[Knížka v českém a německém jazyku složená…]

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu. [Knížka v českém a německém jazyku složená…]. [Praha], [1590]. Vydání osmé?.

Listování
Autor

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu

Vondřej

ZkratkaKlatKnížka1590
Transkribovaný titul[Knížka v českém a německém jazyku složená…]
Transliterovaný titul[u reprodukovaného unikátně dochovaného exempláře se nedochoval titulní list]
Poznámka k titulupředpokládaný titul uvádí v hranatých závorkách Knihopis (K03943)
Místo tisku[Praha]
Tiskař/nakladatel[Daniel Adam z Veleslavína]
Vročení[1590]
Vydáníosmé?
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 8 neúpl.
KnihopisK03943
Formát

RozsahA–T8 = ll. [I] — II–[CLII?]
Poznámka: listy číslovány římskými číslicemi, list [I] se nedochoval, poslední stranou unikátního exempláře je fol. T3v; podle srovnání s KlatKnížka1564 se zdá, že chybí už jen zbytek složky T, podle toho odhadujeme kolaci tisku
Poznámka k tiskupředpokládané místo vydání, tiskaře a vročení uvádí v hranatých závorkách Knihopis (K03943); jako osmé označuje vydání Bohatcová 2005: 137, zároveň ale za osmé považuje adamovské vydání z roku 1595 (K03944); po několika vydáních u Melantricha vydával Klatovského Knížku i Daniel Adam z Veleslavína a pak jeho dědicové; exempláře K03943 a K03945 se dochovaly bez titulního listu
Charakteristika

Česko-německá konverzační a frazeologická příručka z prostředí kupců 16. století. Poprvé vyšla v Praze roku 1540 (KlatKnížka1540) a pak byla vydávána opakovaně (výčet vydání Glück aj. 2002: 16; srov. KlatKnížka 1564).

Po dvojjazyčné dedikační předmluvě (A2rA4r) následuje rozhovor Čecha a Němce o výslovnosti jednotlivých liter, nejprve o české a pak o německé (A4vC4v). Dál jsou probírány členy a rodová příslušnost substantiv a jejich spojování s adjektivy (C4vD5r, tady najdeme i seznamy slov a slovních spojení). Výklad je oživen veršovanými texty, které se rýmují v obou jazykových verzích (D5rD8v). Většinu knihy pak zabírá sled dialogů dvou nebo více osob, pozoruhodně nabitých praktickou slovní zásobou, frazeologií a smyslem pro živě mluvený jazyk. Klatovského zájem se soustředí na oboustrannou jazykovou výuku. Zaujme obtížně interpretovatelné rozlišení čtení liter <i> a <y> (B1r) a <l> a <ł> (B2vB3v).

Dialogy se inspirují v různých sociálních prostředích a komunikačních situacích, navazují na starší konverzační příručky, jako bylo například Nauč1531.

 

Kromě titulkové fraktury je text sázen dvěma stupni švabachu, větším pro češtinu a menším pro němčinu. Titulek na fol A4v je tištěn červenou vyznačovací barvou.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. [Knížka v českém a německém jazyku složená…]. Olomouc, 1564. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 E 8 neúpl., dostupné z WWW: <viz zde>
 • Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. [Knížka v českém a německém jazyku složená…]. Olomouc, 1564. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 E 8 neúpl., dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o díle a tiskaři)
 • Bohatcová, Mirjam. Česko-německá konverzace pro kupce: k počátkům tištěných učebnic. Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 1976, sv. 21, č. 3, s. 117–158.
 • Bohatcová, Mirjam. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů: studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína: † 18. 10. 1599. Praha: Karolinum, 2005.
 • Fejtová, Olga. Konverzační příručky jako pramen k poznání každodenního života raně novověké měšťanské společnosti. In J. Radimská (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 213–232.
 • Glück, Helmut, Holger Klatte, Vladimír Spáčil a Libuše Spáčilová. Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918: eine teilkommentierte Bibliographie. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2002 [= Die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache 2] (reprint 2011), s. 15n., č. 20.
 • Hádková, Marie. O jedné učebnici pro cizince ze 16. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Studia Moravica, Moravica I — 2004, s. 47–52. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 170n.
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 559.
 • Štědroň, Petr. Schülerdialoge als historische Quelle: Bemerkungen zum Büchlein von Ondřej Klatovský. In S. Höhne aj. (edd.). Brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2003 (Neue Folge 11). [Praha]: Nakladatelství Lidové noviny (im Auftrag des DAAD), 2003, s. 41–78.
 • The Czech lands 1: A–L. Red. L. Storchová. Berlin: De Gruyter, [2020] [= Companion to Central and Eastern European Humanism 2], s. 628–630 (heslo Ondřeje Koupila).
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 37–41 (Adam z Veleslavína Daniel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace15. 12. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).