[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[17r]číslo strany rukopisuJestliže by čára srdce a mozku jakožto scházely se v stulenie ruky a položenie trojúhelníka, a bylo by úzké, znamenie jest skúposti, a někdy scházejí se na hoře stulenie tak, že úhel nenie ostrý přieliš a stulenie jest dosti široké, znamenie jest štědrosti. Někdy dřieve řečené čáry nescházejí se, ale rozdělují, a tehdy položenie mezi nimi nebo jest rovné, hladké, nebo tvrdé a ostré. Jestliže prvým obyčejem tak jest, znamenie mrhatstvie a štědrosti takové ruky slavné. Jestliže druhým obyčejem jest, toť jest znamenie chytrosti a opatrnosti. A jestliže by čára byla, jdúci s jedné na druhú, blízko toho úhla, znamenie jest utrhánie a truchlosti srdce, když by štědrost učiněna byla. A jestliže by nalezen byl kříž přéčný[ab]přéčný] przeczy blízko toho znamenie, znamenie jest zlořečenie a nenávisti. A někteří pravie, jestliže by bylo položenie mezi čarami, znamenie jest štědrosti. A jestliže by tu byla čára svobodná, ovšem hladká a tenká, nerozdělená, znamenie jest milujícieho od přirozenie a žádosti rúcha ušlechtilého a krásy slušné a žádosti zpievanie z pěknosti. A pravie někteří, jestliže by svrchu nebyl úhel, ale bylo by rozdělenie mezi těmi čarami veliké, znamenie jest nezdrželivosti nebo bláznovstvie. A jestliže by byla nalezena taková zpuosoba nebo blízko k té podobná, znamenie jest nemoci toho léta.

O úhlu pravém

Tuto má býti praveno o úhlu pravice. Jestliže by čára života spojila se s jatrnicí nebo že činí trojúhelník upřiemý a ostrý nebo tupý úhel upřiemý, dobře zřetedlný, znamenává dobrotu srdce a krve, dobré bytedlnosti a dobré moci zažívanie a krmenie, a že osoba má býti dobré bytedlnosti a rozumného rozeznánie.

X
abpřéčný] przeczy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).