[Právní sborník Krameriův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 1r–88v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

{Práva ciesařská, jichž užieváše rytierstvo i města po všem křesťanství.}meziřádkový přípisek soudobou rukou {Das schwäbische Landrecht. Ed. Senkenberg, pag. 1–5}cizojazyčný marginální přípisek soudobou rukou

Pane bože všemohúcí, nebeský otče, pro tvú štědrú dobrotu stvořil jsi člověka s trojím duostojenstviem: prvé, že on po tobě jmá obraz, to jest tak veliké duostojenstvie, z něhož tobě všickni člověčí národové vždycky děkovati mají, nebo toho jmáme dobré právo, milý pane, nebeský otče, když jsi ny k svému velikému duostojenství přišlechtil. Druhé duostojenstvie, k němuž si ty, pane bože, všemohúcí stvořiteli, jenž jsi člověka stvořil, to jest, že jsi ty vešken svět, slunce i měsiec i hvězdy i čtyři elementy, oheň, vodu, povětřie i zemi, ptáky u povětří, ryby u vodě, zvieřata v lese, črvy v zemi, zlato drahé, všeho kořenie zkladu, vóni drahého kvítie, světlú barvu u sadového i všeho dřievie ovoce, obilé i všecko stvořenie, ty jsi pane všechno člověku k službě stvořil pro tvú vieru i pro tvú lásku, jenž si ji k člověku jměl. Třetie duostojenstvie, jenž pane člověka pošlechtil, to jest, jenž pane člověku to duostojenstvie, i tu čest, tu radost i to veselé, jenž jsi ty sám, vezdy na věky měřiti i jmieti. Ty jsi, pane bože, ze[mě]text doplněný editorem[1]poškozený list, ve variantním rkp země užitek i službu darmo d[al]text doplněný editorem[2]poškozený list, ve variantním rkp dal na zpomínanie i na příklad, když jest toho tak mnoho, ještos ty, pane, člověku darmo dal, o němž člověk jmá nynie mysliti, tehdy toho móž dobře přieliš mnoho býti, jehož člověku za službu dáti chceš. A protož má každý člověk bohu slúžiti s pravú celostí beze všeho špílu a s celú věrú, neb jest ta odplata tak přieliš veliká, že jie srdce i mysl nemóž vymysliti, ani člověčí jazyk vymluviti, ani oči obezřieti, ani uši kdy vyslyšeti, bychom bohu z toho vysokého duostojenstvie poděkovali a té veliké odplaty zaslúžili, toho nám dopomáhaj všemohúcí hospodin. {Předmluva druhá}marginální přípisek mladší rukou Když nás jest buoh tak vysokého duostojenstvie stvořil, abychom sobě duostojenstvie, cti, viery i pravdy dopomáhali a závisti i nenávisti mezi sebú nenesli, ale my jmámy u mieru a v pokoji mezi sebú býti, neb jest on sám pro nic pro jiné na zemi nestúpil, nežli pro pravý pokoj, a[by]text doplněný editorem[4]poškozený list nám mír a pokoj před ďáblem a před věčnými mukami učinil, ač my sami chcemy a proto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).