otonud ~Lit, odonad ~Praž); kto j kdy přišel odonvd, by ukázal dobré onoho světa? ŠtítSvátA 126a

3. [o pohybu] odtamtud, odtud, odonud (arch.), z onoho místa; odkazuje na uvedené místo jako na místní východisko děje; v opozici s „ottud“ odkazuje na dříve uvedené ze dvou takových východisek: vóně, ješto v onéj věži…bieše zavoněla, ta divně otonad do Jerusalemě přěšedši…zavoněla PasMuzA 486 (odtavad ~Kal); jenž [král asyrský] jest nás přivedl odonud [tj. ze zajetí] BiblLit 2 Esd 5,69 (~Pad, otsud ~Ol, sem ~Praž) transmigravit…huc; aby totiž tolik bylo v nebesiech neporušených panen a panicóv, jako zlých andělóv odonud spadlo ŠtítMuz 52a; an tolik světla svatého učenie odonud [tj. z kraje světla sv. Pavel] přinesl ŠtítSvátA 60b; v nebi sú všecky věci věčné a on [Kristus] že je od onud sstúpil RokJanB95b; odtud z Třeboně vozku najímati těžko najdu…, ale otonud [tj. z Bukovska] vezmú ji [zvěřinu] sami ArchČ 6,177 (1478); ║ neviem, mám li já…vaším slovem pána Hradeckého obeslati, i měť by se zdálo, abyšte vy odonud psali ArchČ 14,235 (1474 ?) od vás; někteří sousedé naši k nám se kysele mají. I račte to opatřiti, ať bychom my odonud škody nevzali ArchČ 6,158 (1477) z toho, tím

Srov. otonavad

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otonad, otonavad, otonovad, otonud, otonudno adv. tamodtud
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).