Pravidla dobropísemnosti české, kterážto sebral, v pořádek uvedl, mnohými příklady vysvětlil a v roku školním 1822 svým žákům přednesl Jan Nep. Jozef Filzig, učitel farní školy v Chrasti

Jan Nepomuk Josef Filcík. Pravidla dobropísemnosti české, kterážto sebral, v pořádek uvedl, mnohými příklady vysvětlil a v roku školním 1822 svým žákům přednesl Jan Nep. Jozef Filzig, učitel farní školy v Chrasti. Hradec Králové, 1823. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Nepomuk Josef Filcík

Jan Nep. Jozef; Filzig

ZkratkaFilcíkPrav1823
Transkribovaný titulPravidla dobropísemnosti české, kterážto sebral, v pořádek uvedl, mnohými příklady vysvětlil a v roku školním 1822 svým žákům přednesl Jan Nep. Jozef Filzig, učitel farní školy v Chrasti
Transliterovaný titulPrawidla| Dobropjſemnoſti Čeſké,| kterážto| ſebral, w pořádek vwedl, mnohými přj-|klady wyſwětlil, a w roku ſſkolnjm 1822.| ſwým žákům předneſl| Jan Nep. Jozef Filcig,| včitel farnj ſſkoly w Chrasti.
Místo tiskuHradec Králové
Tiskař/nakladatelJan Hostivít Pospíšil (Jan František Pospíšil)
Vročení1823
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 239
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah[A]8 B–H8 = s. [1–7] — 8–127 — [128]
Charakteristika

Jedna z učebnic horlivého učitele Jana Nepomuka Josefa Filcíka (1785–1837). Podle Ottova slovníku naučného (OSN 9) studoval Filcík (Filzig) v Jičíně a na učitelském ústavu v Praze a poté působil jako podučitel a učitel, nejdéle na farní škole v Chrasti u Chrudimi. Kromě jazykové příručky vydal i knihy o matematice, přírodopise a dějepisu.

Jak sděluje krátká nenadepsaná předmluva (s. [7] až 8), je tato česky psaná kniha především pravopisnou příručkou a gramatiku vysvětluje jako pomůcku u mnoha pravopisných jevů. Text je rozdělen do sedmi oddělení, nejdelší je druhé, v kterém se podávají základy tvarosloví (s. 859), a šesté, které uvádí přehled jednotlivých liter a výkladů k nim (s. 67112); v šestém oddělení najdeme také pasus „Shromážděnj prawidel pro y neb ý“ (s. 107112), tedy pojednávající o známém obtížně osvojitelném bodě tradičního i dnešního pravopisu. Filcík vystupuje nepolemicky a neproblematicky jako tradiční „ypsilonista“ (srov. např. HankaPrav1817) a navazuje na linii Pařízkovu (PařPrav1812).

 

Text používá důsledně české jazykovědné terminologie. Je vytištěn frakturou různých stupňů.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Filzig, Jan Nepomuk Jozef. Pravidla dobropísemnosti české, kterážto sebral, v pořádek uvedl, mnohými příklady vysvětlil a v roku školním 1822 svým žákům přednesl Jan Nep. Jozef Filzig, učitel farní školy v Chrasti. Hradec Králové, 1823. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 S 221, dostupné z WWW: < https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c64b25a0-7453-11e6-b842-005056827e51>
  • Filzig, Jan Nepomuk Jozef. Pravidla dobropísemnosti české, kterážto sebral, v pořádek uvedl, mnohými příklady vysvětlil a v roku školním 1822 svým žákům přednesl Jan Nep. Jozef Filzig, učitel farní školy v Chrasti. Hradec Králové, 1823. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 239, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Jelínek, Jaroslav. Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. 2., dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972 [= Na pomoc učitelům a vychovatelům], s. 69–70.
  • Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí 9: falšování potravin a pochutin–genrista. Praha: J. Otto, 1895, s. 198 (anonymní slovníkové heslo, dostupné z WWW jako fotokopie /exemplář Hoover Institution on War, Revolution, and Peace/: <viz zde>, nebo v přepise: <viz zde>)
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709–710 (Pospíšil Jan Hostivít) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).