Němec, Igor: Vývojové postupy české slovní zásoby

Němec, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.
<<<<<171172173174175176177178179>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

SEZNAM ČASTĚJI CITOVANÉ LITERATURY

Pro úsporu místa zde nerozepisujeme zkratky k použitým pramenům dokladového materiálu, nýbrž odkazujeme na seznam zkratek v 1. sešitě nového Stč. slovníku (1968); rovněž neopakujeme průhledně zkracovanou podobu titulů u častěji citované odborné literatury následující.

Apresjan J. D., O ponjatijach i metodach strukturnoj leksikologii, sb. Problemy strukturnoj lingvistiky, Moskva 1962, 141–162.

Bauer J., Staročeská věta a staročeské souvětí na základě srovnávacím, sb. K historickosrovnávacímu studiu slovan. jazyků, Praha 1958, 108–123; Vývoj českého souvětí, Praha 1960.

Budovičová V., K metodológii sémantického výskumu, sb. Problémy marxistické jazykovědy, Praha 1962, 268–277; K teórii jazykového významu, Jazykovedný časopis 13 (1962) 109–126.

Coseriu E., Sincronía, diacronía e historia, Montevideo 1958, citováno podle rus. překladu v NvL 3 (1963) 143–343.

Dal’ Vl., Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka I–IV, Moskva 1956.

Daneš Fr., Vztah „centra“ a „periférie“ jakožto jazykové universále, Jazykovědné aktuality 1965/II–III, 1–6; srov. podrobněji anglicky v TLP (1966) 9–21.

Dokulil M., Tvoření slov v češtině I (teorie odvozování slov), Praha 1962.

Ducháček O., O vzájemném vlivu tvaru a významu slov, Praha 1953.

ČČM = Časopis Českého musea.

ČMF = Časopis pro moderní filologii.

Filipec Jos., Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, Praha 1961; Lexikálně sémantická výstavba hesla – ústřední otázka lexikografické práce, sb. O vědeckém poznání soudobých jazyků, Praha 1958, 178–188.

Fries Ch. C., Meaning and linguistic analysis, Language 30 (1954) 57–68.

Gebauer J., Historická mluvnice jazyka českého III–IV, Praha 1896–1929; Slovník staročeský I–II, Praha 1903–1916.

Gebauer-Ertl, Gebauerova mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské I, Praha 1926.

Gleason H. A., The Relation of Lexicon and Grammar, sb. Problems in Lexicography, Bloomington 1962 (IJAL 28/2), 85–102.

Havránek B., Genera verbi v slovanských jazycích I–II, Praha 1928 a 1937; K historickosrovn. studiu = závěr sborníku K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků, Praha 1958, 197–199; K obecným vývojovým zákonitostem spisovných jazyků slovanských, sb. Čs. přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Praha 1958, 47–57; Lexikálně sémantická výstavba hesla – ústřední otázka lexikografické práce, sb. O vědeckém poznání soudobých jazyků, Praha 1958, 177–188 a 188–190; Metodická problematika historickosrovnávacího studia slovanské syntaxe, sb. Čs. přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Praha 1958, 151–157; Studie o spisovném jazyce, Praha 1963; Vývoj spisovného jazyka českého, sb. Čs. vlastivěda, řada II (spisovný jazyk), Praha 1936, 1–144.

Havránek B. a Jedlička A., Česká mluvnice, Praha 1963.

Helcl M., Hybridně složená slova jako elektromotor, autodoprava, 36 (1953) 34–43.

Holub Jos. a Kopečný Fr., Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1952.

Horálek K., Úvod do studia slovanských jazyků, Praha 1962.

Hujer O., Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka, Praha 1961.

Jungmann Jos., Slovník česko-německý I—V, Praha 1835–1839 = JungmSlov 1–5.

Kacnel’son S. D., Soderžanije slova, značenije i oboznačenije, Moskva-Leningrad 1965.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).