Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českou řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latíny vykládati (ta samým latiníkům přísluší).

Beneš OptátPetr GzelVáclav Philomathes. Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českou řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latíny vykládati (ta samým latiníkům přísluší). Norimberk (Nornberk), 1543. Vydání druhé.

Listování
Autoři

Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes

Gzell

Filomates

ZkratkaNámGram1543
Transkribovaný titulGrammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českou řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latíny vykládati (ta samým latiníkům přísluší).
Transliterovaný titulGRAM-|matyka Cžeſka w| w dwogij Stránce.| Orthographia předkem/| kteráž včij Cžeſkau řeč práwě a wlaſtně| pſáti/ y čijſti. Ta ſe y Leykom hodij.| Etymologia potom/ kte-|ráž včij Cžeſkau řeč práwě a wlaſtně| mluwiti/ y z Latijny wykládati. Ta| ſamym Latinijkům přijſluſſij.
Uzuální titulnáměšťská mluvnice
Poznámka k tituluna rozhraní 2. a 3. řádku se chybně opakuje předložka v, v transkripci je chyba opravena
Místo tiskuNorimberk (Nornberk)
Tiskař/nakladatelJan Günther
Vročení1543
Vydánídruhé
ExemplářBibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, Mnichov (München), sign. 0014/W 8 Philol. 748#1
KnihopisK18149
Formát

RozsahA–G8
Charakteristika

Druhé vydání náměšťské mluvnice vyšlo v Norimberku (roli tohoto města pro dějiny českého knihtisku popsal Voit 2010). Vydání, které bylo opsáno v rukopisné Grammatice české (BlahGram), bylo dlouho známo jen nepřímo, z odkazů, nebyly známy dochované exempláře tisku. Po upozornění Petra Voita, že se tisk unikátně dochoval v mnichovské univerzitní knihovně, byl unikát popsán (Koupil 2016).

Náměšťská gramatika (NámGram1533) je v druhém, norimberském vydání po obsahové stránce věrně reprodukována, nejde však o stránkový přetisk. Zachovány jsou všechny části náměšťského tisku:

— dedikace díla Václavovi z Lomnice a na Náměšti (fol. A2rA3r);

— Optátova a Gzelova pravopisná příručka „Orthographia“ (fol. A3vB6r) o dvou „stránkách“ (oddílech, které představují repertoár liter pro tisk českých textů a pravidla interpunkce);

— Philomathova „Etymologia“ (tvarosloví; fol. B6rG8v).

 

Drobné rozdíly, které lze v tisku zaznamenat oproti tisku náměšťskému, musíme připsat navrub ne snaze jazykově předlohu upravovat, ale přizpůsobit stejný text jinému typografickému rozvržení. Jde tedy hlavně o využívání alternací grafického záznamu vokálů a diftongů a o způsob rozepisování latinských zkratek.

 

Norimberská tiskárna použila pro tisk mluvnice textový švabach, latinu tiskla antikvou. Titulky byly vyznačeny frakturou. Byl tedy opuštěn experiment z NámGram1533, v kterém byly titulky a marginálie tištěny gotikoantikvou (srov. Optát aj. 2019).

Jazykyčeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českou řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latíny vykládati (ta samým latiníkům přísluší). Norimberk, 1543. Fotokopie tisku Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, sign. 0014/W 8 Philol. 748#1, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Grammatyka česká v dvojí stránce: orthographia předkem, kteráž učí českou řeč právě a vlastně psáti i čísti (ta se i lejkom hodí); etymologia potom, kteráž učí českou řeč právě a vlastně mluviti i z latíny vykládati (ta samým latiníkům přísluší). Náměšť nad Oslavou, 1533. Fotokopie tisku Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, sign. 0014/W 8 Philol. 748#1, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno: podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 2, s. 243–266. Fotokopie dostupné v databázi JSTOR: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 836–837 (Gzel, heslo Jaroslava Kolára), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 3/I: M–O; 3/II: P–Ř. Red. J. Opelík. Praha: Academia, 2000, s. 685–686 (Optát, heslo Jaroslava Kolára) a 901–902 (Philomathes, heslo Markéty Selucké), dostupné z WWW: <viz zde> a <viz zde>
  • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Gramatika česká (1533). Ed. O. Koupil. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2019.
  • Voit, Petr. Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. In O. Fejtová, V. Ledvinka a J. Pešek, J., (edd.). Ztracená blízkost: Praha–Norimberk v proměnách staletí: stati a rozšířené příspěvky z 27. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci se Stadtarchiv Nürnberg […] ve dnech 7. a 8. října 2008 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Praha: Scriptorium, 2010 [= Documenta Pragensia 29 (2010)], s. 389–457.
  • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 647 (JGün 5).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).