Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein büchlein in Behemischer und Deütscher sprach, wie ein Beham Deütsch, deßgleychen ein Deütcher Behamisch lesen, schreiben und reden lernen soll

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu. Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein büchlein in Behemischer und Deütscher sprach, wie ein Beham Deütsch, deßgleychen ein Deütcher Behamisch lesen, schreiben und reden lernen soll. Praha, 1540. Vydání první.

Listování
Autor

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu

Vondřej

ZkratkaKlatKnížka1540
Transkribovaný titulKnížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein büchlein in Behemischer und Deütscher sprach, wie ein Beham Deütsch, deßgleychen ein Deütcher Behamisch lesen, schreiben und reden lernen soll
Transliterovaný titulKnizka w Czie-|ſkém a Niemeckem yazy-|ku ſložena/ kterakby Čžech Nie-|mecky a Niemec Cžeſky čyſti/| pſáti y młuwiti včyti| ſe mieł = Ein büchlein/ in Behemi-|ſcher vnd Deütſcher ſprach/ wie| ein Beham Deütsch/ deſz gleychen| ein Deütcher Behamiſch le-|ſen/ ſchreiben/ vnd reden| lernen ſoll
Poznámka k titulutři řádky vysázené v titulu frakturou jsou tištěny červenou barvou
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelBartoloměj Netolický z Netolic
Vročení1540
Vydáníprvní
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. FK III 103
KnihopisK03938
Formát

RozsahA–X8 Y2 = fol. [1] — 2–168 — [169–170]
Poznámka: chyby ve foliaci: fol. B4v označeno „13“, fol. D8r (32) „23“; u fol. X1r (161) číslování neuvedeno a další folia značena: X2r (162) jako „161“ až X8r (168) jako „167“, poslední číslovaný list je X8r („167“)
Charakteristika

Česko-německá konverzační a frazeologická příručka z prostředí středoevropských kupců 16. století. Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu (asi 1504–1551) pocházel z Klatov a během studií na pražské univerzitě se spřátelil s filologem Matoušem Collinem. Kniha zůstala v oblibě a byla vydávána i poté, co musel po rebelii 1547 opustit Prahu (srov. KlatKnížka1564; výčet vydání Glück aj. 2002: 16; srov. KlatKnížka1564, KlatKnížka 1590), a to hlavně v tiskárnách, které navazovaly na činnost Netolického (Melantrich, Adam z Veleslavína). Klatovský nabízí série rozhovorů česky a německy i základní poučení o výslovnosti. Dialogy obsahují pozoruhodné množství reálií ze života měšťanů, kteří před polovinou 16. století obchodovali mezi Norimberkem, Prahou a Vídní.

Po dvojjazyčné dedikační předmluvě (fol. A2rA4r) následuje rozhovor Čecha a Němce o výslovnosti jednotlivých liter, nejprve o české a pak o německé (fol. A5rC7v). Dál jsou probírány členy a rodová příslušnost substantiv a spojování s adjektivy (C7vE1v, tady najdem i seznamy slov a slovních spojení). Výklad je oživen veršovanými texty, které se rýmují v obou jazykových verzích (E1vE5v) a předkládají čtenářům vzory antických učenců, řečníků a filozofů. Většinu knihy pak zabírá sled dialogů dvou nebo více osob, pozoruhodně nabitých praktickou slovní zásobou, frazeologií a smyslem pro živě mluvený jazyk. Klatovského zájem se soustředí na oboustrannou jazykovou výuku. Zaujme obtížně interpretovatelné rozlišení čtení liter <i> a <y> (fol. B1v a B2r) a <l> a <ł> (fol. B4r).

Dialogy berou látku z různých sociálních prostředí a komunikačních situací: čtoucí projdou školou, hospodou, jsou u kováře, přijedou domů, nakupují sukno, hovoří s manželkou o ženách, zásobují krám a cestují do Norimberka nebo do Vídně (knížka obsahuje i popis cesty). Přitom jsou v bohaté míře, ale aniž je to na újmu živosti replik, zahrnováni slovní zásobou pro oba jazyky, hovorovými obraty, rčeními a příslovími. Klatovský navazuje na starší stručnější konverzační příručky (jako Nauč1531).

Kromě titulkové fraktury je text sázen dvěma stupni švabachu, větším pro češtinu a menším pro němčinu. Švabach obsahuje <l> i <ł>. Arch A je tištěn dvěma barvami, titulky červenou, ale soutisk barev není přesný, jak lze vidět na překrývajících se řádcích na fol. A4r nebo A8r.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein büchlein in Behemischer und Deütscher sprach, wie ein Beham Deütsch, deßgleychen ein Deütcher Behamisch lesen, schreiben und reden lernen soll. Praha, 1540. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. Res/L.rel. 620, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein büchlein in Behemischer und Deütscher sprach, wie ein Beham Deütsch, deßgleychen ein Deütcher Behamisch lesen, schreiben und reden lernen soll. Praha, 1540. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. FK III 103, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Bohatcová, Mirjam. Česko-německá konverzace pro kupce: k počátkům tištěných učebnic. Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 1976, sv. 21, č. 3, s. 117–158.
 • Fejtová, Olga. Konverzační příručky jako pramen k poznání každodenního života raně novověké měšťanské společnosti. In J. Radimská (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 213–232.
 • Glück, Helmut, Holger Klatte, Vladimír Spáčil a Libuše Spáčilová. Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918: eine teilkommentierte Bibliographie. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2002 [= Die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache 2] (reprint 2011), s. 15n., č. 20.
 • Hádková, Marie. O jedné učebnici pro cizince ze 16. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Studia Moravica, Moravica I — 2004, s. 47–52. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 170n.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Tomáš Filip — Akropolis, 2015, s. 37–38 (č. 16/06).
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 559.
 • Štědroň, Petr. Schülerdialoge als historische Quelle: Bemerkungen zum Büchlein von Ondřej Klatovský. In S. Höhne aj. (edd.). Brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2003 (Neue Folge 11). [Praha]: Nakladatelství Lidové noviny (im Auftrag des DAAD), 2003, s. 41–78.
 • The Czech lands 1: A–L. Red. L. Storchová. Berlin: De Gruyter, [2020] [= Companion to Central and Eastern European Humanism 2], s. 628–630 (heslo Ondřeje Koupila).
 • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 736 (BNet 3).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 12. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).