[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<1r–1v2r2v3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcejméno jeho Ježíš, neboť on spasen učiní lid svój od jich hřiechóv.“ Mt1,22 Toto pak všecko stalo se jest, aby se naplnilo, což pověděno jest ode pána skrze proroka, jenž die: Mt1,23 Aj, panna bude mieti v břiše a porodí syna a nazváno bude jméno jeho Emanuel, jenž se vykládá S námi buoh. Mt1,24 Tehdy Jozef povstav ze spánie, učinil jest, jakož jemu přikázal anjel páně, a přijal jest Mariji, manželku svú, Mt1,25 a nepoznal jest jie, až jest porodila syna svého prvorozeného. A nazval jméno jeho Ježíš.

II.

Mt2,1 A protož když se bieše narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnóv Herodesa krále, aj, mudrci přijeli od východu slunce do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kde jest, jenž se jest narodil, král židovský? Neboť sme viděli hvězdu jeho na východ slunce a přijeli sme s dary[5]s dary] navíc oproti lat., + cum muneribus var., abychom se klaněli jemu.“ Mt2,3 To uslyšav Herodes král, zarmú[b]označení sloupcetil se jest a vešken Jeruzalém s ním. Mt2,4 A svolav všecka kniežata kněžská a mistry lidu, tázáše se jich, kde by se měl Kristus naroditi. Mt2,5 A oni vecechu jemu[6]jemu] navíc oproti lat., + ei var.: „V Betlémě Judově, nebo tak jest napsáno skrze proroka: Mt2,6 A ty, Betléme, země Judova, nikoli nejsi najmenší mezi kniežaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, jenž bude zpravovati lid mój izrahelský.“ Mt2,7 Tehdy Herodes tajně povolav mudrcóv, pilně se ptal od nich na čas hvězdy, která se jim byla ukázala, Mt2,8 a propustiv je do Betléma, vece: „Jeďtež a ptajte se pilně na to dietě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijeda budu se klaněti jemu.“ Mt2,9 Kteřížto když vyslyšeli krále, odjeli sú. A aj, hvězda, kterú sú viděli na východ slunce, bráše se před nimi, až i přišedši stála svrchu, kdežto bieše dietě. Mt2,10 A oni uzřevše hvězdu, zradovali[7]zradovali] z- v rkp. téměř nečitelné sú se radostí velikú velmi. Mt2,11 A všedše do domu, nalezli sú dietě

X
5s dary] navíc oproti lat., + cum muneribus var.
6jemu] navíc oproti lat., + ei var.
7zradovali] z- v rkp. téměř nečitelné
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).