asa | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |
Asa | ESSČ |

asa partik.

dolož. též as a partik.

dolož. též ajsa partik.

k asi a a

1. grad.-limit. a(le)spoň, přinejmenším; hodnotí obsah věty jako žádoucí minimum n. jako minimum žádoucího obsahu věty jiné

2. zř. jistot. před číselným údajem asi, přibližně; vyjadřuje menší míru jistoty

3. ale asa, ale as ve funkci konj. konkluz. tedy a(le)spoň

Sr. asponě, poně, ale, GbSlov asa

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 6. 2024).

 


asa, as-a, adv., z as (asi) a a. Aspoň, wenigstens. Pro buoh nemohu nic trpěti, aſa tu smrt chciu přijieti DalC 30. Smiluj sě aſa sama nad sobú Pass. 320. Třetí boj proti ňemu (sv. Štěpánovi) podjěli, aby ho aſa mučením trýzniece přěmohli Pass. zl. Mus. 2a. Potřěba jest, aſa jednú v rok k božiemu tělu přistúpiti Modl. 92b; by aſa na každú neděli přijímal t. 95a. Pak-li mně nechcete věřiti, aſ aſkutkom mým věřte Krist. 69b; nechať aſa já prvé umru t. 87a. K tomu najméň as ageden páteř spěti t. j. as-a jeden Štít. uč. 10a; as agedne věci se nauč t. 9b; aby každý přijímal as agednu v rok t. j. as-a jednú t. 120b; aby as atu počest ukázal t. 120a; tomu mnohé věci překážejí, as apateru povědě zde t. 44b; smilujte se nad námi as awy přietelé t. 154a; (bóh) chce, abychom as atyem jemu poplatili t. j. as-a tiem t. 34b; as atyem se nám otplaťte t. 26b; každý as atak má boha milovati, aby pro ň hřiechu ostal t. 22a; že má otci a mateři člověk as awſwych dětech oplatiti t. 51a; by (řeholník) as apodle této trojie věci držal zákon t. 76b; aby člověk as awta doby pustil od světa t. 148b; aby as awczyſtczy se dokál t. 136b; as akmenowytym hodóm t. 122a; as anavrocznye dni t. 139a; hodné by bylo, komuž jest buoh míl, ač jest zmařil panenskú čistotu, as ſe awdowſke podržeti t. 48a t. j. as se a- (as a a nespojeno, mezi nimi je zvratné zájm.); okusiv chuti duchovnie as anyeczo t. 98b; jestli by se mysl as anyeczo povzdvihla k bohu t. 122a; i mlazší mají obykati as anyektere dni postiec se t. 145a; proč sem as aynhed nezhynul, jakž sem se narodil t. 149b; každý křesťan za stuol sedaje, nemohl-li by viece, aſa vzdychnúti měl by k bohu t. 110b. Lépe, lépe píti aſa čistú vodu, než jdúc na víno i píti smrdutú vodu Štít. ř. 84b; by sě aſa nad jich starostí slitovali t. 45b; aſa ohně sě bojte pekelného ŠtítBud. 160. Smluv sě aſa s smrtí, ať mě aſa spieše k sobě vezme Tkadl. 6a; nedáš aſſa zpomínati t. 8b; aſſa ť sě v nic obrátíme t. 41b. Lituj aſſa mé mladosti Kruml. 432b; aſa jeden drobet t. 301a. As a nynie ukaž mi saltem nunc Ol. Súdc. 16, 10; aſa pět bochencóv mi daj vel quinque t. 1. Reg. 21, 3; aſa pět pecnóv daj mi Comest. 136a; aſſa jemu budu se těšiti GestKl. 220; kdež kosteluov nemají, a ſa by zvláštní místo měli jako kapli RokycKl. 431a (slovu se již dosti nerozumí, proto rozděleno chybně); z núze se chytajíce moci světské, aby aſa skrze tu nějaký poklidec mohli mieti ChelčSíť. 126b. Aſpoṅ, aſſa Lact. 249a. — ale asa = ale aspoň, tedy aspoň: nemóžeš-li lépe, ale as azaday každému dobrého t. j. ale as-a žádaj Štít. uč. 98a; ale as aby žel bylo hřiechu t. 129b; ale aſa něterdy panuj Kruml. 258a. Srov. asi-a. — Asi, etwa: aſa puol míle Lobk. 3b, aſa hodinu t. 4b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


asa, asi, as, ajsa, asaponě, asponě, aspoň, asi-a adv. aspoň; ale asa ale aspoň, tedy aspoň
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


asa, asi, as adv. = aspoň
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


Asa proprium

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 6. 2024).

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).