nepravý | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nepravý adj., s prep. též ne na pravé; k pravý

1. [o cestě] nepřímý, nerovný, křivý: neb neprawu sú učinili cěstu svú Pror Jr 3,21 (BiblOl a ost.) iniquam (v obraze); muž nepravý oklamává svého přietele a vede jej po cestě nepraue BiblOl Pr 16,29 (nedobré ~Lit, ~Pad, ~Praž) non bonam (v obraze); ║ a dán jest naučitel v lidech, aby vytrhal a vyčistil trnie neprawe a křivé, to věz viery zkazil JeronM 2a pokřivené, divoké. Srov. neprávě 1

2. nepravý, falešný; [o listině] podvržený: by Judáš prozván dědicem Nepraweho stádla lícem LegJidD 1a 11 předstíráním nepravého stavu; aby poznal, jež tvoji bohové (buo- rkp) jsú neprawi, kazujem jim, aby vám otpoviedali, a skrzě to, ež vám křivdu povědie, poznáte, jež jsú lživí PasMuzA 561; protož pověz, slúho neprawy a lhavý, kterak žne [Bůh], kdež nesál HusSvátA 458b; in fantasticis neprawymy Post Strahov DT III 1,3a; on [Mikeš] k tomu listu nepravému nechtěl své pečeti přiložiti ArchČ 1,440 (1456); ║ z chleba nepraweho vzrepce město BiblLit Sir 31,29 (MamKapR, pro zlý chléb BiblOl, nespravedlivý ~Praž, v najhoršiem chlebě ~Pad) nequissimo in pane ošizeného

3. [o hodnotách] nepravý, neopravdový, nedokonalý; [o majetku] pomíjivý, nicotný: neroď tbáti nepraweho jměnie BiblDrážď Sir 5,1 (~Ol, ~Lit, ~Praž, pod. ~Pad) ad possessiones iniquas; že pohanovy muky proti mukám zlých křesťanóv a neprawych jsú jako nižádné a jako nic JeronM 48b quae falsi Christiani sustinent; znamenie nepraweho milovánie jest, když člověk svého bližnieho připomene trpkým srdcem a hořkú myslí AlbRájB 6b; poněvadž v neprawem sboží věrni ste nebyli, co pravého jest, kto vám svěří? Pravé věci miení milosti božie a jeho dary a neprawe tyto věci světa, zbožie RokLukA 335b (L 16,11 in iniquo mammona: BiblPraž, ve zlém sboží ~Drážd a ost.); u vieře jest li [člověk] vrtkavý a neprawe viery ŽídSpráv 68; synovstvie i bratrstvie pravé i také neprawe AktaBratr 1,174b; bych já omylným neb neprawým tělem pána Ježíše chtěl posluhovati AktaBratr 1,350a

4. [o mluvčím, sdělení ap.] nepravdivý, falešný, klamný, klamavý; [o svědku a svědectví] křivý; [o obchodu] podvodný, nepoctivý, nekalý: nebo vstali jsú na mě svědci neprawy i selhala jest nepravedlnost sobě ŽaltWittb 26,12 (~Pod, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž, lstiví ŽaltKlem, ~Kap) iniqui; oddal ot tebe neprawa usta, a škodná rty buďta daleko ot tebe BiblDrážď Pr 4,24 (~Ol, ~Lit, ~Pad, zlá ~Praž) os pravum; neprawa novina BiblMuzSZ 2 Mach 5,5 (~Ol, ~Lit, falešná ~Pad, lživá ~Praž) falsus rumor; učenník nepraweho proroka, božieho ustavenie přěstupníka PasMuzA 308; z tohoto vás [farizeje] budu súditi, ež o mně tak neprawu řěč smiete mluviti KristA 46a; že všecky věci básnivé a neprawe jsú opuštěny, a což pravého a jistého jest, položeno PulkB 1; znamenie neprawe pravdy AlbRájB 42b (~K, nepravdy ~A) falsitatis; mnozí sú, ješto svých pastýřův, totižto svých farářóv, neposlúchají (nepoſſluchay rkp) a nenávidie, mluviece o nich neprawu řeč WaldhPost 68a; haněnie křivá a nepravá skládal s o mně ArchČ 5,268 (1450); že ta všecka dobrota urozenie vládyčího založena jest skrze zámysl neprawy, od pohanuov nalezený ChelčSíť 153a; aby každý lapal a hromáždil zboží, kudyžkoli muož, pravými i neprawymi obchody ChelčPost 96b; že na nás křivé věci a neprawe zpravili AktaBratr 1,138a; to svědomí páni za nedostatečné k súdu a za nepravé kladů Půh 5,221 (1490); ║ žádosti svaté viery roznietiv sě [Břetislav], všecky kúzedlníky, čarodějníky, věštbáře i jiné všecky těch neprawych věcí strójce, ješto mezi sobú některá schučenie (ſchuzenye rkp) jmějiechu neprawa proti vieře, ven jest z země vyvrhl a vyplel PulkB 82 bludných… bludná; upečen jest [špatný soudce] a dán otci k snědení, aby usty neprawymi syna jedl, jimiž pravieše syna svého dobrým súdcím býti GuallCtnostK 172 cum iniquo ore nepravdomluvnými; hřiešník přestupuje přikázanie božie i upadá do slibovánie nepraweho KorMan 12b planého

5. [o dění] nesprávný, nesrovnávající se s obecnou představou dobra, nenáležitý, špatný; [o vůli] zlý; [o touze] nezřízený: něco nepraweho v městě zpósobiti BiblMuzSZ 2 Mach 3,4 (var. v. nepravotný 1) iniquum; což vieš činem nepraweho, proti svědomí křivého, neroď následovníkem býti KatoVít 75a factum non recte; od své neprawe vóle a od neprawych činóv vždy sě máme postiti ŠtítSvátA 209a ab iniusta voluntate; nebo beze všie miery jeho [člověka] neprawe žádosti jsú ChelčBoj 353b; mnoho by neřádného, neslušného i nepraweho mohlo vyniknúti i přijíti i proti vieře, i proti ctnostem KorMan 15b; všeliký skutek nepraKorPosA 99a omne opus pravum; aby rok určený pro jich [kněží] nepravou vůli nebyl roztržen BřezKron 453 propter… pravam voluntatem; ktož komu ženu ulúdí, ten nepravý skutek udělá Půh 5,125 (1487); ║ non certo ictu neprawim uhozením VýklKruml 224a (2 Mach 14,43: nejistým uhozením ránu bieše dal BiblPad, ránu sobě, ne inhed smrtedlnú, učinil ~MuzSZ, ~Ol, ~Lit, pod. ~Praž) slabým; urodí li žena po smrti muže svého neprawym svým časem, také jest jemu [dítěti] pohoršeno na jeho právě PrávŠvábE 26b nah ir rehten zit v době neodpovídající manželskému původu dítěte

6. [o člověku a jeho chování] nedobrý, nešlechetný, dopouštějící se špatnosti, zlý; [vůči někomu] nepřátelský: ot těch, juž vstávají na mě (nanie rkp), vzvýšíš mě, ot mužě nepraweho zprostíš mě ŽaltWittb 17,49 (~Pod, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž, ot mužě zlosti ŽaltKlem, hněvivého ~Kap) a viro iniquo; kto jest věren u mále, i ve mnozě věren jest; a kto jest u mále (malee ed.) nepraw, i u věčši nepraw jest EvZimn 11b (L 16,10: BiblDrážď, ~Ol, pod. ~Praž, křivý…křivý EvOl, nevěrný…nevěren BiblLit, pod. ~Pad) iniquus…iniquus nepoctivý; jistě vědě vaše myšlenie i smlúvy proti mně neprawe BiblCard Job 21,27 (~Lit, ~Pad, pod. ~Ol, nešlechetné ~Praž) iniquas; muž neprawy a nemilostivý PasMuzA 314 iniquus; proč nynie tolik sě pokořiješ, aby trpěl k člověku (s)stúpiti neprawemu a hřiešnému JeronM 27b publicanum; o zlých lidech a neprawych takúto spravedlnost činie CestMil 45b de malefactoribus; protož neprawyma očima Saul vzhlédáše na Davida BiblPad 1 Rg 18,9 (nemile ~Card a ost.) non rectis…oculis; ukrutenstvím a nevěrú neprawieyſſi SilvKron 61a nequior; ║ neb ty věci [tj. pýcha, závist ap.] činie člověka neprawa v žádosti, neprawa u prospěšenství a neprawa také často i skutkem ŠtítKlem 100b zvráceným zpodst. (o osobě): neprauij vstali sú proti mně BiblOl Ps 85,14 (~Lit, ~Pad, ~Praž, nepravedlní ŽaltWittb, BiblDrážď, nespravedlní ŽaltPod, zlostiví ~Klem, ducholoví ~Kap) iniqui ♦ nepravý těžieř bibl. veřejný hříšník, publikán: tehdy mnozí neprawi těžieři i hřiešníci přišedše kvasiechu s Ježíšem i s jeho mlazšími BiblDrážď Mt 9,10 (mnoho zjevníkóv EvVíd, BiblOl, pod. EvBeneš, mnozí zevní hřiešníci BiblLit, ~Pad, ~Praž) publicani; proč s neprawymi těžaři i s hřiešiníky jie váš mistr BiblDrážď Mt 9,11 (s zjevníky EvBeneš, s zjevnými…hřiešníky BiblOl, ~Pad, ~Praž, z zjevnými ~Lit, s vypovědlníky EvVíd) cum publicanis; pak potom vyjide Ježíš i uzřě nepraweho těžieřě, jmenem Levu BiblDrážď L 5,27 (~Ol, zjěvníka EvBeneš, zjevného hříšníka ~Ol, BiblLit, ~Pad, ~Praž) publicanum

7. relig. [o člověku a jeho chování] nespravedlivý, jsoucí v rozporu se zákonem božím, hříšný: utvirdili sobě řeč neprawu ŽaltWittb 63,6 (~Pod, BiblDrážď, ~Pad, lstivú ŽaltKlem, BiblOl, nešlechetnú ~Praž, hlahol zlostný ŽaltKap) nequam; tehdy urodil neprawe, i počal bolest i porodil nespravedlnost ŽaltPod 7,15 (var. v. nepravedlnost 2) iniustitiam (zpodst.); dušě hřiešných neprawa BiblDrážď Pr 13,2 (~Ol, ~Lit, ~Pad, nešlchetná ~Praž) iniqua; neb jest [Matěj] muž svatý, a Jidáš zlý a neprawy ComestC 348a nequam; spaste (sě) ot národa tohoto nepraueho BiblOl A 2,40 (~Lit, ~Pad, zlého ~Praž) a generatione…pravá; by co bylo zajisté nepraweho neb hřiech přenajhorší BiblOl A 18,14 (~Pad, ~Praž) iniquum; co neprawieyẛieho než to, co jest vymyslilo tělo a krev BiblLit Sir 17,30 (~Pad, horšieho ~Drážď, ~Ol, nešlechetnějšieho ~Praž) nequius; on [Kristus] spravedlivý, a tito neprawij JakPost 134a; tento muž neprawý, neprawieyẛí jsa sveden radú…zničiti usiluje [to učení] Budyš 7a iniquus…iniquiori; dispensare rozdati, rozhřešiti vel něco připustiti nepraweho SlovOstřS 131; jakož je [církevní sbory] napomínali [apoštolové], aby jako světlo svítili uprostřed národu nepraweho a převráceného AktaBratr 1,159b; ║ nebuď nepraw proti bohu, neb běda všeliké nepravosti, ješto sě protiví pravdě ŠtítBes 228 neproviňuj se, neprohřešuj se zpodst. (o osobě): ani bydliti bude podlé tebe zlostivý, ani ostane neprawi <přěd> očima tvýma ŽaltKlem 5,6 (~Kap, pod. ~Pod, BiblOl, ani ostanú nespravedliví ŽaltWittb, BiblPad, ~Praž, nespravedlní ~Lit) iniusti; jenž… dává déšč nad spravedlné i nenaprawe EvZimn 8a (Mt 5,45: BiblDrážď, EvBeneš, ne na spravedlivé BiblLit, na nespravedlivé ~Pad, ~Praž, na křivé EvOl, BiblOl) super…iniustos; zda neviete, že neprawij královstvie božieho nebudú jmieti BiblOl 1 C 6,9 (var. v. nepravotný 2) iniqui; súditi před neprauymi a ne před svatými BiblLit 1 C 6,1 (~Pad, nevěrnými ~Ol, nešlechetnými ~Praž) apud iniquos; neb sem horlil na neprawe, pokoj hřiešných vida BiblPad Ps 72,3 (var. v. nepravedlník) super iniquos; ║ v tom ve všem požehnán buoh, jenžto jest přepustil na neprawee BiblDrážď 2 Mach 1,17 (~Ol, ~Lit, nevěrné ~Praž, nemilostivé ~Pad) impios na nevěřící, na pohany. Srov. nepravedlný 2

8. [o soudci] nespravedlivý, nerozhodující spravedlivě (podle práva), porušující zákon: ó neprawy súdce, křivdu plodíš OtcB 34b iudex iniquitatis; zdali neprauy jest buoh, jenž vodí hněv? BiblLit R 3,5 (~Pad, ~Praž, zlý ~Drážď) iniquus; tak neprawij súdce častokrát pro malú vinu chudé a sprostné lidi odsuzují na smrt GuallCtnostK 208; těm sem [Bůh] horčejí, ješto řkú mě neprawim ŠtítBrigP 87b iniustum esse; Neprawj rychtář orteluov neb práva nevynáší, ale konšelé PrávŠvábE 44b

9. [o činu, jednání ap.] nespravedlivý, jsoucí v rozporu se spravedlností, křivdící někomu, bezprávný; [o ustanovení] protiprávní, nezákonný; [o trestu] neoprávněný, nezasloužený: žalujíce z tak neprawee smrti Onie BiblDrážď 2 Mach 4,36 (~Pad, pod. ~Ol, ~Lit, o nespravedlivé smrti ~Praž) de iniqua nece; neučiníš, co neprawe jest, ani nepravě budeš súditi BiblCard Lv 19,15 (pod. ~Ol a ost., zlé EvOl) quod iniquum est; nebo některý rychtář nechtěl by oběsiti pro zlodějstvo, však mu jest s právem chtieti, by všeliké zloděje oběsil, protož v tom jeho žádost byla by neprawa AlbRájA 14a non est secundum iustitiam; Neprawa kletba kletého neurážie HusBludM 207a illicita excommunicatio; žádám li co proti právu božiemu aneb lidskému písmem tímto nepraweho HusKorA 18; neroďte činiti nic nepraueho v súdu BiblPad Lv 19,35 (~Praž, ižádné nepravosti ~Card a ost.) iniquum aliquid; měšťanóv práva opustiv neprawa ustavenie ustavováše BiblPad 2 Mach 4,11 (zlá ~Praž, po šeredných ustavení stojieše ~Ol, ~Lit) prava instituta; chudé vytrhnúti ot neprawych násilí pyšných PrávHorS 151b ab iniquis insultibus; právem pak horníkuov otvolánie jest nepraweho ortele neboli obtieženie nepraweho PrávHorS 180b iniquae…iniqui; ale zažene li on nebo ona to dietě [v učení] neprawu kázní, tehdy musí navrátiti, což je zavzal PrávŠvábA 119a mit unrechter zuhtegunge; ║ dimissa illegittima uxore neprawe, neřádné ženy ProkPraxD 69a nezákonné, nelegitimní; aby lidé tvoji i jiní starodávními silnicemi spravedlivými jezdili; pakli se toho nestane, a kto na nepravých silnicech bude zastižen, že jemu suol i jiná kúpě bude vzato ArchČ 7,224 (1458) právem nevyhrazených k dopravě nepravé lože jur. nemanželské lože: zatiem vynide jeden muž nepraweho lože…, jménem Goliáš BiblCard 1 Rg 17,4 (~Ol, nepraweho lože, sebránek VýklKruml, muž kopřivčic BiblPad, muž pankhart ~Praž) vir spurius; mohl by byl Kristus, jakožto nepraweho lože syn, býti zavržen ot Židův LyraMat 17a illegitimus; vyvrž tu ženu z nepraweho lože i s jejie synem; nebudeť jmieti syn lože nepraweho dědičstva s synem lože pravého ŠtítSvátA 139a (srov. Gn 21,10); ktož by byl lože nepravého, nemá býti přijat mezi nás [soběslavské soukeníky] v řemeslo ListářRožmb 4,449 (1438). Srov. nemanželský

10. [o výnosu] neplatný, nezávazný: protož ty jisté listy, kteréž jest byl pod naším jménem rozeslal, vězte, žeť sú neprawi BiblCard Est 16,17 (~Ol, ~Lit, převrácení a neprawij ~Praž, zrušené ~Pad, irritas neprawe vel irritas, id est vacuas prázdné vel moci žádné nemajíce VýklKruml) irritas; zdali učiníš súd můj neprawy a mě [Boha] potupíš, aby sě práva učinil? BiblCard Job 40,3 (~Lit, zbořený ~Pad, daremný ~Praž, mé právo zlámané ~Ol) irritum

Srov. nepravotný, nespravedlivý, křivý

Ad 4: za lat. falsus stč. též lestný, falešná, — Ad 5: za lat. pravus stč. též nesmierný, převrhlý. — Ad 6: za lat. iniquus stč. též zlostný. — Ad 7: za lat. iniustus stč. též neřádný; za impius též hřiešný, nepřietelský, ukrutný. — Ad 9: za lat. illicitus stč. též nehodný, neslušný. — Ad 10: za lat. irritus stč. též jěšutný, marný, zavržený, zrušený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepravý, adj.; pol. nieprawy nelegální, nešlechetný, vinný, nepravý. — Nezákonný, illegal: těch děti jsú lože nepraweho MandA. 161b, nemanželského. — Nespravedlivý, nespravedlný, nešlechetný, ungerecht, böse: svědci neprawy iniqui ŽWittb. 52b (34, 11), ŽPod. 31b (t.); ot mužě nepraweho ŽWittb. 24b (17, 49); od muže nepraweho ŽPod. 18b (t.); všeliké cěsty neprawe nenáviděl sem ŽKap. 70a (118, 128); nevykládách věci neprawe iniustam ŽWittb. 187b (100, 3); nepřědkládách věc neprawu ŽKlem. 91b (t.); věci neprawey ŽPod. 83b (t.); ani ostane neprawi [přěd] očima tvýma iniustus ŽKlem. 14b (5, 6); ani ostanu neprawy ŽPod. 9a (t.); nepraweho zlé polapí ve zhynutí ŽKap. 77b (139, 12); řěč neprawu nequam ŽWittb. 106b (63, 6), ŽPod. 53a (t.); tehdy urodil neprawe iniustitiam ŽPod. 10b (7, 15); (jenž) dává déšč nad spravedlné i ne na prawe iniustos EvZimn. 15 (Mat. 5, 45); kto jest u mále nepraw, i u věcši nepraw jest iniquus t. 22 (Luk. 16, 10); národe nevěřící a neprawy Krist. 61a; zlý slúho neprawy t. 62b; ó neprawy súdce, křivdu plodíš iudex iniquitatis OtcB. 34b; pátí (lidé) hanějí boha z neprawych súdóv Alb. 90a; v tom jeho žádost byla by neprawa t. 14a; proč nynie tolik sě pokořiješ, aby trpěl k člověku stúpiti neprawemu a hřiešnému JeronMus. 27b; když jest kto tak křivý, člověk neprawy a lstivý Baw. 79a; ty věci činie člověka nepráva v žádosti, nepráva u prospěšenství a nepráva také často i skutkem ŠtítErb. 183; pravili mi nepravy (sic m. nepraví) básně ŠtítVrť. 291 (citát ze žalmu 118, 85); chtě sě neprauieyſſi ukázati nequiorem Ol. 2, Machab. 13, 9; neprawy impius t. Ezech. 33, 15; o zlých lidech a neprawych malefactoribus Mill. 45b; buoh obleče v oděnie všecko stvořenie proti lidem neprawym ChelčPost. 4b; neprawy impius MamA. 26b; na hlavě neprawych impiorum t. 22a; k nám se mají tak zachovati, jako sluší na neprawee a nešlechetné lidi KolAA. 15b (1512); podmaž neprawému saudci palček, a hned všeho dovedeš RešSir. 153a. — Vinný, schuldig: nebuď nepraw proti bohu ŠtítBud. 228.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepravý adj. nepřímý, nerovný, křivý; nepravý, falešný; neopravdový, nicotný; nepravdivý; podvodný; nesprávný, špatný; nešlechetný, zlý; hříšný; nespravedlivý, protiprávní, nezákonný: nepravé lože nemanželské; neplatný, nezávazný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nepravý adj. = nešlechetný, nespravedlivý, nezákonný; vinný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).