daleko | ESSČ | GbSlov |

daleko adv., komp. dále, dálejie

k daleký, daleko n.

1. (kam) u sloves pohybu, dosahování ap., fig. u sloves chování ap. daleko, do daleka, do velké vzdálenosti; daleko zajíti“ ap. ot koho, čeho ap. vzdálit se

2. (kde) daleko, v dálce, v dáli, na vzdáleném místě; daleko býti“ ot koho, čeho být vzdálen (též fig.)

3. daleko býti ot koho, čeho být vzdálen, lišit se od někoho n. něčeho, neshodovat se s někým n. s něčím

4. (o trvání děje) dlouho, do čeho (příštího časového úseku) daleko; daleko jest“ ap. zbývá dlouhá doba; „nadále“ v. dále adv.

5. „daleko potom“ (o nástupu děje) dlouho, za dlouho

6. „najdále“, „najdál“ v udání počtu jednotek nanejvýš, nejvýše, (o vzdálenosti) nejdále, (o času) nejdéle

7. velice, velmi, velkou měrou, značně, „tak dalekotou měrou, tak hodně; u komp. daleko, mnohem; u záporného výrazu zdaleka

Sr. dalecě, nedaleko, dále adv., podál, zdaleka

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 5. 2. 2023).

 


daleko, -a n.

k daleký

1. dálka, vzdálený prostor

2. dálka, velká vzdálenost

3. odlišnost, rozdíl

4. z daleka v. zdaleka

Sr. dále f., dalekost, dálka

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 5. 2. 2023).

 


daleko, jmenné adj. neutr., das Weite, Ferne; k adj. daleký. — Z daleka stachu de longe steterunt ŽKlem. 37, 12, ŽWittb. tamt., z daleka e longe ŽGloss. 137, 6, (Jidáš) je stlal svú věc zdaleca Jid. 29, do daleka in longinquum MamA. 26b, (bóh) v dalece neslyší HusE. 1, 19. Akk. daleko a lok. dalecě ve význ. adverb. weit, entfernt: zašel si daleko longe ŽWittb. 9, 1 (22); i na moři daleko longe ŽKlem. 64, 6, daleko ot mého zdravie longe a salute t. 21, 2; velmi daleko jest mysl ot boha Alb. 60b; (Alexander) již byl vtáhl daleko v zemi AlxV. 935; (modla) v jednom dubě sedieše v téj zemi velmi daleko t. 2171; daleko longe Túl. 92b; přieliš daleczye sem ot tebe otšel Modl. 78a; ktož toho nejsú pílni, dalecze zacházejí, nečiniec sobě svátka z svátku Štít. ř. 200b; ale dalecze od nich (Marie od prorokův) jest oddělena OpMus. 62a; on zle ji choval (maršálek svěřenou dceru císařovu) tak dalecze, až všecku krásu ztratila in tantum GestaKl. 20. Při kompt.: (groš) teď opět jest daleko horſſí ŠtítMus. 44a, mnohem horší; ta dva (panovníci v Asii) mají daleko wiecze zemí než všichni jiní césaři MandStrah. 27b; tak jsú daleczye šlechetnější (darové duchovní), jakožto nebe od země zdáli (jest) Kruml. 128b. — Kompt. dalše: z dalſſe nemohli byšte viděti procul Lit. Jos. 3, 4 a Ol. tamt. Adverb. dále: čím dale v řěku brdieše, tiem sě vždy voda výše prýščila Pass. 360; juž nemóžem dale AlxBM. 3, 18; otkudž viec nemohli dale mdlobú pro veliké rány AlxM. 5, 1; po těch (rytířích starých) stáchu málem dale jinošě AlxV. 343, málem dale AlxH. 2, 25; mysl daale vidí Štít. ř. 204b, abychom šli daale od stvořenie k stvořiteli t. 222a, sbožný uteče daale t. 117b; aby (mysl) nebeské tajenstvie šíře a dale mohla viděti Alb. 86a; nemohl se daale od pláče zdržeti KřižB. 93b; jakož se o tom daale tuto vypravovati bude t. 75a; zajtra aneb naydal této neděle Kruml. 343a; — zda by (čert člověka) zavedl dalez dalez Štít. uč. 110b t. j. dálež dálež, dál a dál; (mysl) vieže sě zlým obyčejem, dależ dależ ponenáhlu zacházejíc ŠtítMus. 77a; ktož v hřiech upadne, toho hřiech obvazuje dależ dależ zlým obyčejem t. 77b; s chutí dívá sě jie (člověk pravdě) a dalez dalez žádá poznati ŠtítVyš. 77b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).