Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českú řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latiny vykládati (ta samým latiníkům přísluší): kdožkoli žádáš česky řádně čísti, psáti i z latiny chceš vykládati, máš tyto znova vydané s pilností knížky přečísti

Beneš OptátPetr GzelVáclav Philomathes. Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českú řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latiny vykládati (ta samým latiníkům přísluší): kdožkoli žádáš česky řádně čísti, psáti i z latiny chceš vykládati, máš tyto znova vydané s pilností knížky přečísti. Praha (Staré Město pražské), 1588. Vydání třetí.

Listování
Autoři

Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes

Gzell

Filomates

ZkratkaNámGram1588
Transkribovaný titulGrammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českú řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latiny vykládati (ta samým latiníkům přísluší): kdožkoli žádáš česky řádně čísti, psáti i z latiny chceš vykládati, máš tyto znova vydané s pilností knížky přečísti
Transliterovaný titulGrammatyka| Cžeſká/ w dwogij| Stránce.| ORTHOGRAPHIA| předkem/ kteráž včij Cžeſkau řeč| práwě a wlaſtně pſáti y čijſti.| Ta se y Leykom hodij.| ETYMOLOGIA potom/| Kteráž včij Cžeſkau řeč práwě a wlaſtně| mluwiti/ y z Latiny wykládati. Ta ſa-|mým Latinijkům přijſluſſij.| ¶ Kdožkoli žádáſs Cžeſky řádně| čijſti/ pſáti: Y z Latiny chceſs wykláda-|ti/máſs tyto z nowa wydané s pil-| noſtij Knijžky přečijſti
Uzuální titulnáměšťská mluvnice
Místo tiskuPraha (Staré Město pražské)
Tiskař/nakladatelJiřík Jakubův Dačický
Vročení1588
Vydánítřetí
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 21 přív.
KnihopisK06638
Formát

RozsahA–G8
Poznámka: bez paginace (stejně jako první vydání, NámGram1533); poslední potištěná strana: fol. G8r
Poznámka k tiskuVydání samo se deklaruje jako druhé; srov. však NámGram1543 a opis této gramatiky v BlahGram.
Charakteristika

Třetí vydání tzv. náměšťské mluvnice pořídil, tentokrát v Praze, činorodý tiskař Jiří Jakubův Dačický (zároveň tiskař BenešGram1577). Druhé vydání, z roku 1543, které si do své práce přepisoval Jan Blahoslav, vyšlo v Norimberku; pražskému tiskaři však v roce 1588 podle znění kolofonu nebylo známo.

Dačický přetiskoval první vydání z roku 1533 (NámGram1533), a to včetně dedikace a původního kolofonu (i s datací). Na závěr přidal vlastní kolofon s datací tisku do července 1588 (fol. G8r). Věrně převzal obsah prvního vydání a snažil se i o nápodobu formální. Jen u českých titulků upustil od experimentu s antikvou (gotikoantikvou) a použil v nich obvyklejší fraktury. Zato latinské texty jsou sázeny antikvou, na rozdíl od roku 1533. Předlohu sleduje toto vydání i v užívání liter »b« i »ϐ« (jen variantní tvary litery) při tisku a naopak pouhého jednoduchého »l«; Dačický tedy nereagoval na jiné vydání Optátova textu (OptátIsag1535), kde bylo užito »l«/»ł« a »b«/»ϐ«.

Srov. Optát aj. 2019.

Jazykyčeština, latina
Primární literatura (reprint a digitální fotokopie)
  • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Grammatyka Česká: (die Ausgaben von 1533 und 1588). Ed. G. Freidhof. Frankfurt a. M. aj.: Kubon & Sagner, 1974 [= Specimina philologiae Slavicae 7/1–2].
  • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českú řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latiny vykládati (ta samým latiníkům přísluší): kdožkoli žádáš česky řádně čísti, psáti i z latiny chceš vykládati, máš tyto znova vydané s pilností knížky přečísti. Praha, 1588. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 E 21, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorech, díle a tiskárně (ve výběru))
  • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 105–109.
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 45 (č. 16/10).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 836–837 (Gzel, heslo Jaroslava Kolára), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 3/I: M–O; 3/II: P–Ř. Red. J. Opelík. Praha: Academia, 2000, s. 685–686 (Optát, heslo Jaroslava Kolára) a 901–902 (Philomathes, heslo Markéty Selucké), dostupné z WWW: <viz zde> a <viz zde>
  • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Gramatika česká (1533). Ed. O. Koupil. Praha: Akropolis, 2019.
  • Večeřová, Petra. Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a Jan Othmar Jakubův Dačický. Disertační práce UK FF Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2012. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 195n. (Dačický Jiří Jakubův) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).