Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

bázlivostí příjdou. Tu se tepruv zlé věci počínají, jakož svatý Pavel k Římanuom v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole předpovídá: nemilost, hněv, zámutek a uzkost na každou duši člověka, kterýž činí zlé věci.

Smrt.

Přirození náše nerádo od tohoto bydla umírá. Tu se již rozličné těžkosti rozmáhají v srdci, kterýchž žádný jazyk vypraviti nemuože. Mdlé a zoufalé přirození vždycky se bojí, že jsouc do země zakopáno nikdá zase nepříjde k obživení. Již se domnívá, že jest s nim pozdní a stracená věc.

Peklo, neb zatracení.

Ty dvě věci když na oči příjdou, tu se tepruv člověk obává, aby již dokonále od tváři Boží zavržen nebyl a že tu jiného nic není nežli věčná smrt. Kdož chce před ukrutným soudem Božím dostáti, teď musíme silní býti. Potřebí nám zmužilého srdce, aby žádné místo dáno nebylo lehkomyslnosti a zoufání.

O najdobrotivější Bože Otče všemohúcí, prosím daj a spomoz, abychom jsouce ještě za zdravého života bázni tvé se učili, slovo tvé svaté ctili a je milovali, tebe jakožto hlavu všeho našeho činění v umysl náš brali a abychom na tu poslední hodinu pamatujíc se odíli a opatřili a spaseni býti mohli jako dobrotiví a bojící se tebe a všecko naše činění abychom k tvé slávě přičítali a s tebou se věčně radovali, jakož Písmo svaté praví (Ekleziastikus v začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže): „Pomni ve všech tvých skutcích na poslední čas a nikdá nezhřešís.“

Když hříchové trápí a ssužují svědomí.

Tehdy mysli, že jest Syn Boží s nebe na tento svět bídný přišel a člověkem učiněn, tvé a všeho světa hříchy na sebe vzložil, za ně na kříži dobrovolně umřel, za ty za všecky dosti učinil a sám plátce byl. Ta předrahá smrt a krev Krista Ježíše pro tvé spasení vylita, jehožto smrti i ty učasten jsi.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).