Pravopis český

Václav Hanka. Pravopis český. Praha, 1839. Vydání páté.

Listování
Autor

Václav Hanka

Váceslav, Váceslav Váceslavič

ZkratkaHankaPrav1839
Transkribovaný titulPravopis český
Transliterovaný titulPRAVOPIS| ČESKÝ
Poznámka k tituludruhý řádek titulu je vytištěnou polotučnou klasicistní antikvou
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelvlastním nákladem (nákladem spisovatelovým)
Vročení1839
Vydánípáté
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 8930
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsahs. [I–III] — IV–XII — [13] — 14–56 — [57] — 58–92 — [93–94]
Charakteristika

Páté vydání ortografické příručky Václava Hanky (1791–1861). Práce se od roku 1817 (HankaPrav1817 — srov. Koupil a Štěpánová 2017; 2. vydání: HankaPrav1821) měnila typograficky a mírně i obsahově. V pátém vydání je český text vytištěn antikvou s polokurzivou a není zařazen původní úvod a seznam starších mluvnic. Spor mezi „ypsilonisty“ a „jotisty“ už je minulostí, páté vydání se o něm ani nezmiňuje.

Po úvodu věnovaném výslovnosti (s. [III] až XII; například se svědectvím o zjednodušené výslovnosti souhláskových skupin) je text rozdělen do dvou oddílů:

Pravidla mluvnická (s. 1356) stručně shrnují tvarosloví, Pravidla pravopisná (s. 5792) obsahují hlavně seznamy slov, která jsou po pravopisné stránce obtížnější (ypsilon a jota, souhláskové skupiny, vokalická délka).

Hanka vydal knížku vlastním nákladem, tisk provedla tiskárna synů Bohumila Haase (Bohumil Haase st. byl i vydavatelem prvního vydání této příručky).

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Hanka, Václav. Pravopis český. Praha, 1839. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 8930, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Hanuš, Josef. Počátky novočeské romantiky: Václav Hanka, Josef Linda, Alois Svoboda. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století 1: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 713–828 (zvlášť s. 738–755). Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej, a Veronika Štěpánová. Naše řeč v roce 1817. Naše řeč, 2017, roč. 100, s. 193–206. Elektronická forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 57–63 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 333–334 (Haase Bohumil st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace2. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).