[Knížka v českém a německém jazyku složená…]

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu. [Knížka v českém a německém jazyku složená…]. Olomouc, 1564. Vydání třetí.

Listování
Autor

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu

Vondřej

ZkratkaKlatKnížka1564
Transkribovaný titul[Knížka v českém a německém jazyku složená…]
Transliterovaný titul[u reprodukovaného tisku se nedochoval titulní list]
Poznámka k titulutitul uvádí v hranatých závorkách Knihopis (K03940)
Místo tiskuOlomouc
Tiskař/nakladatelJan Günther
Vročení1564
Vydánítřetí
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 6 neúpl.
KnihopisK03940
Formát

RozsahA–Z8 a4 = ll. [I] — II–CLXXXVIII
Poznámka: listy číslovány římskými číslicemi, v obsahu římské číslice listů u českých názvů kapitol, arabské číslice u německých
Poznámka k tiskupodle Knihopisu první vydání 1540 (K03938), u druhého, z roku 1551 (K03938), však nezjištěn žádný výtisk
Charakteristika

Česko-německá konverzační a frazeologická příručka z prostředí kupců 16. století. Poprvé vyšla v Praze roku 1540 (KlatKnížka1540) a pak byla vydávána opakovaně (výčet vydání Glück aj. 2002: 16; srov. KlatKnížka 1590).

Po dvojjazyčné dedikační předmluvě (A2rA4v) následuje rozhovor Čecha a Němce o výslovnosti jednotlivých liter, nejprve o české a pak o německé (A4vD1r). Dál jsou probírány členy a rodová příslušnost substantiv a jejich spojování s adjektivy (D1rE4r, tady najdeme i seznamy slov a slovních spojení). Výklad je oživen veršovanými texty, které se rýmují v obou jazykových verzích (E4rE8v). Většinu knihy pak zabírá sled dialogů dvou nebo více osob s praktickou slovní zásobou, frazeologií a smyslem pro živě mluvený jazyk. Klatovského zájem se soustředí na oboustrannou jazykovou výuku. Obtížně interpretovatelné je rozlišení čtení liter <i> a <y> (B2r a B2v) a <l> a <ł> (B4vB5r).

Dialogy se inspirují v různých sociálních prostředích a komunikačních situacích, navazují na starší konverzační příručky, jako bylo například Nauč1531.

 

Kromě titulkové fraktury je text sázen dvěma stupni švabachu, větším pro češtinu a menším pro němčinu.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. [Knížka v českém a německém jazyku složená…]. Olomouc, 1564. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 E 6 neúpl., dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o díle a tiskaři)
 • Bohatcová, Mirjam. Česko-německá konverzace pro kupce: k počátkům tištěných učebnic. Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 1976, sv. 21, č. 3, s. 117–158.
 • Fejtová, Olga. Konverzační příručky jako pramen k poznání každodenního života raně novověké měšťanské společnosti. In J. Radimská (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 213–232.
 • Glück, Helmut, Holger Klatte, Vladimír Spáčil a Libuše Spáčilová. Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918: eine teilkommentierte Bibliographie. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2002 [= Die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache 2] (reprint 2011), s. 15n., č. 20.
 • Hádková, Marie. O jedné učebnici pro cizince ze 16. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Studia Moravica, Moravica I — 2004, s. 47–52. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 170n.
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 559.
 • Štědroň, Petr. Schülerdialoge als historische Quelle: Bemerkungen zum Büchlein von Ondřej Klatovský. In S. Höhne aj. (edd.). Brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2003 (Neue Folge 11). [Praha]: Nakladatelství Lidové noviny (im Auftrag des DAAD), 2003, s. 41–78.
 • The Czech lands 1: A–L. Red. L. Storchová. Berlin: De Gruyter, [2020] [= Companion to Central and Eastern European Humanism 2], s. 628–630 (heslo Ondřeje Koupila).
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 322–324 (Günther Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 682 (JGün 116).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 12. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).