Němec, Igor: Vývojové postupy české slovní zásoby

Němec, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.

OBSAH

 • Předmluva 5
 • Úvodní kapitoly: JEDNOTKY SLOVNÍ ZÁSOBY A JEJICH VÝVOJ
 • 1 Výchozí pojmy7
 • 1.1 Vývojový postup jako změna postihující lexikální jednotky obdobného systémového zařazení 7
 • 1.2 Historické studium slovní zásoby 8
 • 1.3 Význam staročeského jazykového materiálu pro studium lexikálního vývoje 8
 • 1.4 Znalost vlastností jazykového systému na různých etapách jeho vývoje jako předpoklad historického studia slovní zásoby 9
 • 2 Pojem slova. Výrazy, které nejsou slovem: 10
 • 2.1 Výrazy formou shodné a významem rozdílné: homonyma proti slovům mnohoznačným 10
 • 2.11 Rozpad mnohoznačného slova na homonyma 11
 • 2.12 Splývání homonym v jedno slovo mnohoznačné 11
 • 2.2 Výrazy významem jednotné a formou rozdílné: synonyma proti variantám a dubletám slova 12
 • 2.21 Rozpad mnohoznačného slova na různá slova formální diferenciací. Tzv. neúplná homonymie nerovnoměrná 13
 • 2.22 Splývání významově blízkých slov v jedno setřením formálního rozdílu mezi nimi 13
 • 2.3 Výrazy nezačleněné do systému jazyka: cizojazyčné citáty a cizí slova nezdomácnělá proti slovům přejatým 13
 • 2.31 Zdomácňování cizích slov po stránce významové 14
 • 2.32 Zdomácňování cizích slov po stránce formální 15
 • 2.4 Výrazy reálně se neuplatňující jako prostředek dorozumívání: individuální neologismy a zvláštní výrazy užších kolektivů proti slovům dětského jazyka, slovům slangovým apod. 15
 • 3 Pojem lexikálního významu. Významotvorní činitelé: 16
 • 3.1 Označovaná skutečnost 17
 • 3.2 Zpracování označované skutečnosti ve vědomí 18
 • 3.21 Méně přesné pojmové zpracování skutečnosti 18
 • 3.22 Přesné pojmové zpracování skutečnosti u významu terminologického 19
 • 3.23 Přesné pojmové zpracování skutečnosti u významu neterminologického 20
 • 3.3 Forma slova (lexému) 21
 • 3.31 Význam slovnědruhový 21
 • 3.32 Význam strukturní (včetně slovotvorného) 21
 • 3.4 Vztah slova (lexému) k jednotkám jazykového systému 22
 • 3.41 Vztah k slovům motivujícím slovotvornou formu. Zánik významu v souvislosti se zánikem motivující jednotky a vznik významu vytvořením nového motivačního vztahu (slovní hříčky) 23
 • 3.42 Vztah k synonymům. Jejich vliv na vývoj lexikálního významu 24
 • 3.43 Vztah k antonymům. Jejich vliv na vývoj lexikálního významu 25
 • 3.44 Vztah k systémovým kategoriím. S jejich vývojem souvisí i vývoj lexikálního významu 26
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).