Isagogicon, jenž jest první uvedení každému počínajícímu se učit, a to ku poznání dvojího, každému velmi potřebného umění: ortografí předkem, kdež se ukazuje české řeči pravé a mírné psaní i čtení, jak kdo má řádně psáti i čísti; arythmetyky potom, kdež se oznamuje umění mírného a snadného počítaní, jak kdo všeliké počty mírně a snadně má činiti.

Beneš OptátPetr Gzel. Isagogicon, jenž jest první uvedení každému počínajícímu se učit, a to ku poznání dvojího, každému velmi potřebného umění: ortografí předkem, kdež se ukazuje české řeči pravé a mírné psaní i čtení, jak kdo má řádně psáti i čísti; arythmetyky potom, kdež se oznamuje umění mírného a snadného počítaní, jak kdo všeliké počty mírně a snadně má činiti. Náměšť nad Oslavou, 1535. Vydání první.

Listování
Autoři

Beneš Optát, Petr Gzel

Gzell

ZkratkaOptátIsag1535
Transkribovaný titulIsagogicon, jenž jest první uvedení každému počínajícímu se učit, a to ku poznání dvojího, každému velmi potřebného umění: ortografí předkem, kdež se ukazuje české řeči pravé a mírné psaní i čtení, jak kdo má řádně psáti i čísti; arythmetyky potom, kdež se oznamuje umění mírného a snadného počítaní, jak kdo všeliké počty mírně a snadně má činiti.
Transliterovaný titul[u reprodukovaného tisku se nedochoval titulní list]
Místo tiskuNáměšť nad Oslavou
Tiskař/nakladatelJan Pytlík z Dvořišť
Vročení1535
Vydáníprvní
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 31 neúpl.
KnihopisK06640
Formát

16°

RozsahA–W4
Poznámka: reprodukovaný tisk je neúplný, kolace uvedena podle údajů Knihopisu (K06640)
Poznámka k tiskutiskař Jan Pytlík z Dvořišť není blíže znám (Voit 2008); na fol. A3v je zmínka o aktivní účasti Matěje Pytlíka z Dvořišť, známého už z tisku NámGram1533
Charakteristika

Příručka o čtení, psaní a počítání, kterou sestavil Beneš Optát (podepsal dedikaci) s využitím ortografického výkladu z NámGram1533, který napsali nedlouho předtím s Petrem Gzelem (srov. Optát aj. 2019). Spis je v předmluvě dedikován Václavovi z Lomnice a na Náměšti, stejně jako NámGram1533. Poučení o čtení a psaní, které reprodukujeme, je z větší části převzato z NámGram1533, občas jsou přehozeny odstavce textu a zařazeny doplňky nebo rozšíření o výuce četby.

Převzaty jsou obě stránky náměšťské ortografie, tj. poučení o jednotlivých literách (B1rE1r) a o interpunkci (E3vF4v). Mezi ně je vložen návod, jak odrostlejšího žáka naučit číst bez slabikáře (E1vE3v).

Doplňky proti NámGram1533 jsou dány také technickým rozdílem: tentokrát byly při tisku k dispozici dvojice švabachových liter »l«/»ł«, »b«/»ϐ« a dvojí »h« (druhá třetí dvojice bez sémantického rozdílu) a také »g« s diakritikem v podobě tečky. Optát proto mohl rozšířit svůj výklad o »l«/»ł« výkladem o dvojím »g« (B3rB4r). Přidal také poučení o psaní velkých písmen na začátku některých slov (D4vE1r) — navzdory tradovaným názorům o Optátových sympatiích k reformaci i u slov jako papež nebo kardinál.

 

Textovým písmem je tedy švabach s variantními literami, naopak už se nepokračuje v experimentu NámGram1533 s titulky provedenými gotikoantikvovými verzálkami a margináliemi z gotikoantikvových verzálek i minusek: tentokrát jsou titulky a marginálie vysázeny většinou ze švabachu, hlavní titulky texturou.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie a edice)
 • Optát, Beneš, a Petr Gzel. Isagogicon, jenž jest první uvedení každému počínajícímu se učit, a to ku poznání dvojího, každému velmi potřebného umění: ortografí předkem, kdež se ukazuje české řeči pravé a mírné psaní i čtení, jak kdo má řádně psáti i čísti; arythmetyky potom, kdež se oznamuje umění mírného a snadného počítaní, jak kdo všeliké počty mírně a snadně má činiti. Náměšť nad Oslavou, 1535. Fotokopie části tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 E 31 neúpl., dostupné z WWW: <viz zde>
 • Kubálek, Josef, Josef Hendrich a František Šimek. Naše slabikáře: od nejstarších dob do konce XVIII. století. Praha: Školní nakladatelství, 1929, s. 271–290 (bez části o aritmetice).
Sekundární literatura (zmínky o mluvnici (srov. literaturu k NámGram1533) a o tiskaři)
 • Havrlant, Jaroslav. Katolíci při vydávání českých biblických textů v době reformace: poznámky ke konfesní příslušnosti Beneše Optáta, Jana Vartovského z Varty, Tomáše Rešla a Jana Straněnského. In Ota Halama (ed). Amica, Sponsa, Mater: bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 154–176.
 • Jakubec, Jan. Nejstarší české slabikáře. Paedagogické rozhledy, 1899, roč. 12, s. 145–152, 193–201, 241–249, 298–307, 335–344 a 385–388. Fotokopie exempláře Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 00273-0030.094, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 37 (č. 16/05).
 • Kubálek, Josef, Josef Hendrich a František Šimek. Naše slabikáře: od nejstarších dob do konce XVIII. století. Praha: Školní nakladatelství, 1929, s. 16–22.
 • Optát, Beneš, Petr Gzel a Václav Philomathes. Gramatika česká (1533). Ed. O. Koupil. Praha: Filip Tom,áš — Akropolis, 2019.
 • Vintr, Josef. Česká gramatická terminologie do r. 1620. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 1985, roč. 31, s. 151–185 = Vintr, Josef. Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. Ed. B. Vykypěl. München: LINCOM Europa, 2008 [= Travaux linguistiques de Brno 03], s. 19–40.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 732n. (Pytlík z Dvořiště Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 344 (TNám 5).
 • Vykypělová, Taťána. Wege zum Neutschechischen: Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač, 2013 [= Studien zur Slavistik 32].
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).