Naučenie krátké obojí řeči, německé a české, učiti se čísti i mluviti, Čechom německy a Němcom česky = Eyn kurcze vnderweisung bey der sprach Deutsch vnd Behemisch zulernen lesen vnd reden den behemen deutsch vnd den deutschen behemisch: zpráva zvláštnosti některých liter, kterak ty v obojí řeči úplně vyslovené býti mají = ein vnderrichtung der eygenschafft etlicher buchstaben, wie die selbigen in beyder sprach volkömlich außgesprochen sollen werden: cesta z Prahy do Normberka a do Vidně = Der Weg von Prag gen Nürmbergk Vnd gen Wien etc.

Naučenie krátké obojí řeči, německé a české, učiti se čísti i mluviti, Čechom německy a Němcom česky = Eyn kurcze vnderweisung bey der sprach Deutsch vnd Behemisch zulernen lesen vnd reden den behemen deutsch vnd den deutschen behemisch: zpráva zvláštnosti některých liter, kterak ty v obojí řeči úplně vyslovené býti mají = ein vnderrichtung der eygenschafft etlicher buchstaben, wie die selbigen in beyder sprach volkömlich außgesprochen sollen werden: cesta z Prahy do Normberka a do Vidně = Der Weg von Prag gen Nürmbergk Vnd gen Wien etc. Plzeň, 1531. Vydání třetí (druhé s tímto názvem).

Listování
Autoranonym
ZkratkaNauč1531
Transkribovaný titulNaučenie krátké obojí řeči, německé a české, učiti se čísti i mluviti, Čechom německy a Němcom česky = Eyn kurcze vnderweisung bey der sprach Deutsch vnd Behemisch zulernen lesen vnd reden den behemen deutsch vnd den deutschen behemisch: zpráva zvláštnosti některých liter, kterak ty v obojí řeči úplně vyslovené býti mají = ein vnderrichtung der eygenschafft etlicher buchstaben, wie die selbigen in beyder sprach volkömlich außgesprochen sollen werden: cesta z Prahy do Normberka a do Vidně = Der Weg von Prag gen Nürmbergk Vnd gen Wien etc.
Transliterovaný titulNAuczenie kratke obo|gi řečij Niemecke a Cžeske vči|ti gse čijsti y mluwiti Cžechom niemecky| a Niemcom česky.| Eyn kurcze vnderweiſung bey| der sprach Deutsch vnd Behemisch zulernen| lesen vnd reden den behemen deutsch| vnd den deutschen behemisch.| Zpraw azwlasstnosti niekterých liter kte-|rak ty wobogi řeči vplnie wyslo-|wené byti magi.| Ein vnderrichtung der eygenschafft etlich|er buchstaben| wie die selbigen in bey|der sprach volkömlich außgespro-|chen sollen werden.| Cesta z Prahy do Normberka a do Widnie| Der weg von Prag gen Nürmbergk| Vnnd gen Wien etc.
Poznámka k titulu„Naučenie“ lze transkribovat i jako „Naučení“ podle pravopisu slova na fol. C1r; „zpráva zvláštnosti“ (s genitivní bezpředložkovou vazbou) přepisujeme podle paralelního německého titulu, ve vydáních z roku 1685 (K06071) a dalších opraveno na „zpráva o zvláštnosti“; počáteční „N“ je vyvedeno jako zdobená iniciála ve čtvercovém poli; první a pátý řádek titulu jsou vytištěny rotundou
Místo tiskuPlzeň
Tiskař/nakladatelJan Pekk
Vročení1531
Vydánítřetí (druhé s tímto názvem)
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 G 8 přív.
KnihopisK06068
Formát

RozsahA8 B4 C6 = s. [1–36]
Poznámka: nepaginováno, poslední potištěné fol. C6r = s. [35]
Poznámka k tiskujméno tiskaře a vročení tisku je uvedeno v impressu na fol. C6r
Charakteristika

Česko-německá konverzační příručka z prostředí kupců mezi Norimberkem, Prahou a Vídní je kniha praktického zaměření. Neznámý autor předkládá v levém sloupci krátké české věty a obraty, v pravém jejich německé ekvivalenty. Václav Hanka uvádí v pravopisné příručce z roku 1817 (HankaPrav1817: [9]), že se Naučenie v jeho době stále ještě přetiskuje (výčet vydání uvádí Glück aj. 2002: 10). Předchozí dvě vydání textu vydal týž tiskař Pekk v letech 1527 až 1531 (?) (Voit 2017: 98 /JPek 5 a 7/).

Jádro knížky tvoří konverzace (fol. A2rB4v),

následuje výčet číslovek v obou jazycích (fol. B4vC1r),

poučení o výslovnosti němčiny napsané v češtině (fol. C1rC2v),

poučení o výslovnosti češtiny napsané v němčině (fol. C2vC3v),

popis cesty z Prahy do Norimberka s udáním vzdáleností jednotlivých bodů trasy v mílích (fol. C4rC4v) a nakonec dvou cest z Prahy do Vídně (fol. C5rC6r).

Tiskař Hans/Jan Pekk přišel do Plzně z Německa. Tiskařské řemeslo poznal v Norimberku, tedy ve městě, které mělo pro český knihtisk v první polovině 16. století (i po technické stránce — písma) nemalý význam (srov. Voit 2010). Základní text tisku, německý i český, je sázen švabachem; jako titulkové písmo posloužila rotunda.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Naučenie krátké obojí řeči, německé a české, učiti se čísti i mluviti, Čechom německy a Němcom česky = Eyn kurcze vnderweisung bey der sprach Deutsch vnd Behemisch zulernen lesen vnd reden den behemen deutsch vnd den deutschen behemisch: zpráva zvláštnosti některých liter, kterak ty v obojí řeči úplně vyslovené býti magí = ein vnderrichtung der eygenschafft etlicher buchstaben, wie die selbigen in beyder sprach volkömlich außgesprochen sollen werden: cesta z Prahy do Normberka a do Vidně = Der Weg von Prag gen Nürmbergk Vnd gen Wien etc. Praha, 1672. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 G 8 přív., dostupné z WWW: <viz zde>
 • QQQ edice v Bohatcové 1976? ve VKOL chybí číslo časopisu!
Sekundární literatura (o tisku)
 • Bohatcová, Mirjam. Česko-německá konverzace pro kupce: k počátkům tištěných učebnic. Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 1976, sv. 21, č. 3, s. 117–158.
 • Bok, Václav. Plzeň a počátek česko-německých konverzačních příruček. In Kultura, historie a současnost Plzně: referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové 3. a 4. května 1995. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996, s. 9–21.
 • Fejtová, Olga. Konverzační příručky jako pramen k poznání každodenního života raně novověké měšťanské společnosti. In J. Radimská (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 213–232.
 • Glück, Helmut, Holger Klatte, Vladimír Spáčil a Libuše Spáčilová. Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918: eine teilkommentierte Bibliographie. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2002 [= Die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache 2] (reprint 2011), s. 10n., č. 12.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 34 (č. 16/03).
 • Štědroň, Petr. Schülerdialoge als historische Quelle: Bemerkungen zum Büchlein von Ondřej Klatovský. In S. Höhne aj. (edd.). Brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien–Slowakei 2003 (Neue Folge 11). [Praha]: Nakladatelství Lidové noviny (im Auftrag des DAAD), 2003, s. 41–78.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 795–797 (Schönfeld z Schönfeldu Jan Nepomuk Ferdinand) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. In O. Fejtová, V. Ledvinka a J. Pešek (edd.). Ztracená blízkost: Praha–Norimberk v proměnách staletí: stati a rozšířené příspěvky z 27. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci se Stadtarchiv Nürnberg […] ve dnech 7. a 8. října 2008 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Praha: Scriptorium, 2010 [= Documenta Pragensia 29 (2010)], s. 389–457.
 • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 100–101 (JPek 18).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).