Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein Büchlein in Behmischer und Deutscher Sprach, wie ein Behem Deutsch, deßgleichen ein Deutscher Behemisch lesen, schreiben und reden lernen soll

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu. Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein Büchlein in Behmischer und Deutscher Sprach, wie ein Behem Deutsch, deßgleichen ein Deutscher Behemisch lesen, schreiben und reden lernen soll. Olomouc, 1564. Vydání třetí.

Listování
Autor

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu

Vondřej

ZkratkaKlatKnížka1564
Transkribovaný titulKnížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein Büchlein in Behmischer und Deutscher Sprach, wie ein Behem Deutsch, deßgleichen ein Deutscher Behemisch lesen, schreiben und reden lernen soll
Transliterovaný titul[u reprodukovaného tisku se nedochoval titulní list]
Poznámka k titulutitul uvádí v hranatých závorkách Knihopis (K03940)
Místo tiskuOlomouc
Tiskař/nakladatelJan Günther
Vročení1564
Vydánítřetí
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 6 neúpl.
KnihopisK03940
Formát

RozsahA–Z8 a4 = ll. [I] — II–CLXXXVIII
Poznámka: listy číslovány římskými číslicemi, v obsahu římské číslice listů u českých názvů kapitol, arabské číslice u německých
Poznámka k tiskupodle Knihopisu první vydání 1540 (K03938), druhé 1551 (K03938, nezjištěn žádný výtisk)
Charakteristika

Česko-německá konverzační a frazeologická příručka z prostředí kupců 16. století. Poprvé vyšla v Praze roku 1540 (KlatKnížka1540).

Po dvojjazyčné dedikační předmluvě (A2rA4v) následuje rozhovor Čecha a Němce o výslovnosti jednotlivých liter, nejprve o české a pak o německé (A4vD1r). Dál jsou probírány členy a rodová příslušnost substantiv a spojování s adjektivy (D1rE4r, tady najdeme i seznamy slov a slovních spojení). Výklad je oživen veršovanými texty, které se rýmují v obou jazykových verzích (E4rE8v). Většinu knihy pak zabírá sled dialogů dvou nebo více osob, pozoruhodně nabitých praktickou slovní zásobou, frazeologií a smyslem pro živě mluvený jazyk. Klatovského zájem se soustředí na oboustrannou jazykovou výuku. Zaujme obtížně interpretovatelné rozlišení odlišné výslovnosti [i] a [y] (B2r a B2v) a dvojího [l] a [ł] (B4vB5r).

Dialogy berou látku z různých sociálních prostředí a komunikačních situací: čtenáři projdou školou, hospodou, jsou u kováře, přijedou domů, nakupují sukno, hovoří s manželkou o ženách, zásobují krám a cestují do Norimberka nebo do Vídně (detailnější popis cesty než v Nauč1531). Přitom jsou v bohaté míře, ale aniž je to na újmu živosti replik, zahrnováni slovní zásobou pro oba jazyky, hovorovými obraty, rčeními a příslovími.

 

Kromě titulkové fraktury je text sázen dvěma stupni švabachu, větším pro češtinu a menším pro němčinu.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein Büchlein in Behmischer und Detscher Sprach, wie ein Behem Deutsch, deßgleichen ein Detscher Behemisch lesen, schreiben und reden lernen soll. Olomouc, 1564. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 E 6 neúpl., dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o díle a tiskaři)
  • Bohatcová, Mirjam. Česko-německá konverzace pro kupce: k počátkům tištěných učebnic. Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 1976, sv. 21, č. 3, s. 117–158.
  • Fejtová, Olga. Konverzační příručky jako pramen k poznání každodenního života raně novověké měšťanské společnosti. In J. Radimská (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 213–232.
  • Hádková, Marie. O jedné učebnici pro cizince ze 16. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Studia Moravica, Moravica I — 2004 , s. 47–52. Dostupné z WWW: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 170n.
  • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 559.
  • Štědroň, Petr. Schülerdialoge als historische Quelle: Bemerkungen zum Büchlein von Ondřej Klatovský. In S. Höhne aj. (edd.). Brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2003 (Neue Folge 11). [Praha]: Nakladatelství Lidové noviny (im Auftrag des DAAD), 2003, s. 41–78.
  • The Czech lands 1: A–L. Red. L. Storchová. Berlin: De Gruyter, [2020] [= Companion to Central and Eastern European Humanism 2], s. 628–630 (heslo Ondřeje Koupila).
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 322–324 (Günther Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 682 (JGün 116).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).