[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[4v]číslo strany rukopisuby nikdy nic neuměl. I protož se každý lékař nový vždy muož při každém raněném něco naučiti, jediné měj vo něm pilnost a časté přihlédanie, když se již v koho uviežeš. Také toto věděti máš, aby každého raněného vázal dvakrát dne, totižto ráno a večer, pakliť by v létě na dlúhém dni bylo, tehdy jen třikrát dne vázati máš. A to proto, ať by jemu rána pod tiem talovem nehnila, a při každém vázaní vždy tu ránu čistě a do sucha vytierej a znamenej velmi, kterakť ta rána po tom vázaní stojí a neboť kterak se hojí, aby se [5r]číslo strany rukopisuskrze to potom spravovati a rychtovati uměl, když jiné léčiti budeš. Nebo ktož v čem obyčej vezme, potom to uměti bude, a skrze to se dále rozumem spravovati bude.

Správa

Tuto se vypisuje správa a naučenie mistra Antonie, kterýžto pokládá a praví takto: „Nejprvé, žeť lékařství rannému mnohé věci příslušejí, totižto masti rozličné a některým traňky, a to s rozumem. Neboť některé rány traňkuov potřebují, a některé nic.“ I protož toto máš věděti, jakoť mistr Avicenna vypisuje, aby nižádnému velmi v hlavu [5v]číslo strany rukopisuraněnému silného traňku píti nedával, a to proto, ať by jemu pleny neprotrhl a mozku jemu z hlavy ranú nevyhnal. Také nedávej nižádnému traňku silného, ktožť jest blízko okolo srdce raněn, ať by jemu srdce neumdlil a jeho samoho neumořil. Ani žádnému, když komu velmi klidvosr z rány teče, a to proto, nebo by jeho staviti nemohl, i protož při takových ranách nemáš nižádného silného traňku dávati, než při jiných ranách každých muož traňk pit bezpečně býti. A to pilně znamenej a měj na paměti, jakž vosobu vidíš. Nebo jest liť ten raněný silen a dobr, tehdy [6r]číslo strany rukopisudejž jemu traňku silného, a tiem viece. Pakliť jest raněný mdlý a má liť veliké rány, tehdy jemu dej traňku po málu, a tiem mdlejšieho. A to proto, neboť jsú někteří traňkové tak silní a náhlí, když by jich člověk bez rozumu mnoho požíval, a jsa velmi raněn, a zvláště v hlavu, musil by skrze to umřieti. I protož jich má každý s rozumem užívati a věděti, kteří kterým ranám příslušejí a které moci do sebe mají. Nebo toto máš znáti a uplně tomu věřiti, že traňkem muožeš mnoho zhojiti i zavésti, jakož mistr Galienus praví, že ktož chce

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).