Česká grammatyka sedmerou stránku v sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná

Beneš OptátPetr GzelVáclav Philomathes. Česká grammatyka sedmerou stránku v sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná. Praha, 1643. Vydání čtvrté.

Listování
Autoři

Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes

Gzell

Filomates

ZkratkaNámGram1643
Transkribovaný titulČeská grammatyka sedmerou stránku v sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná
Transliterovaný titulCžeſká Gram-|matyka.| Sedmerau Stránku w ſo-|bě obſahugjcý/ po třetj na| Swětło Wyda-|
Uzuální titulnáměšťská mluvnice
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelTiskárna jezuitská (Impresí akademická)
Vročení1643
Vydáníčtvrté
ExemplářVědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, sign. 33.050
KnihopisK06639
Formát

RozsahA4 B–I8 K4 = s. [I–VIII] — [1] — 2–132 — [133–134]
Poznámka: nekvalitně otištěná paginace; chyba v paginaci: dvakrát za sebou se vyskytuje s. 124, dvakrát za sebou s. 125
Poznámka k tiskuPři reedici nebylo známo druhé, norimberské vydání (NámGram1543).
Charakteristika

Pozoruhodně pozdní vydání první mluvnice češtiny, která spatřila světlo světa poprvé v Náměšti nad Oslavou v 30. letech 16. století (NámGram1533) a i později stála tiskařům za reedice (srov. NámGram1543; NámGram1588). Překvapivé vydání v posledních letech třicetileté války obsahuje dedikaci Přibíkovi Jeníškovi z Újezda, nejvyššímu písaři království Českého a podporovateli jezuitů (s. [III] až [VII]), podepsanou sice jménem tiskaře Zikmunda Lévy, ale formulovanou pravděpodobně agilním jezuitou Jiřím Ferem, nejspíš iniciátorem vydání (srov. např. Linka 2005: 157). Dedikace je cenným svědectvím jazykové reflexe allamodyckého věku. Reedice přebírá pro základní stavební jednotku textu termín stránka, ale používá ho poněkud nepřehledně:

Ortografie je rozdělena na stránky dvě (začínají na s. [1] a 16).

Etymologie (tvarosloví) má celkem osm stránek

de nominibus (od s. 24);

de pronominibus (od s. 36);

de verbis (od s. 83);

de adverbiis (od s. 97);

de participio (od s. 107);

de coniunctione (od s. 115);

de praepositionibus (od s. 125);

de interiectionibus (od s. 127).

Není tedy jasné, jak se došlo k sedmi stránkám v titulu tisku.

Srov. Optát aj. 2019.

 

Tisk antikvou, švabachem a frakturou je proveden velmi nekvalitně, i s chybami v paginaci.

Jazykyčeština, latina
Primární literatura (reprint starších vydání, edice části a digitální fotokopie)
 • Koupil 2010: 244n. (edice dedikace).
 • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Česká grammatyka sedmerou stránku v sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná. Praha, 1643. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 33.050, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Česká grammatyka sedmerou stránku v sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná. Praha, 1643. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 K 10, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Česká grammatyka sedmerou stránku v sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná. Praha, 1643. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 33.050, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorech, díle, reedici a tiskárně (výběr))
 • Koldová, Monika. Jezuitská tiskárna v Praze (1635–1773): na základě pramenů z Národního archivu = Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 2005, sv. 50, č. 1–4.
 • Koupil, Ondřej. Psáti, neb tisknouti?: (Nám4, ŠtVýb1 a písaři). In M. Čornejová, L. Rychnovská a J. Zemanová (edd.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902): sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) 23.–25. září 2010, Brno, Česká republika. Brno: Host; Masarykova univerzita, 2010 (vyšlo 2011), s. 235–249.
 • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 117–127.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 51 (č. 17/04).
 • Linka, Jan. Jiří Ferus-Plachý SJ a jeho okruh, aneb Dílo nejzáhadnějšího českého autora 17. století. Listy filologické, 2005, roč. 128, s. 145–180. Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
 • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Gramatika česká (1533). Ed. O. Koupil. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2019.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 528 (Léva z Brozánek Zikmund) a 898–902 (Tiskárna jezuitská /Praha/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).