[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<193v194r194v195r195v196r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rozpomanu sě [Petr]text doplněný editorem[523]Petr] Petrus lat. na to slovo, ješto jemu byl řekl Ježíš, že dřieve než kokot zapěje, třikrát mne zapříš, i jě sě plakati.

XV.

Mc15,1 Pak brzo ráno vzemše radu vrchní popi s starostami i s mudráky i se vší obcí, svázavše Ježíšě vedechu jeho i dachu Pilátovi. Mc15,2 I otáza jeho Pilát: „Ty li jsi král židovský?“ Tehdy on otpověděv, vecě jemu: „Ty pravíš.“ Mc15,3 I vinniechu jej vrchní popi ze mnohého. Mc15,4 Pak opět Pilát otáza jeho a řka: „Ničehož neotpovieš? Však vidíš, v čem tě vinnie.“ Mc15,5 Ježíš jemu ničehož viece neotpovědě, tak že sě divieše Pilát. Mc15,6 A na den svatný jmějieše obyčej propustiti jim jednoho z vězniev, za kohož by koli prosili. Mc15,7 I bieše jeden, jenž slovieše Barnabas, jenžto s svádcěmi vězieše, jenž byl v svádě učinil vraždu. Mc15,8 A vzhóru vstúpiv zástup, počě prositi, jakož jim vždy činieše. Mc15,9 Tehdy Pilát otpověděv jim, vecě: „Chcete li, propustím vám krále židovského?“ Mc15,10 Nebo vědieše, že pro závist jeho sú dali v protivenstvie vrchní popi. Mc15,11 Tehdy biskupi přinutkali sú zástup, aby jim Barrabášě propustil. Mc15,12 Tehdy Pilát otpověděv, vecě jim: „Co tehdy chcete, ať učiním králi židovskému?“ Mc15,13 Tehdy oni opět vzvolachu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,14 Ale Pilát vecě jim: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece vzvolachu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,15 Tehdy Pilát chtě dosti lidu učiniti, propusti jim Barrabášě a da jim Ježíšě biči ušvihaného, aby byl ukřižován.

Mc15,16 Tehdy rytieři uvedechu jej do sieni súdné, a svolavše všichnu sběř, Mc15,17 oblekú jej v zlatohlav a vložichu na jeho hlavu korunu, spletše z trnie. Mc15,18 I jechu sě jeho pozdravovati řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mc15,19 A tepiechu jeho hlavu třtí, a položivše kolena, klaniechu sě jemu. Mc15,20 A když sú sě jím naklamali, svlečechu s něho zlatohlav a oblečechu jeho v jeho rúcho i vyvedechu jeho, chtiece jej ukřižěvati.

Mc15,21 I přinuzichu někakého Šimona Cyrenského minujícieho, přišedše ze vsi, otcě Alexandrova a Rufa, aby vzal na sě jeho kříž. Mc15,22 I přivedechu jeho na to miesto, jemuž řiekají Golgata, to jest Miesto lbové (jinak popravné nebo črné). Mc15,23 I dáváchu jemu píti víno smiešené s myrrú, an nerodi píti. Mc15,24 A ukřižovavše jej, rozdělichu jeho rúcho, mecíce o ně losy, co by komu sě dostalo. Mc15,25 I bieše třetie hodina, ješto jej ukřižěvachu. Mc15,26 A jeho vinna napsána bieše: Král židovský. Mc15,27 A s ním ukřižěvachu dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici. Mc15,28 I naplnilo sě jest písmo, jenž praví: A s hřiešnými počten jest nebo sjednán. Mc15,29 A chodiece mimo něho, rúháchu sě jemu, vrtiece svými hlavami a řkúce: „Vach, ty boříš chrám boží a ve třech dnech uděláváš jej, Mc15,30 spas sě sám, sstúpě s křížě!“ Mc15,31 Takež i vrchní popi klamajíce, jeden s druhým s mudráky mluviechu řkúce: „Jiné jest uzdravoval, a sám sebe uzdraviti nemóž. Mc15,32 Jsi li Kristus, král izrahelský, sstup nynie s křížě, a uvěřímy uzřiec.“ I ta, ješto s ním ukřižována biešta, žehrášta naň.

Mc15,33 A když sě sta šestá hodina, učinichu sě tmy na všie zemi až do deváté hodiny. Mc15,34 A v devátú hodinu zavola Ježíš velikým hlasem řka: „Heloy, heloy, lamazabatany?“, to jest řečeno: „Bože mój, bože mój, cožs mě opustil?“ Mc15,35 A někteří, ješto tuto stojiechu, to uslyšěvše, mluviechu řkúc: „Toť, Heliášě volá tento.“ Mc15,36 Tehdy jeden běžěv, naplni húbu octa, a vloživ na trest, dáváše jemu píti a řka: „Ponechajte, uzříme, přijde li Heliáš, chtě jeho snieti.“ Mc15,37 Pak Ježíš vypustiv veliký hlas, i pusti duši.

Mc15,38 A opona chrámová rozedřě sě na dvě ot vrchu až do zpodku. Mc15,39 To uzřěv centurio, jenž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).