Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

lékaře, aby toto lékařství duše a apateky své, totižto z Svatého písma sebrané a udělané v našich srdcích ráčil mocné učiniti, abychom v pravé milý křesťanské víře v zazžené Boží lásce a bližního svého v stálé trpělivosti, v kříži poslušného následování Krista a v pevné naději věčného života Ziwota skrze Krista nyní i po všeckny časy očekávajíc dojíti mohli. Amencizojazyčný text.

Proste také Pána Boha za mne bídneho hříšníka.

 

V první kanonice svatého Petra v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže kapitole.

Cžas jest, aby se počal soud od domu Božího, poněvádž se pak najprvé počíná od nás, který bude konec těch, jenž nevěří evangelium Božímu. A poněvádž spravedlivý sotva spasen bývá, nepobožný pak a hříšník kde se ukáže? Protož, kteří trápeni bývají podlé vuole Boží, jakožto v věrného Stvořitele nechť složí duše, dobře činíce.

 

Dokonává se kníha, kteráž Lékařství duše slove.

O pravé a živé víře a o dobrých skutcich duovodové z Svatých písem Starého y Nového zákona krátce sebraní.

V první kanonice svatého Jana v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole.

Totoť jest vítězství, kteréž přemáhá svět: víra vaše.

 

Předmluva skladatele této knížky.

Jest téměř všem vuobec lidem vědomo, že někteří z učiteluov kázali, k tomu i Písmem dovozujíc rozhlašovali, kterak člověk ne skrze samu víru v Krista Pána a milosrdenství Boží spasen nebo spravedliv učiněn bude, než toliko skrze své vlastní skutky a že Buoh jako z povinnosti a z dluhu nám život věčný dáti má za naše dobré skutky. Jiní pak tomu všemu na odpor tak velmi víru vyvyšovali, rovně začátek komentované pasážejako bykonec komentované pasáže člověku nebylo potřebí dobrých skutkuov činiti, na čemž jsou se v pravdě majlili, nebo se toho při pravé víře nenachází, nebo z víry, kteráž se skrze lásku bližního pronáší a pousobí, pocházejí a jako plynou všickni jiní dobří skutkové. A tak z takoveho dvojiteho a sobě odporného učení nemalé hádky mezi lidem jsou vznikly.

Protož, takovému zlému aby v cestu vkročeno bylo a takoví rozporové aby spíše k upokojení a srovnání přijíti mohli, sebrali jsme tuto Písma svatá z Starého i Nového zákona o pravé víře a o dobrých skutcích, jakž najvlastnějí býti mohlo.

 

Najprvé po čem člověk praveho učitele poznati má.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).